GÉNESIS 35

1Jinapi Diosqa nerqa Jacobman: Jatarikuy; Betelman tiyakoj ripuy. Chaypi uj altarta ruwanki, wawqeyki Esaumanta ayqeshajtiyki rikhurisorqa, chay Diospaj, nispa. 2Chaymanta Jacobqa nerqa familianman, pikunachus paywan risharqanku, chaykunamanwan: Qankuna ukhupi tukuy laya dioskunata wijch'uychej; jinaspataj, mayllakuychej, p'achasniykichejtapis cambiakuychej. 3Usqhayllata risunchej Betelman; chaypi ruwamunay tiyan uj altarta, llakisqa kashajtiy yanapawaj Diosman, pichus yanapawan tukuy puriyniypi, chayman. 4Jinata Jacob nejtin, tukuy imaymana lantisninkuta payman jaywarqanku, ninrisninkupi apaykachaj kanku, chay jaluchosninkutawan. Jacobtaj chaykunata jallp'aman p'ampaykorqa encina sach'a uraman Sichem nisqa qayllapi. 5Paykuna chaynejmanta llojsishajtinku, Diosqa manchachikuyta churarqa, chay qayllaspi kaj llajtaspi tiyakojkunaj sonqonkuman. Chayrayku Jacobpa churisninta chejnikuywan mana qhaterqankuchu. 6Jacobqa tukuy runasninwan chayarqa Luz llajtaman, chay llajtajta ujnin sutin kallarqataj Betel nisqa; chayqa karqa Canaán jallp'api. 7Chaypi ruwarqa uj altarta, suticharqataj Betel sutiwan chay cheqata, imaraykuchus Diosqa chay cheqapi payman rikhurisqa wawqen Esaumanta ayqekushajtin. 8Chaypi wañuporqa Rebecaj kamachin Débora. Payta p'amparqanku encina sach'a uraman, Betel qayllapi. Jacobtaj chay p'ampasqa cheqata suticharqa: Llakiy Encina, nispa. 9Ujtawan Dios rikhurerqa Jacobman Padan-arammanta kutimushajtin, 10nerqataj: Sutiykeqa Jacob; kunanmantarí manaña jinachu sutiyki kanqa, manachayqa Israel sutiyoj kanki, nispa. Waj sutiwan sutichaspataj, 11nerqa: Noqaqa Tukuy Atiyniyoj Dios kani. Wawasniyki ashkhata mirachunku, mirayniyki ashkhas kanankupaj. Qanmanta ashkha naciones rikhurenqanku, ashkha llajtas; chay mirayniykimanta reyespis rikhurenqanku. 12Abrahamman, Isaacmanwan qorqani, chay jallp'ata qanmampis qollaykitaj; qan wañupojtiykitaj, mirayniykiman qosaj, nispa nerqa Diosqa. 13Jacobpa qayllanmanta Dios ripojtinkama, 14Jacobqa uj rumita oqhariytawan sayacherqa, maynejpichus Dios parlarqa, chaypi. Chay rumi sayachisqanmantaj jich'aykorqa aceiteta, vinotawan. 15Chay cheqatataj suticharqa Betel sutiwan. 16Chaymanta rerqanku Efrata qayllaman, chaypitaj Raquelqa uj wawata nacechikorqa ñak'ayta. 17Mana nacechikuyta atispa ñak'arishajtin, partera nerqa: Ama manchachikuychu, wawaykeqa qhari, nispa. 18Raquel wañupushaspaña, ñak'ayllataña wawata suticharqa: Benoni, nispa. Tatantajrí suticharqa Benjamín sutiwan. 19Ajinata Raquelqa wañuporqa. Chaymantataj payta p'amparqanku Efrataman rinapi, mayqenchus Belén kashan, chaypi. 20Chantá Jacobqa uj sayantata sayacherqa aya p'ampasqa patapi. Chay sayantaqa kashallanrajpuni, Raquelpa p'ampakusqanta señalaspa. 21Israeltaj chaymanta riporqa, jarakorqataj Edar torremanta aswan jaqaynejpi. 22Uj kuti, chaynejpi Israel tiyakushajtin, kuraj churin Rubenqa Bilhawan puñuykorqa, tatan Jacobpa tanta warmin kajwan. Jacobtaj chayta yachaytawan, maytapuni phiñakorqa. Jacobpa churisnenqa chunka iskayniyoj karqanku. 23Leapi Jacobpa kuraj kaj churin karqa Rubén, sullk'astaj Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón ima karqanku. 24Raquelpi kajkunataj karqanku Josewan, Benjaminwan. 25Raquelpa kamachin Bilhapi kajkunataj karqanku Danwan Neftaliwan. 26Leaj kamachin Zilpapi kajkunataj karqanku Gadwan, Aserwan. Chaykuna karqanku Jacobpa churisnin Padan-arampi nacejkuna. 27Jacobqa Mamreman rerqa tatan Isaacta watukoj, mayqen llajtachus Arba, chayrí Hebrón nisqallataj karqa, chayman. Chaypi tiyakusqanku Abrahamwan, churin Isaacwan. 28Chaypacha Isaacqa pachaj pusaj chunkayoj watasniyoj karqa. 29Chaymantataj wañupuspa, ñawpa tatasninwan tinkukoj riporqa; payqa wañuporqa allin achachiña. Chaymanta churisnin Esauwan, Jacobwan payta p'amparqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\