GÉNESIS 43

1Yarqhayqa chay suyupi sinch'iña, mana aguantay atina jinaña karqa. 2Jacobtaj, churisnin ima Egiptomanta chay trigota apamusqallankutaña mikhusharqanku. Chaypis tukukushajtillanñataj, Jacobqa nerqa: Ujtawan rispa, trigota rantimuychej, nispa. 3Judatajrí nerqa: Ña niykuña, chay wiraqocheqa sut'ita niwasqaykuta. Pay niwayku: Sichus wawqeykichejta mana pusamuwankichej chayqa, amaña uyaykichejta rikuchikuwankichejchu, nispa. 4Sichus Benjaminta pusajta saqewasqayku chayqa, askamata rispa trigota rantimusqayku. 5Manapunichus munanki chayqa, mana riykumanchu, imaraykuchus chay wiraqocheqa sut'inta niwarqayku: Manachus chay wawqeykichejta pusamuwankichej chayqa, amañapuni jamuwankichejchu uyaykichejta rikuchikojllapis, nispa. 6Chaymanta Israelqa nerqa: Imaraykutaj kay jina mana allinta ruwawankichejri? Imapajtaj qankuna willarqankichej chay runaman ujnin wawqeykichej kasqantari? nispa. 7Paykunataj kuticherqanku: Chay runapuni mayta tapuwarqayku imaynachus kasqaykuta, jinallataj familiaykumantapis. Kay jinata niwarqayku: Tataykichej kawsashanrajchu? Ujnin wawqeykichej tiyanchu? nispa. Jinata niwajtiykoqa, noqayku kuticherqayku ari tapuwasqaykuman. Imaynatataj yachaykuman karqa ninawaykuta: Wawqeykichejta pusamuychej, nispa? 8Chantaqa Judañataj tatan Israelman nerqa: Sichus mana munanki yarqhaywan wañunanchejta chayqa, saqey Benjaminta noqawan rejta. Noqa paymanta cuentayoj kasaj, kunampachataj risqayku. Ajinamanta mana yarqhaywan wañusunmanchu ni qan, ni noqayku, nitaj wawasniykupis. 9Ima kajtimpis, noqa paymanta cuentayoj kasaj; imapis mana allin kajtenqa noqamanta mañawanki. Noqa chayachimpusqayki kay kikillanmantaj. Manachus jina kanqa chayqa, noqata juchachawanki ñawpaqeykipi wiñaypaj. 10Sichus qan mana jinata jark'akuwaj karqa chayqa, riykumanña karqa; rispa jamuspa, iskaytaña chayamuykuman karqa, nispa. 11Chaymanta tatankoqa nerqa: Mana imapis kanan kajtenqa, kayta ruwaychej: Chay runaman jaywanaykichejpaj apaychej costalesniykichejpi imachus kaypi sumaj poqoj kajmanta, sumajnin kaj imasta: Uj chhika balsamota, uj chhika abeja misk'ita, q'apaj mirrata, nuecesta, almendrasta ima. 12Apallaychejtaj qolqetapis uj jinatawan, chay qolqestataj pay kikinmampuni jaywankichej, kutichispa churaykapususqaykichej, chayta; ichapis pantaspa churaykorqanku. 13Benjamintapis pusallaychejtaj; usqhayta rispa, chay runawan tinkumuychej ujtawan ima nisonqachejchus. 14Tukuy Atiyniyoj Dios qankunamanta khuyakuchun, ama imapis qankunawan kanampaj, chay runa ujnin wawqeykichejta kacharimpunampaj, jinallataj kay Benjamintapis. Sichus Diospuni munan mana wawasniyoj kanayta chayqa, jina mana wawasniyoj qhepakusaj. 15Jinata nejtintaj, Jacobpa churisnenqa oqharerqanku chaparasta, qolqetapis uj jinatawan apanankupaj. Benjamintawantaj pusariykukuspa, Egiptoman kutirerqanku. Josejpaman chayajtinku, 16Joseqa rikorqa wawqen Benjamín paykunawan kashasqanta. Chaymantataj mayordomonman nerqa: Kay runasta wasiyman pusaykuy, jinaspataj uj wakata ñak'ay. Chaymantataj sumajta wayk'uchinki, imaraykuchus kay runas kunan noqawan chawpi p'unchaypi mikhonqanku, nispa. 17Chay mayordomoqa kikinta ruwarqa Josejpa nisqanman jina, chaymantataj paykunata wasinman pusarqa. 18Wasinman pusajtin, paykuna ninakusharqanku may mancharisqas: Nispalla kayqa kayman pusachimushawanchej qolqenmanta, chay waj kuti kutichipuwasqanchejmanta. Kunanqa jasut'iwasunchej, presochawasuntaj wata runasnin kananchejpaj. Burrosninchejtapis jap'ikapullanqataj, nispa. 19Jinapi wasi punkuman qayllaykushaspaña, mayordomota parlapayarqanku: 20Wiraqochíy, cheqamanta qayna wata uj kuti trigota rantikoj jamorqayku. 21Chaymanta ripushaspataj, uj cheqapi uj ch'isi jarakorqayku. Chaypi costalesniykuta qhawaykuspa, trigomanta pagasqayku qolqesniykuta tarikaporqayku sapa ujniykojpapi tukuyninta. Chayta kunanqa apampuyku. 22Chantaqa apamullaykutaj waj qolqetawan trigota rantikunaykupaj. Kunantaj mana yachaykuchu pichus chay rantisqayku qolqeta costalesniykuman churaykorqapis, nispa. 23Paytajrí kuticherqa: Chaymantaqa ama llakikuychejchu, amataj manchachikuychejchu. Diosniykichejchari, tataykichejpa Diosnin chay qolqetaqa churaykorqa; noqa chay qosqaykichej qolqetaqa jap'erqani, nispa. Chayta niytawan, mayordomoqa Simeonta carcelmanta orqhomuspa, paykunaman pusamorqa. 24Jinaspataj, tukuyninkuta Josejpa wasinman pusaykorqa. Chaypitaj yakuta jaywarqa chakisninkuta mayllakunankupaj, chaymantataj burrosninkuman qaramorqa. 25Paykunataj chapara apasqasninkuta wakicherqanku, chawpi p'unchayta José chayamojtin jaywanankupaj; paykuna yacharqanku chaypi paykunawan mikhunanta. 26José chayamojtin, k'umuykukuspa pampakama umankuta chayachinankukama, paykunaqa chapara apasqankuta jaywarqanku. 27Chantá Joseqa paykunata taporqa: Imaynataj kashankichej, walejllachu? nispa. Chaymanta tapullarqataj: Imaynataj kashan machitu tataykichej, mayqenmantachus willawarqankichej, chay? Kawsakushanrajchu? nispa. 28Paykunataj k'umuykuspa, nerqanku: Kamachiyki tataykoqa walejlla kakushan. Kawsakushanraj, nispa. 29Chantá Joseqa muyuyninta qhawarispa, Benjaminta rikorqa, piwanchus uj mamayoj, uj tatayojlla karqanku, chayta. Chantá nerqa: Kaychu chay sullk'a kaj wawqeykichej, mayqenmantachus willawarqankichej, chay? Kunanqa Dios bendecisuchun, wawáy. 30Chayta nispa, Joseqa yaqhapuni waqaywan atipachikorqa, imaraykuchus kusiywan sonqonta wawayacherqa wawqenta rikukapuspa. Chayrayku usqhayta cuartonman yaykuporqa, chaypitaj waqarikorqa. 31Sonqon tiyaykojtintaj, waqayninta mayllarqokuytawan, llojsimorqa, nerqataj: Mikhunata apamullaychejña, nispa. 32Josemanqa waj mesapi qararqanku, wawqesninmantaj waj mesapi. Egipciospaj waj mesaman churaporqanku, imaraykuchus paykunaqa mana jayk'ajpis mikhojchu kanku hebreoswan khuska. 33Josetaj wawqesninta tiyaracherqa kurajmanta sullk'aman jina. Paykunataj mancharisqas t'ukusharqanku, ujkuna ujkuna qhawanakuspa. 34Josetaj mesanmanta mikhunata jaywarqa tukuyninkuman; Benjaminmanrí aswan yapasqata mikhunataqa jaywarqa uj phishqa jinatawan tukuyninkumanta nisqaqa. Jinata Joseqa wawqesninwan mikhorqanku, ujyarqankutaj may kusiypi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\