GÉNESIS 41

1Iskay watas pasayta Faraonqa mosqokorqa. Chay mosqoynimpi pay kashasqa Nilo Mayu kantupi. 2Chaypi rikusqa qanchis sumachaj wira wakasta mayumanta llojsimushajta, mikhushajtataj t'otora ukhupi pastosta. 3Chaykunaj qhepantataj qanchis millay tullu wakas llojsimullasqankutaj mayumanta; chay wira wakaspa ñawpaqenmantaj mayu kantupi qayllaykushajta rikusqa. 4Chantá chay millay tullu wakasqa oqoykusqanku chay wira wakasta. Jina kashajtintaj, Faraonqa ujllata rijch'arerqa. 5Chay qhepata ujtawan puñuykorqa; chaypeqa waj jinatañataj mosqokullarqataj: Chaypi rikorqa sumachaj trigo umasta uj wiñayllamanta wiñasqata. 6Chayllamantataj wiñasqanku qanchis ch'aki umas, inti llojsimuynejmanta jamoj wayraj ch'akichisqasnin. 7Chaykunataj chay qanchis sumachaj trigo umasta mikhuykusqanku. Jinallapi Faraonqa rijch'ariytawan, reparakorqa chayqa uj mosqoy kasqanta. 8Q'ayantin paqarenqa may llakisqa karqa; chayrayku wajyacherqa tukuy yatirista, yachayniyojkunatawan tukuy Egiptomanta. Chaywampis Faraón chay mosqokusqanta willajtintaj, ni mayqenninku sut'inchayta aterqankuchu imastachus niyta munasqanta chay mosqokusqan. 9Chaymantaña vinota jaywajkunaj kurajninku Faraonman nerqa: Ajá, kunan yuyarikuni imatachus mana allinta ruwasqaymanta. 10Qan, Faraón, maypachachus kamachisniykej contranta phiñarikorqanki, t'antata ruwajkunaj kurajnimpa contranta, noqaj contraytawan chaypacha, capitampa wasin carcelman wisq'achiwarqayku. 11Chaypacha paywan noqawan mosqokorqayku uj ch'isillapi, sapa ujniykoj mosqokusqaykutaj niyta munarqa imachus kanawaykuta. 12Chayllapitaj karqa uj hebreo wayna; chay karqa capitampa kamachin. Payman willakorqayku mosqokusqasniykuta, paytaj sut'inchawarqayku, niwarqaykutaj imaschus noqaykupaj kananta. 13Kikintaj karqa imastachus niwasqaykuman jina. Noqa kay ruwanayman kutiykapuni, chay ujtaj sipisqa karqa. 14Chayta uyarispa, Faraonqa Joseta carcelmanta wajyachimorqa. Payta orqhomorqanku usqhay usqhayta. Josetaj chujchanta k'utuchikorqa, jinaspataj p'achanta cambiakuytawan, Faraonman rerqa. 15Paytaj nerqa Joseman: Noqa mosqokuni, nitaj pipis kanchu sut'inchapuwaj; uyarinitaj qan mosqoykunata uyarispa sut'inchasqaykita, nispa. 16Josetaj nerqa: Chayqa mana noqamantachu; Dios atin sut'inchapusuyta allinniykipaj, nispa 17Chantá Faraón nerqa: Mosqoyniypi Nilo Mayu kantupi sayashasqani. 18Chay mayumanta qanchis sumachaj wira wakas llojsimuspa, t'otora ukhupi pastota mikhushasqanku. 19Qhepankuta llojsimullasqankutaj qanchis millay tullu wakas. Chay jina millay tullu wakastaqa manapuni rikojchu kani kay tukuy Egiptopi. 20Chay qanchis millay tullu wakastaj chay qanchis wira wakasta oqoykusqanku. 21Chay jinata oqoykojtinkupis, ni pipis reparasqachu oqoykusqankuta, imaraykuchus manapunipis mikhunkumanchu karqa jina tullusllapuni kasqanku ñawpajta jina. Noqataj jinallapi rijch'arini. 22Chantá puñuykuytawan, waj jinatañataj mosqokullarqanitaj: Qanchis trigo umas uj wiñayllamanta wiñasqanku. 23Chay qhepata rikullarqanitaj p'utumushajta qanchis millay ch'aki ch'usu umas inti llojsimuynejmanta jamoj wayraj ch'akichisqan. 24Chay qanchis ch'aki ch'usu trigo umas mikhuykusqanku chay sumachaj k'acha trigo umasta. Chayta willani yatirisman, nitaj ni mayqenninku willawankuchu imatachus niyta munasqanta. 25Chantá Joseqa Faraonta nerqa: Iskaynin mosqokusqasniyki ujlla kanku. Dios willasunki Pay imatachus ruwanan kasqanta. 26Qanchis wira wakasqa qanchis watas kanku, kikillantataj niyta munan qanchis trigo umaspis. Chay iskaynin mosqoykuna ujllata niyta munan. 27Qanchis millay tullu wakastaj, wira wakaspa qhepanta llojsimojkunapis kanku qanchis watas. Kikillantaj qanchis millay trigo umas inti llojsimuynejmanta jamoj wayraj ch'akichisqampis qanchis yarqhay watas kanku. 28Kay imatachus nishayki, chayllatataj Diospis willasunki Pay imatachus ruwanan kasqanta. 29Kay tukuynin Egipto jallp'aspi qanchis watasta sumajta mikhuykuna poqonqanku. 30Chantá qanchis watastaj sinch'i yarqhay kanqa. Chayrayku ni pipis yuyarenqachu qanchis watasta sumajta mikhuy poqosqanta. Ajinata yarqhayqa tukuynin jallp'aspi k'atej nichenqa. 31Yarqhayqa anchapuni kanqa, mana aguantay atina; ñawpajta sumajta poqosqanqa qonqaypi qhepakonqa q'ara t'ojrapacha. 32Qanqa iskay kutita kikillantapuni mosqokusqanki imaraykuchus Diosqa ruwanampuni kashan chayta, imatachus ruwayta munasqanman jina usqhayllata. 33Chayrayku allin kanman uj sumaj yuyayniyoj, yachayniyoj runata mask'anayki kay llajtamanta cuentayoj kanampaj. 34Qanqa kayta ruwawaj: Ajllay allin kamachejkunata, paykuna tukuynejpi kamachimunankupaj, llank'achimunankupaj, jinaspataj trigota phishqaman t'aqaspa ujnin kaj t'aqata tantachinankupaj, chay qanchis wataspi sumajta poqoshajtin. 35Chay sumaj watas jamojpi trigota tantachunku tukuy runas yarqhay wataspi mikhunankupaj. Chayta tantachunku, qampa nisqaykiman jinataj llajtaspi waqaychachunku. 36Ajinamanta trigoqa kanqa runas mikhunankupaj amataj yarqhaywan wañunankupaj, Egipto jallp'aspi manchay yarqhay kashajtin. 37Chay jinata Josejpa nisqanqa allin rijch'arqa Faraonman, jinallataj kamachisninmampis. 38Chantá Faraonqa nerqa: Waj runata tarisunmanchu kay runata jina Diospa espiritunniyojta? nispa. 39Josemantaj nerqa: Mana pipis kanchu qan jina sumaj yuyayniyoj, yachayniyoj runa. Dios qanmanqa yachachisunki kay tukuy imas kananmanta. 40Qanmin kamachinay wasipi imaschus ruwanamanta kamachiy ari, tukuy runastaj qampa kamachisqaykita kasusonqanku. Noqalla qanmanta aswan kuraj kasaj, imaraykuchus noqaqa rey kani. 41Noqaqa qanta ajllaspa, kay tukuynin Egiptota kamachinaykipaj churayki. 42Chayta niytawantaj, Faraonqa selloyoj anillonta makinmanta orqhokuytawan, Josejpa makinman churaykorqa. Chaymantataj kamacherqa sumaj lino p'achasta churanankuta, jinaspataj kunkanman churaykorqanku qorimanta ruwasqa walqata. 43Chaymantataj Josetaqa ujnin sumaj kaj carretanman wicharicherqanku, ñawpaqentataj qhaparispa rerqanku: Pasachiychej, nispa. Ajinata Josetaqa ajllaspa, churarqanku kamachej kanampaj tukuy Egipto jallp'api. 44Faraontaj nerqa: Noqalla Faraón kani; chaywampis kay tukuynin Egipto jallp'api mana pipis makinta, nitaj chakintapis oqharenqachu, qan mana imatapis nejtiykeqa, nispa. 45Chantá Josemanqa Faraón churarqa Zafnat-panea sutita. Chaymantataj payta casaracherqa On llajtamanta sacerdote Potiferaj ususin Asenatwan. Ajinamanta Joseqa muyumorqa tukuy Egipto jallp'asta. 46Joseqa kinsa chunka watasniyoj karqa Egiptopi reyman pusashajtinku. Chaymanta Joseqa Faraonpa ñawpaqenmanta rispa, qallarerqa tukuynin Egipto jallp'asta riyta. 47Chay wataspi chajrasqa sumajta poqorqa oqhariy mana atinasta. 48Chay trigostaqa José waqaychacherqa qanchis wata junt'api; sapa llajtapi waqaychacherqa chay qayllaspi poqojta. 49Joseqa chay wataspi trigota oqharerqa mama qocha kantupi t'iyu chhikatapuni. Chay chhika trigota manaña pesaspachu jap'ej, jinallataña jallch'aj, imaraykuchus mana yupay atina karqa. 50Manaraj chay yarqhay watas chayamushajtin, Josejtaqa iskayña churisnin karqa Asenat warmimpi. 51Kuraj kajta suticharqa Manasés sutiwan, imaraykuchus nerqa: Dios qonqachiwan tukuy llakiyniyta, ayllusniytawan, nispa. 52Sullk'a kajtataj suticharqa Efraín sutiwan, imaraykuchus nerqa: Dios niwan wawasniyoj kanayta runaj llajtampi may llakisqa ñak'arispa purisqaypi, nispa. 53Ajinamanta junt'akorqa chay qanchis watas, mayk'ajchus sumajta chajras poqorqa Egiptopi, chay watas. 54Qallarikamorqankutaj qanchis yarqhay watas, Josejpa nisqanman jina. Sapa naciompi yarqhay karqa. Egiptollapi mana karqachu; jaqaypeqa mikhuna kallarqa. 55Egiptopi mikhuymanta pisipaspaqa, runas rerqanku Faraonmanta mañakoj. Faraontaj egipciosman nerqa: Rispa, Josemanta mañakamuychej, ruwaychejtaj paypa nisqanta, nispa. 56Yarqhay tukuynej llajtaspi kajtintaj, Joseqa kicharerqa, may pirwaspichus trigo jallch'asqa karqa, chaykunata, egipciosman trigota vendenampaj, imaraykuchus yarqhayqa astawan astawan yapakusharqa tukuynejpi. 57Tukuynin nacionesmanta Egiptoman jamusharqanku Josemanta trigota rantikoj, imaraykuchus manañapuni ni may llajtaspi imapis karqachu mikhunankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\