GÉNESIS 38

1Chaypacha Judaqa wawqesninmanta t'aqakuspa, Adulam llajtapi kamorqa, Hira nisqa runaj wasinman. 2Chaypi Judaqa rejsinakorqa uj cananeo Súa nisqa runaj ususinwan. Chantá chay sipaswan casarakorqa. 3Payqa wijsallikorqa Judapaj, wawayojtaj karqa, suticharqataj Er sutiwan. 4Chaymanta wijsallikullarqataj, qhari wawallatataj nacechikorqa, suticharqataj Onán sutiwan. 5Qhepaman ujtawan wawayojllataj karqa; chaytaqa suticharqanku Sela sutiwan. Pay nacekorqa Judá Quezib nisqa cheqapi kashajtin. 6Judaqa kuraj kaj churin Erta casaracherqa Tamar nisqa sipaswan. 7Ertajrí sajra runa karqa Tata Diospa ñawpaqempi; chayrayku Tata Dios payta wañucherqa. 8Chaymanta Judaqa Onán churinmanñataj nerqa: Wañoj wawqeykej warminwan qanñataj casarakuy, ajinamanta qannejta wawqeykej miraynin kanampaj, nispa. 9Onanqa yacharqa wawqempa warminnejta nacekoj wawasnin nacejtenqa, mana paypatachu kanankuta. Chayrayku chay viudawan sapa kuti puñuykuspaqa, mujunta pampallaman suruchej, wawqempa miraynin ama paynejta kanampaj. 10Chay jinata Onanpa ruwasqampis manallataj walejchu karqa Tata Diospa qhawaynimpi. Chayrayku paytapis Tata Diosqa wañuchillarqataj. 11Chaymantataj Judaqa ñojch'an viuda Tamarman nerqa: Kunanqa jina viudallapuni kakuy tataykej wasimpi, sullk'a churiy Sela jatunyanankama, nispa. Chayta Judaqa nerqa sullk'a churin Selapis wañunallantataj yuyaspa. Jinamanta Tamarqa tatampa wasinman tiyakoj riporqa. 12Qhepa tiempoman Judajpa warmin wañorqa. Qhepamantaj Judaqa llakiy p'achanta lluch'ukaporqa. Chantá Timnat llajtaman rerqa, maypichus ovejasnimpa millmasninta ruthusharqanku, chayman; kawsaqen adulamita Hirataj paywan rerqa. 13Tamartaj Timnatman suegron ovejasnimpa millmasninta ruthuchej risqanta yacharqa. 14Jinapi Tamarqa viuda p'achanta saqespa, velowan suk'umpaykukorqa, ama pipis rejsinampaj. Chantá Enaim llajta punkuman tiyaykukorqa. Chay karqa Timnatman rej ñampi. Chayta Tamarqa ruwarqa Sela ñapis jatunña kasqanta yachaspa; chaywampis manapuni payta casaracherqankuchu Selawan. 15Judaqa chay warmita rikuspa, yuyarqa uj phisu warmi kasqanta, imaraykuchus uyan qhatasqa karqa. 16Ñanmanta ithirispa, chay warmiman qayllaykorqa parlapayaj, mana yachaspa ñojch'an kasqanta, nerqataj: Munawajchu kunan ch'isi noqawan puñuyta? nispa. Chay warmitaj nerqa: Imatataj qowanki kunan ch'isi qanwan puñojtiyri? nispa. 17Judá nerqa: Cabrasniymanta uj maltón chivota apachimusqayki, nispa. Warmitaj nerqa: Walejpacha, cheqatapuni apachimunawaykipajtaj uj señata saqeway imallatapis, nispa. 18Judataj taporqa: Imatataj saqesqaykiri? nispa. Warmitaj nerqa: Saqeway anilloykita, chumpiykita, makiykipi kashan, chay tojnuykitawan, nispa. Judaqa chay tukuyta jaywarqa, jinaytawantaj paywan puñuykorqa. Jinamanta Tamarqa Judapaj wijsayoj rikhurerqa. 19Chantá wasinman kutipuspa, Tamarqa velonta lluch'ukuytawan viuda p'achanta churaykakaporqa. 20Qhepaman Judaqa uj maltón chivota apacherqa kawsaqen adulamitawan, seña saqesqasninta chay warmi qopunampaj. Kawsaqenrí mana payta tarerqachu. 21Paytaj chaypi tiyakoj runasta taporqa: Maytaj Enaimmanta phisu warmi ñan patapi tiyasharqa, chay? nispa. Paykunatajrí nerqanku: Mana noqaykoqa ima phisu warmitapis rikuykuchu, nispa. 22Chaymanta Hiraqa kutipuspa, Judaman willamorqa: Mana ima warmipis kanchu; chaypi tiyakoj runaspis niwanku chaynejpi mana ima phisu warmipis kasqanta, nispa. 23Chantá Judá nerqa: Jina jap'ikuchun seña qosqasniyta, ama pipis noqanchejmanta alqochakunawanchejpaj. Noqaqa nisqayman jina apachiyki uj chivota, qantaj mana tarimunkichu chay warmita, nispa. 24Kinsa killamanta jinataj Judaman willaj jamorqanku: Qampa ñojch'aykeqa pi qhariwanchá karqa, chayrayku kunanqa wijsayoj kashan, nispa. Judataj nerqa: Jawaman orqhospa, payta ruphachiychej, nispa. 25Jawaman orqhoshajtinku, chay warmeqa willachimorqa: Pichus kay señasta saqewarqa, chaypaj wijsayoj kani. Allinta qhawariy, rejsiy pejpatachus kasqanta kay anillo, kay chumpi, kay tojnupiwan, nispa. 26Judataj chay imasta qhawarispa, rejserqapacha, nerqataj: Cheqamanta payqa maychus kajta ruwan, noqataj mana, imaraykuchus noqaqa mana payta casarachinichu Sela churiywan, nispa. Jinamanta Judaqa manaña jayk'ajpis chay warmiwan puñorqañachu. 27Tamar nacechikunan tiempo chayamojtin, nacechikorqa iskay wawasta. 28Naceshaspa, ujnin kaj ñawpajta makinta jaywarqamorqa. Parterataj uj puka q'aytuwan makinman wataykorqa: Kayqa ñawpajta llojsimun, nispa. 29Wawatajrí chay ratopacha makinta aysaykakaporqa. Jinamanta wawqenraj ñawpajta nacerqa. Chayrayku chay parteraqa chay wawata suticharqa Fares, nispa. Nerqataj: Qanqa campota kicharimunki, nispa. 30Chaymanta ujñataj nacerqa, makimpi puka q'aytuyoj kaj, paytataj suticharqa: Zara, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\