GÉNESIS 42

1Jacobqa Egiptopi trigo rantinapaj kasqanta yachaytawan, churisninta nerqa: Imata kaypi ruwashankichej uyaykichejta qhawanakuspari? 2Willawanku Egiptopi trigo rantikunapaj kasqanta. Jaqaymanta trigota rantimuychej mikhunanchejpaj, ama yarqhaywan wañunanchejpaj, nispa. 3Chantá Josejpa chunka wawqesnin Egiptoman rerqanku trigota rantikoj. 4Jacobqa mana munarqachu Josejpa sullk'an Benjamín rinanta, imaraykuchus pay yuyarqa imapis paywan kananta. 5Israelpa churisnenqa rerqanku, wajkuna risharqanku, chaykunawan, imaraykuchus tukuynin Canaán jallp'apipis manapuni mikhuna karqachu. 6Chaypacha Joseqa Egiptopi kamachishaspa, trigota tukuynejmanta jamojkunaman vendesharqa. Wawqesnintaj chayaytawan, ñawpaqempi k'umuykorqanku, pampaman umankuta chayachinankukama. 7Josetaj paykunata rikuytawan, rejserqapacha wawqesnin kasqankuta, paytaj manapis rejsishanmanchu jina karqa. Paykunata taporqa manchay phiñasqa: Maymanta qankuna jamunkichej? nispa. Paykunataj nerqanku: Trigota rantikoj jamuyku Canaanmanta, nispa. 8Joseqa rejserqa wawqesninta, paykunatajrí manapuni payta rejserqankuchu. 9Chaymantataj Joseqa yuyarikorqa paykunamanta mosqokusqasninta. Paykunamantaj nerqa: Qankuna qhawarajkuna kankichej. Qankunaqa imayna rijch'ajchus kay nación kasqanta qhawarajlla jamunkichej, nispa. 10Paykunataj nerqanku: Manapuni, wiraqochíy. Noqayku kamachisniykeqa trigota rantikojlla jamuyku. 11Tukuyniyku kayku uj runaj wawasnillan. Noqaykoqa mana ima sajratapis ruwayta yachaykuchu. Manapuni jayk'ajpis qhawaraspa puriyta yachaykuchu, nispa. 12Josetaj nerqa: Ajá, manapuni, manapuni. Qankunaqa imayna rijch'ajchus kay nación kasqanta qhawaraj jamunkichej, nispa. 13Paykuna kuticherqanku: Kamachisniykeqa kayku chunka iskayniyoj wawqes, uj tatayojlla, jamushaykutaj Canaanmanta. Sullk'a kaj wawqeyku tataykuwan qhepakun, ujnin kajtaj chinkapun, mana rikhurinchu, nispa. 14Joseqa ujtawan nillarqataj: Chayta niniña. Qankunaqa qhawarajkunapuni kankichej. 15Kunanqa kaywan yachasaj á: Noqa jurani Faraonpa sutinrayku: Kaymanta mana llojsinkichejchu, chay sullk'a kaj wawqeykichejta chayachimunaykichejkama. 16Ujnillaykichej rinkichej payta pusarimoj, wakinniykichejtaj kaypi presos qhepakunkichej. Chaypi yachakonqa cheqatapunichus parlankichej manachus, chayta. Manachus jina chayqa, qhawarajkunapuni kankichej. 17Jinamanta paykunata tukuyninkuta kinsa p'unchayta carcelman wisq'acherqa. 18Chay kinsa p'unchaymantataj nerqa: Noqaqa Diosta manchachikuni. Qankuna kayta ruwaychej, kacharipusqaykichejtaj. 19Sichus qankuna cheqan runas kankichej chayqa, ujnin wawqeykichejta carcelman saqeychej, wakintaj ripuychej, trigota apakuychej familiasniykichej mikhunankupaj. 20Jinaspataj, chay sullk'a wawqeykichejta pusamuwankichej; chaypi yachasaj sichus cheqata parlankichej manachus, chayta. Manachayqa wañuchisqa kankichej, nispa. Paykunataj kuticherqanku: Ajina kachun, nispa. 21Chantá paykuna ukhu ninakusharqanku: Cheqamanta noqanchejqa wawqenchejta mana allintachu ruwarqanchej, juchallikorqanchej. Mana payta khuyarqanchejchu, may jinata waqashajta rikushaspa. Chayrayku kunanqa noqanchejmanñataj kay llakiy chayamuwanchej, nispa. 22Chaymanta Rubén paykunaman nerqa: Chayrayku noqaqa nerqaykichej ama ima sajratapis Joseta ruwanachu, nispa, qankunatajrí mana kasuwarqankichejchu. Kunanqa yachaychej á waqayninman chayanchej, wañuyninmantataj juchachasqa kanchej, nispa. 23Paykuna mana yacharqankuchu José parlasqankuta entiendesqanta, imaraykuchus Josejpa egipcio parlayta parlasqanta chaypi uj runaqa hebreo parlayman tijrarqa. 24Qayllankumanta ithiriytawan, Joseqa maytapuni waqarikorqa. Kutirimuspataj, paykunaj chawpinkumanta Simeonta presocharparerqa. 25Chantá kamachisninman kamacherqa costalesninkuman trigota junt'arachipunankuta, qolqe pagasqankutataj sapa ujpa costalesnillankumantaj churaykuspa siraykunankuta. Nerqataj qoqawistapis churapunankuta ñampi mikhunankupaj. Ajinata ruwarqanku paykunapaj. 26Chaymanta paykunaqa riporqanku, burrosninkuman trigota chajnariykukuspa. 27Chay ch'isi uj cheqaman chayajtinku, ujnin kajqa costalninta phaskararqa burroman trigota qorinampaj, paytaj chaypi qolqenta tarikapusqa costalnimpa simimpi. 28Wawqesninmantaj nerqa: Qhawariychej, qolqeyta kutichipuwasqanku. Kayqa, kaypi kashan, nispa. Tukuyninku chayta rikuspa, mayta mancharikorqanku, paykunapurataj ninakorqanku: Imatataj Dios ruwashawanchejri? nispa. 29Canaán jallp'aman chayaspa, tatanku Jacobman willarqanku imachus paykunawan kasqanta chay risqankupi. 30Paykuna nerqanku: Egiptopi kamachej wiraqocheqa may phiñasqa parlawayku, niwaykutaj llajtankuman qhawaraj risqaykuta. 31Noqaykutaj nerqayku allin runas kasqaykuta, nitaj ni jayk'aj qhawaraspa purisqaykuta. 32Willallarqaykutaj uj runaj wawasnillan chunka iskayniyoj kasqaykuta, uj wawqeyku manaña noqaykuwanchu kasqanta, sullk'a kaj wawqeykutaj qanwan Canaanpi qhepakusqanta. 33Jinata nejtiykutaj, niwarqayku: Ajá, kaypi yachasaj qankuna allin runas kasqaykichejta. Kayman saqeychej ujnin wawqeykichejta, qankunataj ripuychej, trigota apaspa familiasniykichej mikhunankupaj. 34Chantá pusamuwankichej sullk'a kaj wawqeykichejta. Ajinapi yachasaj qankuna cheqamanta sumaj allin runas kasqaykichejta, mana qhawarajkunachu kasqaykichejta. Chaymantataj kacharipusaj kay uj wawqeykichejta, jinamanta kay llajtapi purinaykichejpaj, ama pipis ch'atasunaykichejpaj, nispa niwarqayku chay kamachejqa. 35Chantá costalesninkumanta sapa uj trigota jich'ashaspa, Josejpa wawqesnenqa qolqesninkuta tarikaporqanku wayaqetaspi watasqasta, trigomanta qorqanku, chay qolqesta sapa ujninku. Chay wayaqetasta qolqenkutawan rikukapuspataj, mancharerqanku, jinallataj tatankupis. 36Chaymanta Jacobqa paykunaman nerqa: Qankunaqa saqeshawankichej mana wawasniyojta. Joseqa manaña noqanchejwanchu, Simeonpis manallañataj kaypichu. Kunanqa Benjamintañatajchu qhechuwankichej? Kay tukuy imaqa contraypi, nispa. 37Chaymantaqa Rubenñataj tatanta nerqa: Noqa cuentayoj kasaj Benjaminniykimanta; noqa kutichimpusqayki. Manachus kutichimpusqayki chayqa, iskaynin wawasniyta wañuchinki, nispa. 38Jacobtajrí nerqa: Benjaminneyqa mana qankunawan renqachu. Wawqen José wañupun, kunantaj payllaña qhepakun. Sichus ñanta rishajtiykichej imanakunman chayqa, qankuna juchayoj kawajchej kay machu kayniypi llakiywan wañunaypaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\