GÉNESIS 3

1Katareqa may jina yuyaysapa karqa, Tata Diospa tukuy monte animalesta ruwasqasninmanta nisqaqa. Chantá payqa warmita taporqa: Huertapi kaj tukuynin sach'aspa poqoyninta ama mikhunkichejchu, nispachu Diosqa nisunkichej? nispa. 2Warmitaj kuticherqa: Atiyku mikhuyta tukuynin sach'aspa poqoyninta. 3Huerta chawpipi kaj sach'allamanta Diosqa niwayku amapuni mikhunaykuta, ni llojchirinallaykutapis. Chaymantachus mikhunkichej chayqa, wañunkichej, niwayku. 4Kataritajrí warmita nerqa: Chayqa mana jinachu; mana wañunkichejchu. 5Dios allinta yachan, chay sach'aj poqoyninta mikhuspa, sumaj yachayniyojman tukunaykichejta. Ajinamanta chaywan qankunaqa Dios jina kankichej, yachankichejtaj imachus allin kajta, mana allin kajtapis, nispa. 6Warmeqa sach'ata qhawarerqa, mikhunapaj jina moq'eyta, jinallataj chayta mikhuykuspa imatapis yachanapaj jina kasqanta. Ujnin poqoyninta p'itispataj, mikhuykorqa; qosanmampis jaywarqa, paypis mikhuykullarqataj. 7Chay ratopachataj ujllapi ñawisninku kicharikunmampis jina, reparakorqanku q'alaslla kashasqankuta. Chayrayku higo laqhesmanta p'achasta sirakorqanku, chaywantaj mayt'ukorqanku. 8Chantá qhareqa warminwan uyarerqanku Tata Diospa purisqanta, ch'isiyay wayra wayrapi huerta ukhupi kayman jaqayman purishajta. Paykunataj usqhay usqhayta huerta ukhupi pakaykukorqanku sach'as ukhuman. 9Tata Diostajrí qharita wajyarqa: Maypitaj kashanki? nispa. 10Qharitaj kuticherqa: Uyarerqayki huerta ukhupi purishajta, jinataj manchachikorqayki q'alalla kaspa; chayrayku pakaykukorqani, nispa. 11Dios taporqa: Pitaj nisunki q'alalla kasqaykitari? Chay sach'aj poqoyninta amapuni mikhunkichu, nisqaytachu mikhorqanki? nispa. 12Qharitaj kuticherqa: Qampa qowasqayki warmi chay sach'aj poqoyninta qowarqa, noqataj mikhuykorqani, nispa. 13Chantá Tata Diosqa warmita taporqa: Imatataj ruwarqankiri? nispa. Paytaj kuticherqa: Katari ch'awkiyawan, chayrayku mikhorqani chay sach'aj poqoyninta, nispa. 14Tata Dios nerqa katariman: Chayta ruwasqaykirayku kunanqa maldecisqa kanki tukuy uywaspa, tukuy monte animalespa chawpimpiwan. Kunanmanta jaqaymanqa qhatatakuspa purinki, jallp'atataj mikhunki tukuy kawsayniykipi. 15Qantawan, warmitawan chejninachisqaykichej. Jinallataj mirayniykiwan, mirayninwampis chejninakonqanku. Miraynin umaykita saruspa, p'altarparenqa, qantaj chaki talonninmanta khaninki, nispa. 16Warmimanqa Dios nerqa: Nanayniykita aswan ashkhata yapasaj wijsayoj kashajtiyki, nanaywantaj nacechikunki wawasniykita. Munasqaykitaj qosaykiman apasonqa, paytaj qanta kamachisonqa, nispa. 17Qharimantaj nerqa: Warmiykita kasuspa, chay sach'aj poqoyninta amapuni mikhunkichu nishajtiy mikhuykusqaykirayku, kunanqa jallp'a maldecisqa kanqa; ancha ñak'ariywantaj mikhunaykipaj poqochinki tukuy kawsayniykipi. 18Jallp'aqa wiñachipusonqa khishkasta, tukuy sajra qhorastawan, qantaj qhasi qhoraspa poqoyninta mikhunki. 19Jump'i suruyta llank'anki mikhunaykipaj, ñut'u jallp'aman tukunaykikama, imaraykuchus jallp'amanta ruwasqa kanki. Jallp'a kanki, jallp'allamantaj kutinki, nispa. 20Qhareqa warminta suticharqa Eva sutiwan, imaraykuchus pay karqa tukuy kawsajkunaj maman. 21Tata Diosqa p'achasta ruwaporqa animalespa qarasninkumanta qhariwarmipaj, jinaspataj paykunaman p'achallicherqa. 22Nerqataj: Runaqa ujninchej jina, kunanqa yachan allin kajta, mana allin kajtapis. Kunanqa ama makinta oqharillachuntajchu, kawsay sach'aj poqoyninta orqhoytawan mikhuykuspa wiñaypaj kawsanampaj. 23Chayrayku Tata Diosqa runata Edén huertamanta qharqorqa, churarqataj jallp'ata llank'anampaj, mayqenmantachus ruwasqa karqa, chayta. 24Ajinata runataqa jawaman qharqorqa. Querubín nisqa angelestataj churarqa Edén huertaj inti llojsimuyninnejman, uj larwashaj espadatawan, muyuyninta muyushajta, amapuni pipis kawsayta qoj sach'aman qayllaykunampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\