GÉNESIS 37

1Jacob tiyakorqa Canaán jallp'api, maypichus tatan forastero jina tiyakusqa, chaypi. 2Kay jina karqa Jacobpa ayllumpa kawsaynin. Chaypacha Joseqa chunka qanchisniyoj watasniyoj kasharqa; payqa ovejasta michimoj wawqesninwan khuska. Paykuna karqanku Bilhaj churisnin, Zilpajtawan, Jacobpa tanta warmisnimpata. Jinapi Joseqa sapa kuti tatanman willallajpuni chay wawqesnin mana allinta purisqankuta. 3Israelqa José churinta astawan munakoj tukuy wawasninmanta nisqaqa, imaraykuchus chay wawanta rejserqa machuyaynimpi. Chayrayku uj k'acha p'achata ruwaporqa. 4Chaymanta wawqesnenqa reparakorqanku payllata astawan munakusqanta paykunamanta nisqaqa; ajinamanta Joseta chejnikuyta qallarerqanku, ni napaykullajpischu kanku. 5Uj kuti Joseqa imaynatachus mosqokusqanta wawqesninman willarqa, chaymantataj paykunaqa astawan chejnikorqanku, 6imaraykuchus nerqa: Uyariwaychej; imaynatachus mosqokusqayta willasqaykichej. 7Kay jinata mosqokuni: Tukuyninchej campopi kashasqanchej, trigota q'api q'apista wataraspa. Ujllata noqaj trigo watasqay cheqanta sayaykusqa. Qankunaj trigo watasqasniykichejtaj noqaypata kajman muyuykuspa, k'umuykusqanku. 8Chaymanta wawqesnenqa kuticherqanku: Já, kaywanqa niytachu munashawayku qan reyniyku kanaykita? Qanchu noqaykuta kamachiwasqayku? nispa. Chaymanta astawanqa payta chejnerqanku imatachus willasqanmantawan. 9Aswan qhepaman José ujtawan mosqokullarqataj, chaymantataj wawqesninman willallarqataj: Uyariwaychej, kay jinatañataj mosqokuni: Intiwan killawan, chunka ujniyoj ch'askaspiwan noqaman k'umuykamushawasqanku, nispa. 10Joseqa ajinata mosqokusqanta tatanman, wawqesninmanwan willajtin, tatanqa k'amerqa: Imatataj niyta munanki chay mosqokusqaykiwanri? Noqawan, mamaykiwan, wawqesniykiwan imachu qanman k'umuykuykuman kasqa? nispa. 11Wawqesnenqa chaymanta astawan chhoqonakorqanku, tatantajrí anchata chay mosqokusqampi yuyasharqa. 12Uj p'unchay Josejpa wawqesnin tatankoj ovejasninta qhaterqanku Sichem cheqaman chaypi michimunankupaj. 13Chantá qhepaman Israelqa José churinta nerqa: Wawqesniyki Sichem cheqapi ovejasta michimushanku. Noqa munani qan rinaykita paykunata waturej, nispa. Paytaj kasorqa. 14Israeltaj nerqa: Kunanqa rispa, qhawarimuy wawqesniykita, ovejaspis imaynachus kashanku, chaytawan, jinaspataj, jamunki willawaj, nispa. Israelqa churin Joseta kacharqa Hebrón Vallemanta. Sichem cheqaman chayaspataj, 15Joseqa ñanta chinkacherqa: jinata purishajtintaj, uj runa chaynejpi paywan tinkukuspa, taporqa: Imata mask'aspataj purishankiri? nispa. 16Josetaj nerqa: Wawqesniyta mask'aspa purishani. Qan manachu rikunki kaynejpi ovejasta michishajta? nispa. 17Chay runa nerqa: Kaymanta ripunkuña. Chaywampis uyarerqani ninakojta, Dotanman qhatina, nejta. Joseqa chaymanta kachaykukorqa wawqesninta mask'aspa, Dotanpitaj paykunata tarimorqa. 18Wawqesnenqa karullapiraj Joseta jamushajta rikorqanku, manaraj pay qayllaykamushajtintaj, paykunaqa wakichikorqanku wañuchinankupaj. 19Chantá ninakorqanku: Qhawariychej, sumajta mosqokoj runa jamushan. 20Jaku, payta wañuchinachej; chaymantataj uj ch'aki pujyuman ayanta wijch'uykusunchej, nisuntaj: Ima sajra animalchá mikhuykun, nispa. Chantá qhawarisunchej imachus mosqoyninwan kanqa, chayta, nispa. 21Rubentajrí chayta uyarispa, wawqesninta jark'ayta munasqanrayku nerqa: Ama wañuchinachu. 22Ama yawarnintaqa jich'aychejchu. Kay ch'impi ch'aki pujyuman wijch'uykuychej; ama paymanqa makiykichejta churaychejchu, nispa. Rubenqa chayta nerqa Joseta librananrayku, chantá tatampaman kachapunampaj. 23Jinapi José paykunaman qayllaykojtin, wawqesnenqa k'achitu p'achanta lluch'orqankupacha 24Jap'iytawantaj, paytaqa pujyuman choqaykorqanku. Chay pujyoqa ch'akilla karqa. 25Chantá mikhoj tiyaykorqanku. Mikhushaspataj, ujllata rikorqanku ismaelitasta sinrulla Galaadmanta jamushajta. Chay runasqa camellospi apasharqanku perfumeta, balsamota, mirrata ima Egiptoman. 26Chaymantataj Judaqa nerqa wawqesninman: Ima allintataj noqanchej ruwasun wawqenchejta wañuchispari, chaymantataj wañusqata pakaspari? 27Wañuchinanchejtaqa, ismaelitasman payta vendeykuna, imaraykuchus Joseqa wawqenchej, nispa. Wawqesnintaj chay nisqanta uyarispa nerqanku: Ajina kachun, nispa. 28Madianmanta jamoj, chay qhatojkuna ismaelitas chaynejta jamusharqanku; jinataj Joseta pujyumanta aysarqoytawan, chay ismaelitasman vendeykorqanku iskay chunka qolqepi. Ajinamanta Josetaqa Egiptoman pusakaporqanku. 29Rubén kutimuspa, pujyuta qhawaykuytawan mana tarerqachu Josetaqa, llakiywantaj p'achasninta llik'ikorqa. 30Maypichus wawqesnin kasharqanku, chayman kutispa, paykunaman nerqa: Waynaqa mana kanchu. Kunanqa imanasajtajri? nispa. 31Chantá chay wawqesqa Josejpa p'achanta qhechusqankuta uj maltón chivota ñak'asqankoj yawarninman chhaporqanku; 32chaymantataj tatankuman apacherqanku ruwapusqan qhoysu p'acha yawarchasqata, nerqankutaj: Kayta tariyku; qanqa allinta rejsiy, wawaykej p'achanchus, manachus, chayta, nispa. 33Jacob chayta rejsikapuspa, nerqa: Arí, wawaypata kayqa. Ima sajra animalchari wawaytaqa mithaspa, mikhuykun, nispa. 34Jinapi Jacobqa p'achasninta llik'ikuspa qhashqa p'achawan lutukorqa unayta, churin chinkapusqanmanta. 35Tukuy churisnin, ususisnin ima payta sonqochayta munarqanku, paytajrí mana imaynapi sonqochakuyta aterqachu; mayta waqaspa, nerqa: Noqaqa kay llakiy p'achata churakusaj, wañusqaspa chawpimpi wawaywan tinkukamunaykama, nispa. 36Chaykamaqa Madianmanta chay qhatojkunaqa Egiptoman chayaytawan, Josetaqa Potifar sutiyojman vendeykorqanku; pay karqa Egiptopi Faraón reypa kuraj kaj kamachin, capitannintaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\