GÉNESIS 34

1Leamanta nacej Jacobpa ususin Dinaqa, chay llajtayoj sipaskunata waturikoj rerqa. 2Chaypitaj payta rikorqa heveo Hamorpa churin Sichem sutiyoj, chay llajtamanta kuraj kaj, pusaspataj mana munashajtin puñuykuspa honranta t'akarqa. 3Chaywampis anchatapuni Leaj ususin Dinata munakuspa, casarakuytapuni munarqa, imaymanatataj ruwarqa munachikuyta munaspa. 4Chayrayku Sichem runaqa tatan Hamorman nerqa: Mañaqampuway chay sipasta, paywan casaraytapuni munani, nispa. 5Jacob yacharqa ususin Dinaj honranta Sichem runa t'akasqanta; churisnin uywasninta orqopi michimushasqankuraykutaj, mana imata nerqachu chayamunankukama. 6Chaykamataj Sichem runaj tatan Hamorqa Jacobwan parlaj rerqa. 7Chaymantaraj Jacobpa churisnin chayamorqanku campomanta. Imachus pasasqanta yachaspataj, mayta phiñakorqanku, imaraykuchus Israel ayllupaj manchay p'enqay karqa, Jacobpa ususinwan mana munashajtin Sichem runa puñuykusqan. Chaytaqa mana ruwana kajtapuni ruwarqa. 8Chaymanta Hamor paykunaman nerqa: Chureyqa may jinatapuni munashan panaykichejwan casarakuyta; chayrayku mañakuykichej ari, warmin kanampaj qonaykichejta. 9Qankuna kaychej ari noqaykoj ayllusniyku; ajinamanta noqayku ususisniykichejwan casarakusqayku, jinallataj qankunapis ususisniykuwan casarakunkichej. 10Noqaykuwan tiyakuychej. Jallp'atapis munasqaykichejta llank'akuychej; chaypi tiyakuychej. Imatapis munasqaykichejta rantikuychej, vendeychej, jallp'astapis munasqaykichejta rantikuychej, nispa. 11Chaymanta Sichem runañataj nerqa Dinaj tatanman, wawqesninmanwan: Noqa mañakuykichej, iyaw niwaychej ari. Imatachá mañakuwasqaykichejta qosqaykichej. 12Mana imananchu mashkhatachus mañakuwasqaykichejqa, ashkha imasta qorisqaykichej. Chayrayku saqeychej ari, kay sipas noqawan casarakojta, nispa. 13Jacobpa churisnin pananku Dinaj honranta chay runa t'akasqanrayku, payman, tatan Hamormanwan llullakuspa, 14nerqanku: Noqaykoqa panaykuta mana qoyta atiykumanchu mana circuncidasqa runasmanqa; chayqa noqaykupaj mana allinchu, uj p'enqay. 15Manachayqa qoyta atiykuman, kayta ruwanaykichej kajtin: Qankuna noqayku jina kanaykichej tiyan; chay niyta munan tukuy qharis qankuna ukhupi circuncidachikuchunku. 16Chaymantaraj ususisniykuwan casarayta atinkichej; jinallataj noqaykupis ususisniykichejwan casarayta atisqayku. Jinaspataj, khuska tiyakusunchej, uj ayllullataj kasunchej. 17Sichus mana circuncidakuy nisqaykuta ruwankichej chayqa, kaymanta ripusqayku, ususisniykutapis pusakapusqayku, nispa nerqanku Jacobpa churisnenqa. 18Hamorwan, Sichem churinwan nerqanku: Arí, chaytaqa ruwasqayku, nispa. 19Chay waynataj usqhayllata circuncidachikorqa, imaraykuchus Jacobpa ususinta anchatapuni munakorqa. Chantapis Sichemqa may sumajpaj qhawasqa karqa ayllun ukhupi. 20Chaymanta tatan Hamorwan rerqanku llajta punkuman, maypichus runas tukuy ima rantinasmanta, vendenasmantawan parlaj kanku, chayman. Chaypitaj nerqanku chaypi tiyakojkunaman: 21Kay qharisqa noqanchejpa kawsaqesninchej kanku. Paykuna noqanchejwan tiyakonqanku, atenqankutaj rantiyta, vendeytapis; chaypaj jallp'asninchejqa jatuchaj. Chantapis ususisninkuwan casarayta atinchej, jinallataj paykunapis ususisninchejwan casaranqanku. 22Uj ayllulla kananchejpajrí, ninku noqanchejpis paykuna jina ruwananchejta, chaytaj kay jina kashan: Tukuy noqanchej ukhupi qharis kajkuna circuncidachikunanchej tiyan, paykuna ruwayta yachasqankuman jina. 23Tukuy kapuyninku, uywasninku ima noqanchejpata kanqa. Noqanchejqa: Arí, ninallanchej tiyan; chaymanta paykunaqa noqanchejwan tiyakonqanku. 24Chantá tukuy qharis maqanakuman llojsejkuna Hamorta, churin Sichemtawan kasuspa, tukuyninku circuncidachikorqanku. 25Jinallapi kinsa p'unchayninman Jacobpa churisnin, Dinaj turasnin Simeonwan Leviwan llajtaman jamuspa, tukuy qharista wañuracherqanku espadawan. Circuncidachikusqankumanta nanaywan kashajtinku, mana pipis paykunawan maqanakoj karqachu. 26Hamorta, churin Sichemtapis espadawan t'ojsispa, wañuchillarqankutaj; jinaspataj, Dinata Sichempa wasinmanta orqhomuytawan, riporqanku. 27Chantá Jacobpa wakin churisnin jamuytawan, wañusqaspa patanta llajtaman yaykuspa, tukuy imasninkuta apakaporqanku, panankoj honranta t'akasqanmanta. 28Apakapullarqankutaj ovejasta, wakasta, burrosta ima llajtamanta, campomantawan. 29Wasismanta tukuy imasninkutawan orqhorarqanku; warmista, wawastapis presosta aparqanku. 30Jacobtajrí Simeonman, Levimanwan nerqa: Kunanqa qankuna mana allinman churaykuwankichej. Kaynejpi tukuy tiyakojkuna, cananeos, ferezeos ima chejnikuwanqanku. Tantaykukuspataj, noqaj contrayta muyuykamuwanqanku, pisi runasniyojta rikuwaspataj, wañuchiwanqanku, jinallataj aylluytapis, nispa. 31Paykunatajrí kuticherqanku: Chaypachaqa panaykuta uj sajra purej warmita jina imatapis ruwallanqankuchu? nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\