GÉNESIS 33

1Jinata rishaspa, Jacob rikorqa Esauta tawa pachaj runasninwan jamushajta. Chayrayku wawasninta mamasninkumankama t'aqaykorqa: Leaman, Raquelman, iskaynin kamachisnin Bilhamanwan Zilpamanwan. 2Ñawpaj puntamanqa churarqa chay kamachisnintaraj wawasnintawankama, chaymanta Leata wawasnintawan, qhepa puntamantaj Raquelta wawan Josetawan. 3Jinaytawantaj, Jacobqa ñawpaykuspa, qanchis kutita pampakama k'umuykukorqa, wawqen Esaumantaj qayllarqa. 4Esautajrí correspa, Jacobta ojllaykuspa much'aykorqa. Chantá iskayninku waqarikorqanku. 5Chaymanta Esauqa warmista, wawastawan qhawarispa, wawqenta taporqa: Kaykuna pikunataj kankuri? nispa. Jacobtaj nerqa: Chaykunaqa kanku kamachiykej wawasnin, Diospa qowasqan, nispa. 6Jinata nishajtinku, iskaynin kamachis Bilhawan, Zilpawan sapa uj wawasninkuwan Esauman qayllaykuspa, qonqoriykukorqanku, pampakama umankuta chayachinankukama. 7Qhepantataj Leañataj wawasninwan qayllaykorqa kikinta ruwaspa. Qhepa qhepatataj Raquelqa Josewan qayllaykuspa, kikillantataj qonqorikorqa. 8Chantá Esaú taporqa Jacobta: Imatataj yuyanki kay chhika t'aqastawan taripasusqaywanri? nispa. Jacobtaj nerqa: Qampa k'acha kayniykita tariyta munaspa jamushani, nispa. 9Esaú nerqa: Mana, wawqéy, noqajtaqa tiyapullawan; qampata kajqa, qampata kakullachun, nispa. 10Jacobtajrí nillarqapuni: Sichus noqapaj k'acha kanki chayqa, jap'ikullaway kay qosusqasniyta. Qanta rikuspaqa kikin Diostapis rikushayman jina kani, qan may k'acha sonqowan suyawasqaykirayku. 11Jap'ikullayña kay uywasta, mana imaypis pisipuwanchu. Chay jinatapuni Jacob nejtenqa, ñak'aymanta Esauqa jap'erqa chay tukuy ima qosqanta. 12Chaymantataj Jacobman nerqa: Jina kajtenqa, jaku ripuna. Noqa ñawpaqeykita risaj, nispa. 13Jacobtajrí nerqa: Munasqa wawqéy, yachanki jina, wawasniy pisi kallpasllaraj kanku, chantapis ovejasniy, wakasniy juch'uy uñasniyoj kanku; sayk'uspa, uj p'unchayllachari wañurankuman. 14Chaypajqa qanllaraj ñawpaykapushay kay kamachiykimanta. Noqaqa pisimanta pisi jamullasaj uywaspa, wawaspa thaskimusqankuman jina. Chantá Seirpi tinkukullasunchej. 15Esaú nerqa: Jina kajtenqa, saqesqayki noqawan jamoj wakin runasta, nispa. Jacobtaj nerqa: Ama chaymantaqa llakikuychu, imaraykuchus qampi khuyakuyta tariniña, nispa. 16Chay ratopacha Esauqa Seirman kutiporqa. 17Jacobtajrí chaymanta riporqa Sucotman. Chaypi wasita ruwakorqa, jinallataj ch'ujllasta ruwarakorqa uywasnimpaj. Chayrayku chay cheqata suticharqa Sucot sutiwan. 18Jacobqa Padan-arammanta allillanta, walejllataj chayarqa Canaanman. Chayman chayaspataj, Sichem llajtaj chimpampi jarakorqa. 19Chaypitaj jallp'ata rantikorqa Sichem sutiyojpa tatan Hamorpa churisninmanta pachaj phisuswan; chaypi jarakorqa. 20Jinaspataj, uj altarta ruwarqa, suticharqataj Diosqa Israelpa Diosnin sutiwan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\