GÉNESIS 31

1Jacob uyarerqa Labanpa churisnin nisqankuta: Jacobqa tatanchejpa tukuy kapuyninta jap'ikapun, chaywan qhapajyaykun, nispa. 2Chantá Jacobqa reparallarqataj Labanqa manaña ñawpajta jinachu payta munakuywan qhawasqanta. 3Jinallapitaj Tata Diosqa Jacobman nerqa: Kutipuy jallp'aykiman, tatasniykej jallp'anman, maypichus ayllusniyki kashanku, chayman, Noqataj qanwan kasaj, nispa. 4Jacob wajyachimorqa Raquelta, Leatawan taripaj rinankupaj, maypichus ovejasninwan kasharqa, chayman. 5Chayajtinkutaj, nerqa: Noqa reparakuni tataykichejqa manaña ñawpajta jinachu qhawawasqanta; chaywampis tataypa Diosnenqa noqawampuni kashan. 6Qankuna yachankichej tukuy atisqaywan paypaj trabajasqayta. 7Payrí sapa kuti ch'awkiyawan; chunka kutikama pagoyta waj jinayachin. Chaywampis Diosneyqa mana saqenchu ni ima sajrata ruwawajta. 8Tataykichej nejtin: Sañi ovejasta qopusqayki, nispa, tukuynin uñas sañisllapuni karqanku. Tukuy ovejas alqasta qopusqayki, nejtintaj uñas alqasllapuni karqanku. 9Ajinamanta Diosqa uywasninta qhechun, noqaman qonawampaj. 10Uj kuti, uywas q'oñirisharqanku chaypacha mosqokorqani; chaypi rikorqani orqos kajkuna chinasman yananchakusharqanku chaypacha karqanku ch'ejchis, sañis, alqas ima. 11Chay mosqoyniypi Diospa angelnin sutiymanta wajyawarqa, noqataj kuticherqani: Kaypi kashani, nispa. 12Chay angelqa niwarqa: Allinta qhawariy, rikunki tukuy orqos kajkuna, chinaswan yananchakojkuna alqas, sañis, ch'ejchis ima kasqankuta. Noqa rikuni imaynatachus Labán ruwasusqanta. 13Betelpi rikhurisorqa, chay Dios Noqa kani, maypichus qan niwarqanki imatachus ruwanaykita, uj rumita sayachispa aceitetataj chayman jich'aspa, chay. Kunanqa jaku, sayariy, ripuy kay jallp'amanta. Kutipuy, maypichus nacerqanki, chayman, nispa niwarqa. 14Chayta nejtintaj, Raquelwan, Leawan nerqanku: Noqaykojtaqa manaña ima herenciaykupis kanchu tataykoj wasimpi. 15Noqaykutapis waj runasta jinallaña qhawawayku. Chantá vendewaykutaj. Qan noqaykuwan casaranaykipaj pagasqaykitapis mikhuykakapun. 16Cheqamanta tataykumanta tukuy kapuyninta Dios qhechusqanqa noqanchejpata, wawasninchejpatawan. Ajina kajtenqa, qan ruway ari, imatachus Dios nisunki, chayta, nispa. 17Jacob ripunampaj wakichikuytawan, wawasninta, warmisnintawan camellosman lloq'aykucherqa. 18Jinaspataj, tukuy uywasninta qhatiriykukorqa, Padan-arampi ima uywastachus ganakusqasninta, Canaanman tatan Isaacpa wasinman kutipunampaj. 19Chaykamataj Labanqa ovejasnimpa millmasninta ruthusharqa. Raqueltajrí tatampa wasi lantisninta suwarqa. 20Ajinata Jacobqa ch'inllamanta riporqa, arameo Labanman mana imatapis nispalla. 21Ayqerqa tukuy imanwan. Chaymantaqa chimparqa Éufrates Mayuta, chaymantapis rillarqapuni Galaad Orqokama. 22Kinsa p'unchaymantaña Labanqa yacharqa Jacob ayqesqanta. 23Chaymantaqa ayllusninta mink'arikuspa, chaykunawan Jacobpa qhepanta kachaykukorqa. Qanchis p'unchay puriyta rispa, Galaad Orqopi taripamorqa. 24Chay ch'isitajrí arameo Labanman Dios mosqoypi nerqa: Uyariway, Jacobta ama phiñasqa parlapayankichu, nispa. 25Labanqa Jacobta tariparqa, Galaad Orqopi jarasqa kashajtin. Paypis chaynejllapitaj jarakorqa mink'asqa ayllusninwan. 26Chantá Jacobman nerqa: Imatataj kayta ruwawankiri? Imaraykutaj jinata ch'awkiyawankiri? Wawasniyta pusampuwanki wañuchinaku maqanakumantapis jap'isqas kankuman jina. 27Imaraykutaj mana ima niwaspalla, pakayllamanta ayqemunkiri? Yachaspaqa, sumaj kusiywan kacharpayamuykiman karqa, tamborta, arpata tocajkunawan. 28Mana saqewankichu wawasniyta, allchhisniyta much'aykurejllatapis. Loco jina kaytaqa ruwanki. 29Noqamantaqa atiykichejman karqa imatapis qankunata ruwayta; kunanrí mana atiykichejchu, imaraykuchus tataykejpa Diosnin ch'isi niwan: Sumajta qhawarikuy; Jacobta ama may phiñasqa parlapayankichu, nispa. 30Sichus tataykej wasinmampuni kutiyta munanki, chayraykutaj kaykamapis jamunki chayqa, imaraykutaj wasi lantisniyta suwamunkiri? nispa nerqa Labanqa. 31Jacobqa Labanman kuticherqa: Noqaqa manchachikorqayki. Yuyarqani wapuchaspa wawasniykita qhechunawaykita. 32Sichus kaypi mayqempa makimpi diosniykikuna kashan chayqa, wañuchisqa kachun. Ayllusninchej qhawashajtinku, niway imaykitachus suwasusqayta, rikushajtinkutaj apakapuy, imaykitachus suwamuni, chayqa, nispa. Jacob ajinata parlarqa, imaraykuchus mana yacharqachu Raquelnin Labanpa wasi lantisninta suwamusqanta. 33Chantá Labanqa Jacobpa jara toldon ukhuman yaykorqa lantisninta mask'akapoj. Chaymantaqa Leajmanñataj yaykorqa; chaypipis mana kajtintaj, chay iskay warmi kamachisnimpamanñataj yaykorqa. Chaypipis manallataj tarikaporqachu. Leajmanta llojsispataj, Raquelpamanñataj yaykorqa. 34Raqueltajrí chay lantista jap'iytawan, camelloj monturan uraman sat'iykorqa, jinaspataj patanman tiyaykorqa. Labanqa tukuy imas ukhuta mask'aspa, manapuni tarikaporqachu lantisninta. 35Jinashajtintaj, Raquelqa tatanman nerqa: Tatáy, ama phiñakuychu ñawpaqeykipi mana sayarisqaymanta; kunanqa killa yawarniypi kashani, chayrayku mana jatariyta atinichu, nispa. Jinamanta Labanqa lantisninta mask'aspa, manapuni tarikaporqachu. 36Chantá Jacob may phiñasqa jatarispa, Labanta k'amerqa: Imatataj mana allinta ruwanichuri? Imastaj juchayri, chay jinatapuni qhatirimunawaykipajri? 37Chay jinataña tukuy imasniy ukhuta mask'anki; imaykitataj tarikapunkiri? Churay ayllusniykej ñawpaqenman, ayllusniy rikushajtin, paykuna ninankupaj mayqenchus juchayoj kasqaykuta. 38Chay iskay chunka watasta qampaj trabajapuyki, ni jayk'aj ovejasniyki sullorqachu, nitaj cabrasniykipis; nitaj jayk'ajpis uj ovejallaykitapis mikhuykorqanichu. 39Ni jayk'aj k'ita animalespa mikhusqasninta apamojchu kayki; manachayqa qopoj kayki chay mikhusqasmanta. Sichus ch'isin, chayrí p'unchaynin suwaj kanku chayqa, chaymantapis mañakapuwaj kanki jinallataj chinkasqasninmantapis. 40Noqaqa kaj kani p'unchay ruphaypi tuntispa, tutantaj chirej thayasqan, mana puñusqataj. 41Iskay chunka watasta wasiykipi karqani, chaymanta kaykuna chayawan: Iskaynin ususisniykirayku chunka tawayoj watasta trabajaporqayki, uywasniykiraykutaj sojta watata. Sapa kutitaj pagoyta uj jinayachej kanki. 42Jinaqa, sichus Abrahampa Diosnin, tatay Isaac yupaychan, chay Dios mana noqawan kanman karqa chayqa, qanqa mana imayojta kacharpayamuwankiman karqa. Chayrayku Diosniy llakiyniyta rikuwan, imaynatachus trabajapususqayta. Chayraykumin ch'iseqa k'amisunki, nispa. 43Chaymanta Labanqa Jacobman nerqa: Warmisniykeqa wawasniy kanku, wawasniykitaj allchhisniy. Kay ovejasqa ovejasniy, tukuy imasniykipis noqajta. Chaywampis noqaqa imanasajtaj wawasniyta, wawasninku allchhisniytapisri? 44Chayrayku kunanqa jamuy; qanwan noqawan ruwanachej uj tratota, noqanchej ukhupi iskayninchejpaj allin kanampaj. 45Jinata nejtintaj, Jacobqa uj rumita oqharispa, cheqanta pañannejman sayaykucherqa. 46Ayllusninmantaj nerqa: Rumista tantamuychej, nispa. Paykunataj tantamorqanku rumista uj qotuta ruwanankupaj. Jinaspataj, chay rumi qotu qayllapi mikhorqanku. 47Labán chay mikhusqanku cheqata parlaynimpi suticharqa, Jegar Sahaduta, nispa. Jacobtaj parlaynimpi suticharqa, Galaad, nispa. 48Chaymantá Labanqa nerqa: Kunan, kay rumi qotoqa kanqa uj señal, iskayninchej allinyakuspa tratota kaypi ruwasqanchejta yachanankupaj. Chayrayku kay cheqaj sutenqa Galaad, nispa. 49Sutichallarqankutaj Mizpa sutiwan, imaraykuchus Labán nerqa: Kunanqa Tata Dios waqaychawasunchej qanta, noqata, kaymanta qhepaman mana rikunakojtinchej qanwan noqawan. 50Sichus kaymanta qhepaman wawasniyta llakichipuwanki, chayrí waj warmiswantaj casarakunki chayqa, Dioslla rikusonqa; noqanchejqa manaña rikunakusunchu, nispa. 51Labanqa nillarqapuni: Qhawariy, kay rumis qotu, qanmanta noqamantawan t'aqaj rumis sayachisqayqa uj señal kanqa. 52Kay rumis qotu, kay rumi chuku sayachisqaqa kanqa uj señal ni qan, nitaj noqa pasanakunanchejpaj kay mojonta, ama imata ruwanakunanchejpaj. 53Jatun tatayki Abrahampa Diosnin, jatun tatayki Nacorpatawan Diosnin cheqanchawasunchej, nispa. Chaymanta Jacobqa jurarqa, mayqen Diostachus tatan Isaac yupaycharqa, chaypa sutinrayku. 54Chaymantaqa Jacob uj uywa wañuchisqata Diosman q'olacherqa chay orqopi, jinaspataj tukuy ayllusninta wajyarqa mikhunankupaj. Ajinata tukuyninku mikhorqanku, chay orqopitaj karqanku sut'iyanankama. 55Labanqa q'ayantin tutamanta jatarispa, wawasninta, allchhisnintawan much'ararqa. Jinaspataj, paykunata bendeciytawan, wasinman kutiporqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\