GÉNESIS 44

1Chay qhepata Joseqa mayordomonman nerqa: Kay runaspa costalesninkuta trigo junt'ayojta sirapuy atisqankuta apakunankupaj. Jinataj qolqe pagasqasninkuta sapa ujninkoj costalesninkoj simisninman churaykarapunki. 2Chantá qolqe copayta sullk'a kajpa costalninman churaykunki, trigomanta qowasqan qolqetawan khuska, nispa. Mayordomo chay nisqanman jina kikinta ruwarqa. 3Chantá tutamanta inti phawarqamuyta Joseqa wawqesninta kachaporqa burrosninkupi chajnarisqasta. 4Llajtamanta manaraj karuta rishajtinkutajrí, Joseqa mayordomonman yachaykucherqa: Chay runasta qhatiykuy, taripaspataj ninki: Imaraykutaj patronniyman kutichinkichej allinmanta mana allintari? Ima nispataj qolqe copanta suwamunkichejri, 5patronniypa ujyananta, copata qhawaspataj imatapis adivinayta yachanantari? Kaytaqa mana allintachu ruwankichej, nispa. 6Mayordomoqa paykunata taripaytawan, kikin Josejpa nisqantapuni nerqa. 7Paykunataj kuticherqanku: Imaraykutaj qan chay imasta nishawaykuri? Noqaykoqa ni jayk'aj chay jinata ruwayta yachaykuchu. 8Qan yachanki jina noqaykoqa qolqetapis kutichimpuyku Canaanmantapacha sapa ujniykojpi rikhurejta. Ima nispataj suwaykumanri patronniykej wasinmanta qorinta, qolqentapisri? 9Mayqen kamachiykejpa makimpichus rikhurenqa chayqa, wañuchisqa kachun, noqaykutaj wata runasniyki kasqayku. 10Mayordomotaj paykunaman nerqa: Qankunaj nisqaykichejman jina kachun; chaywampis pejpapichá rikhurenqa, chay kajlla wata runamanta qhepakonqa; wakenqa ripullankichej, nispa. 11Chantá sapa ujninku burrosninkumanta usqhayllata cargasta chajnaraytawan, costalesninkuta phaskaraspa, qhawaykorqanku. 12Mayordomotaj kantullamanta qhawararqa kuraj kajmanta qallarispa sullk'a kajpakama. Jinaspataj, tarerqa Benjaminpapi qolqe copata. 13Jinapi paykuna tukuyninku p'achasninkuta llakiywan llik'irakorqanku. Chantá sapa ujninku burrosninkuman cargasninkuta chajnaykuytawan, llajtaman kutirerqanku. 14Judá, wawqesninwan Josejpa wasinman chayanankupajqa, chayllapiraj kasharqa Joseqa. Paykunataj qayllaykuytawan, k'umuykukorqanku pampaman umankuta chayachinankukama. 15José paykunaman nerqa: Imatataj kayta ruwawankichejri? Manachu yachankichej noqaqa adivinayta yachasqayta? nispa. 16Judataj kuticherqa: Wiraqochi, imatataj astawan qanman nisqaykuri? Imaynamantataj kunan noqayku willasqayku mana suwaschu kasqaykutari? Dios taripawayku juchayku patapi. Kunanqa makiykipi kayku; wata runasniyki kasqayku, pejpa costalnimpichus copayki rikhurin, chaywan khuska, nispa. 17José nerqa: Qankunaqa mana ima kashajtimpis wata runasniy kayta atinkichejchu? Mayqenniykichejpapichá copay rikhurin, chay kajlla wata runay kanqa. Wakenqa kutipullaychej ama imamantapis llakikuspa tataykichejpa wasinman. Manataj pipis ima nisonqachejchu. 18Chantá Judaqa Joseman qayllaykuspa, nerqa: Wiraqochíy, ujta mañarikuyki, saqeriway ari sapallaykipi qanwan parlarejta. Ama ari phiñakuychu; qanqa kanki kikin Faraonpis kawaj jina. 19Qan tapuwarqayku tatayku tiyanchus manachus, chayta, jinallataj wawqeykupis tiyanchus manachus, chayta. 20Noqaykutaj willarqayku tatayku kasqanta, machuñataj kasqanta, jinallataj wawqeykupis kasqantaraj uj wayna, mayqenchus nacesqanta tatayku machuña kashajtin. Chantá nillarqaykutaj tataykoqa maytapuni chay wawanta munakusqanta, pay k'atataj kawsashasqanta uj mamayojmanta, ujnin kajtaj wañupusqanta. 21Chaymantaqa qan niwarqayku pusamusunaykuta, qan rejsiyta munasqaykirayku. 22Noqaykutaj nerqayku waynaqa tatanta manaña saqerpayayta atisqanta; sapantachus saqenman chayqa, wañupunman. 23Noqaykutaj payta mana pusamuspaqa, manaña jamunaykuchu karqa qanwan tinkukoj. 24Kaymanta kutiytawan, noqayku tataykuman willarqayku imastachus qan niwarqayku, chayta. 25Aswan qhepaman tataykoqa niwarqayku ujtawan trigota rantej jamunaykuta. 26Noqaykutajrí nerqayku: Noqaykoqa manapuni risqaykuchu, manachus sullk'a wawqeykuta pusasqayku chayqa, imaraykuchus jaqaypi wiraqocheqa niwayku pay pusarisqapuni chayanaykuta. Mana jina kajtenqa, mana chayanaykuchu. 27Tataykutaj nillawarqayku: Qankuna yachankichej, warmeyqa iskay wawasllata saqewasqanta; 28ujnin kaj ñawpaqeymanta ripuspa chinkan; chaymantapacha manaña payta rikunichu. Cheqamanta ima sajra animaleschus mithaykunkupis. 29Kay uj wawaytawan pusajtiykichej, sichus imanakonqa chayqa, qankuna juchayoj kankichej kay machu kayniypi llakiywan wañunaypaj, nispa niwarqayku tataykoqa. 30Ajina ari, tataykoqa maytapuni munakun kay waynata. Manapuni paymanta kacharikuyta munanchu. Chayrayku sichus kay wayna mana noqaykuwan kutenqa chayqa, 31machitu tatayku wañonqa llakiywan mana payta rikusqanrayku. Ajinamanta noqayku juchayoj kasqayku, machitu tatayku llakiywan wañupunampaj. 32Noqaqa tatayman nerqani cuentayoj kanayta kay waynamanta, chantá nillarqanitaj: Sichus noqa mana kutichipusqayki chayqa, noqa juchayoj kasaj qampa ñawpaqeykipi wiñaypaj, nispa. 33Chayrayku wiraqochíy, niway ari noqa wata runaykimanta qhepakunayta, kay waynaj cuentanmanta. Payta saqellay ari ripunanta wawqesniywan. 34Imaynatataj kunan noqaqa mana paywan chayasajri? Mana pay noqaykuwan kutipojtenqa, mana rikuyta munanichu tatay llakiywan, t'ukuwan ima jap'ichikunanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\