GÉNESIS 32

1Jacobqa chaymanta ripullarqapuni. Diospa angelesnintaj payta taripaj jamorqanku. 2Jacob paykunata rikuspa, nerqa: Kayqa Diospa soldadosnimpa jaran, nispa. Chayrayku chay cheqata suticharqa Mahanaim, nispa. 3Chaynejmanta Jacob kacharqa kachasta Seirman, Edom chaynejman, willamunankupaj wawqen Esauman pay chayapushasqanta, 4ajinata nichispa: Niychej wawqey Esauman: Wawqeyki kamachiyki Jacob nichimusunki: Labanwan kamorqani, chayrayku mana usqhayta jamunichu. 5Kunantaj tiyapuwan wakas, burros, ovejas, warmi kamachis, qhari kamachis ima. Chayta nichimuyki wiraqochíy, qampa ñawpaqeykipi khuyakuyta tariyta munaspa, nispa. 6Chay kachasqas kutirimuspa, Jacobman willarqanku: Riyku wawqeyki Esauwan tinkukoj. Kunantaj qanta taripasoj jamushanña tawa pachaj runaswan, nispa. 7Jacobqa chayta uyariytawan, mayta mancharikorqa, maytataj unanchakorqa imatachus ruwayta atinampaj. Chay ratopacha iskayman t'aqararqa, pischus paywan kasharqanku, chaykunata. Jinallatataj ruwarqa wakaswan, ovejaswan, camelloswan ima 8kay jinata yuyaspa: Sichus chay Esaú ñawpaj kaj t'aqawan maqanakonqa chayqa, qhepan kaj t'aqaqa ayqekonqa, nispa. 9Chantá Jacobqa Diosmanta mañakuyta qallarerqa: Tata Dios, jatun tatay Abrahampa Diosnin, tatay Isaacpatawan Diosnin, Qan niwarqanki ayllusniypaman, jallp'ayman kutipunayta, niwarqankitaj noqawan kanaykita allin rinawampaj. 10Cheqa kayniykiwan mana khuyanawaykipaj jinachu kani. Noqa Jordán Mayuta chimpamorqani ni imayoj, tojnuy oqharisqalla; kunanqa tiyapuwan iskay jaras. 11Chayrayku Diosníy, libraway ari wawqey Esaujpa makinmanta. Manchachikuni jamuspa noqata, warmisniyta, chantá wawasniytapis wañurachinanta. 12Qan niwarqanki allin rinawanta tukuy imapi, mirayniypis mama qocha t'iyu chhika kananta mana yupay atina, nispa nerqa Jacobqa. 13Chay ch'isi Jacob chaypi jarakorqa. Payqa wawqen Esauman qonampaj ajllarqa imachá kapusqanmanta: 14Iskay pachaj cabrasta, iskay chunka chivostawan; iskay pachaj ovejasta, iskay chunka mochostawan; 15juch'uy uñasniyoj kinsa chunka camellosta, tawa chunka wakasta, chunka torostawan; iskay chunka china burrosta, chunka orqo burrostawan. 16Chaykunatataj kamachisninwan qhaticherqa waj wajllata sapa t'aqata, ajinata kamachispa: Ñawpaychej kunanqa sapa ujniykichej karu karullata qhatirikuspa sapa uj t'aqata, nispa. 17Ñawpajta rej kajman nerqa: Wawqey Esaú qanwan tinkuspa tapusojtin: Pitaj patronniyki? Maymantaj rishanki? Pejpa uywasnintataj qhatishanki? nispa, 18qanqa ninkipacha: Wiraqochíy, kay uywasqa qampaj; kamachiyki Jacob apachimushasunki. Payqa qhepataraj jamushan, nispa. 19Kikillantapuni nerqa iskay kajman, kinsa kajman, tukuynin p'iti p'itillata qhatejkunaman: Qankunapis kikillantataj ninkichej Esauwan tinkuspa. 20Chantá nillankichejtaj: Kamachiyki Jacobqa qhepaykutaraj jamushan, nispa. Jacobqa yuyarqa: Phiñakuyninta thasnusaj kay tukuy imata qorisqayta ñawpajta apachispa, chaymanta uyapurakullasqayku. Ichapis ajinamanta manaña phiñakuwanqachu, walejllata tinkukusqayku, nispa. 21Ajinata ñawpajta tukuy ima qorisqanta apacherqa, jinaspataj, chay ch'isi jarampi puñorqa. 22Chay ch'isi Jacobqa rijch'ariytawan, riporqa pusariykukuspa iskaynin warmisninta, iskaynin kamachisninta, chunka ujniyoj wawasnintawan. Jacobqa jinata rispa, Jaboc nisqa wayq'ota chimparqa. 23Ajinata payqa chay wayq'ota tukuy ayllunta chimpacherqa, tukuy imasnintawan khuska. 24Chaypitaj Jacobqa sapallan qhepakorqa. Jinallaman uj qhari rikhurimorqa, chaytaj Jacobwan maqanakorqa sut'iyamunankama. 25Chay qhareqa Jacobta mana atipayta atispa, chakanta llankhaykuspa, ch'utarparicherqa maqanakushajtillanku. 26Chay qharitaj nerqa: Kachariway, ñapis sut'iyamushanña, nispa. Jacobtajrí nerqa: Bendeciway, manachayqa manapuni kacharisqaykichu, nispa. 27Chay qhari taporqa: Imataj sutiyki? nispa. Paytaj nerqa: Jacob kani, nispa. 28Chantá chay qhareqa nerqa: Kunanmanta manaña Jacobchu sutiyki kanqa. Kaymanta qhepaman sutiyki kanqa Israel, imaraykuchus Dioswan maqanakunki, runaswan ima, atipankitaj. 29Chaymanta Jacobqa taporqa: Qampa sutiykirí imataj? nispa. Chay qharitaj nerqa: Imapajtaj qan sutiyta watuwankiri? nispa. Jinata niytawan, chay kikimpi Jacobta bendecerqa. 30Jacobqa chay cheqata suticharqa Peniel sutiwan, nerqataj: Dioswan uyapura tinkunakuyku; chay tukuywampis kawsashaniraj, nispa. 31Inti llojsimushajtin, Jacobqa chay Penielmanta llojserqa, chakan nanasqa kajtin, k'inkiykachaspa. 32Chayrayku kunankama Israelpa mirayninkunaqa mana mikhunkuchu uywaspa chakan chaynejpi untusta, imaraykuchus Jacob chaynimpi k'irinchasqa karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\