GÉNESIS 30

1Raquelqa Jacobpaj mana wawayoj kayta atispa, ñañan Leata chejnikorqa, nerqataj qosan Jacobta: Wawasta qoway, manachayqa wañusaj, nispa. 2Jacob phiñarikuspa, payman nerqa: Noqaqa Dioschu kani? Pay ari mana munanchu wawayoj kanaykita, nispa. 3Paytaj nerqa: Uyariway; kay kamachiy Bilhawan puñuykuy. Wawasniyojchus kanqaj chayqa, noqapis wawasniyoj kayman jina kanqaj. Ajinamanta noqapis wawasniyojllataj kasaj. 4Ajinata Raquelqa qosan Jacobman kamachin Bilhata qorqa paypa tanta warmin kanampaj. Jacobtaj paywan puñuykorqa. 5Jinamanta Bilhaqa Jacobpaj wawayoj karqa. 6Chaymanta Raquelqa nerqa: Dios uyariwan mañakusqayta, cheqan kajtataj ruwapuwan wawata qowaspa; chayrayku sutin kanqa Dan, nispa. 7Chay qhepata Bilha watejmanta wawayoj rikhurerqa Jacobpaj. 8Raqueltaj nerqa: Ñañaypa contranta maqanakuni, atipanitaj; chayrayku kay wawaj sutenqa kanqa Neftalí, nispa. 9Leapis manaña wawayoj kaspa, kamachin Zilpata Jacobman qorqa tanta warmin kanampaj. 10Zilpaqa wawayoj Jacobpaj kajtintaj, 11Leaqa nerqa: Suerte kayqa. Chayrayku wawaj sutenqa kanqa Gad, nispa. 12Chay qhepata Zilpaqa watejmanta wawayoj karqa Jacobpaj. 13Leataj nerqa: Kayqa kusiy noqapajqa. Kunanqa warmis niwanqanku kusiyniyoj kasqayta; chayrayku wawaj sutenqa kanqa Aser, nispa. 14Uj kuti Rubenqa campoman rerqa trigo oqhariy tiempota. Chaypi mandrágoras nisqa sumachaj poqoyta tarispa, maman Leaman aparqa. Raqueltaj chay poqoyta rikuspa, Leaman nerqa: Ay, ama jinachu kay, wawaykej apamusqan wakin mandragorasta qoriway ari, nispa. 15Leatajrí nerqa: Qampajqa pisichu qosayta qhechuwasqaykeqa? Kunanqa wawaypa apampuwasqan mandragorastawanchu qhechuwayta munashanki? nispa. Raqueltaj nerqa: Mandragoraspa cuentanmanta kunan ch'isi Jacob qanwan puñuykonqa, nispa. 16Ch'isintaj campomanta Jacob kutimushajtin, Leaqa taripamuspa, nerqa: Kunan ch'isi noqawan puñunki. Wawaypa apampuwasqan mandragoraswan Raquelmanta mañakuyki noqawan puñunaykipaj, nispa. Chay ch'isitaj Jacobqa Leawan puñorqa. 17Jinamanta Leaqa Jacobpaj phishqa kaj wawayoj karqa, imaraykuchus Dios uyarerqa mañakusqanta. 18Leaqa nerqa: Dios kay t'inkata qowan, imaraykuchus qosayman qorqani kamachiyta; chayrayku kay wawaypa sutenqa kanqa Isacar, nispa. 19Chay qhepata Leaqa watejmanta wawayoj karqa; chaywanqa sojtaña karqa churisnin Jacobpaj. 20Lea nerqa: Dios qowan sumaj t'inkata. Kunanqa qosay astawampuni munakuwanqa, imaraykuchus paypajqa sojta wawayojña kani. Chayrayku kay wawaypa sutenqa kanqa Zabulón, nispa. 21Chaymanta Leaqa uj warmi wawatañataj nacecherqa, suticharqataj Dina sutiwan. 22Chantá Diosqa Raquelmanta yuyarikorqa, mañakusqanta uyarispataj, nerqa wawasniyoj kananta. 23Ña wawayojña kaspa, Raquelqa nerqa: Dios qhechuwan mana wawayoj kay p'enqayniyta. 24Pay munachun ari ujtawan wawayoj kanayta, nispa. Chaypacha wawanta José sutiwan suticharqa. 25Raquelqa Joseta nacechikusqanmanta qhepaman, Jacobqa Labanman nerqa: Saqeway llajtayman kutipojta. 26Qopuway wawasniyta, warmisniytawan; paykunarayku qampaj trabajapuyki, chayrayku saqeway ripojta. Qan yachanki may jinatachus qampaj trabajaporqayki, nispa. 27Labantajrí kuticherqa: Ama ripuychu ari, kakullay. Noqa yachani qanrayku Tata Diosqa bendeciwasqanta. 28Niway mashkhatachus ganayta munasqaykita, noqataj chayta pagapusqayki, nispa. 29Jacob nerqa: Qan allinta yachanki imaynatachus trabajapususqayta, uywasniykitapis imaynatachus qhawapususqayta. 30Manaraj kayman chayamushajteyqa, pisilla tiyapusorqa; kunantajrí ashkhaña tiyapusunki. Chayamusqaymantapacha Tata Diosqa ashkhata qosunki. Kunanqa mayk'ajkamataj mana familiaypaj trabajasajchuri? nispa. 31Labanqa taporqa: Mashkhatapunitaj pagapusunayta munankiri? nispa. Jacobtaj nerqa: Ama imatapis pagawaychu; qan munankichus chayqa, ovejasniykita qhawapullasqaykipuni. 32Saqeway tukuy uywasniykej chawpisninta puriykachajta, ajllakunaypaj ovejasniykimanta, cabrasniykimantawan ch'ejchisninta, yanasninta, alqasninta ima. Chaykuna trabajapususqaymanta pagoy kanqa. 33Ajinamanta mayk'ajpis rikunki, imaynatachus qanmanta ganakususqayta, qan yachanki imaynatachus pagawasqaykita. Sichus uywasniy ukhupi kanqanku mana ch'ejchis, yanas, sañis chayqa, qan niwanki suwasusqayta, nispa. 34Labantaj nerqa: Walejpacha, ruwallay qampa nisqaykiman jina, nispa. 35Labán chay p'unchaypacha t'aqararqa cabrasmanta, ovejasmanta ima tukuy ch'ejchisninta, alqasninta, yanasninta, sañisninta; jinaspataj, churisninwan michicherqa. 36Chaymantaqa chay uywasninwan Labanqa kinsa p'unchay puriyta jina rerqa, maypichus Jacob kasharqa, chaymanta. Chaykamataj Jacobqa Labanpa t'aqapusqan uywasninta michisharqa. 37Chantá Jacobqa q'omer sach'aspa ramasninta k'uturarqa: Alamosta, almendrosta, castañostawan; qarasnintataj sinkhararqa yuraj alqas rikukunampaj. 38Sach'a qara sinkhasqasnintataj uywaspa ñawpaqenman churararqa yaku larq'asman, maymanchus uywas yakuta ujyaj jamoj kanku, chayman, maypichus ovejas mochowan tinkukoj kanku, cabraspis chivowan tinkukoj kanku yakuta ujyaj jamuspa, chayman. 39Ajinamanta ovejasqa chichuyaraj kanku chay qaran laymasqa k'aspispa ñawpaqempi. Jinamanta ovejas, cabras ima uñachararqanku ch'ejchista, yanasta, sañista ima. 40Chay qhepatataj Jacobqa t'aqakaporqa tukuy yanasta, paypa t'aqantawan khuska. Ajinata payqa t'aqakaporqa wajman uywasninta, manaña tantaykorqachu Labanpa uywasninwan. 41Sapa kuti wira kaj uywas yakuman jamojtinku, Jacobqa chay k'aspista churaj. Ajinapeqa uywas yananchakushaspa, chay k'aspista rikoj kanku, ajinamanta uñas kanampaj. 42Tukuy uywas tulluslla kajkunamanrí mana chay k'aspista churajchu. Chay tulluslla kajkunaqa Labanpaj karqa, allin wirasnin kajkunataj Jacobpaj karqa. 43Ajinamanta Jacobqa maytapuni qhapajyaykorqa: tiyaporqa ashkha ovejasnin, qhari kamachisnin, warmi kamachisnin, camellosnin, burrosnin, ima.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\