GÉNESIS 45

1Joseqa manaña astawan waqayninta jark'akuyta atispa, tukuy kamachisninta qhawarispa, nerqa jawaman llojsinankuta. Jinamanta tukuy kamachisnin mana Josewanchu karqanku, pay wawqesninman rejsichikushajtin. 2Chaymanta payqa jatunmanta waqarikorqa; chayta egipcios uyarimorqanku, jinallataj yacharqanku Faraonpa wasinmanta kajkunapis. 3Chantá Joseqa wawqesninman nerqa: Noqa José kani. Tatayqa kawsakushanrajchu? nispa. Wawqesnintajrí mana imatapis kuticherqankuchu, imaraykuchus may mancharisqas mana imanakuyta aterqankuchu, ñawpaqempi tukuyninku rikhurispa. 4Josetaj ujtawan paykunaman nillarqataj: Ama mancharikuspa, qayllamuwaychej, nispa. Paykuna qayllaykojtinkutaj, nerqa: Noqa kani José, qankunaj wawqeykichej, pitachus qankuna Egiptoman venderqankichej, chay. 5Kunanqa ama chaymanta llakikuychejchu, amataj qankunapura phiñanakuychejchu noqata vendewasqaykichejmanta. Diosmin noqataqa kachamuwan qankunaj ñawpaqeykichejta, ashkha runasta kawsachinaypaj. 6Iskay wataña kay yarqhay kasqanqa; kaymanta phishqa wataswanraj kanan tiyan. Chaypi manapuni ima cosechapis kanqachu, nitaj tarpusqapis poqonqachu. 7Chaypajtaj Dios noqata kachamuwan qankuna ama tukukunaykichejpaj kay pachapi, mirayniykichej ama tukukunampaj, jinamanta qankuna uj t'ukunawantaj salvakunaykichejpaj. 8Ajinaqa Diospuni kay llajtaman kachamuwan, mana qankunachu. Paymin churawan Faraonman yuyaychanaypaj, wasimpi tukuy imanmanta patrón kanaypaj, tukuynin Egiptota kamachinaypajtaj. 9Kunan qankunaqa usqhayta kutiriychej, maypichus tatay kashan, chayman, niychejtaj: Wawayki José kay jinata nichimusunki: Dios churawan tukuynin Egiptota kamachinaypaj. Jampuy tatáy, usqhayllata ama iskayrayaspa. 10Kaypi tiyakunki Gosén jallp'api tukuy wawasniykiwan, allchhisniykiwan khuska, uywasniykiwan, tukuy imayki kapusojwan ima. Ajinamanta qanqa qayllaypi kakunki. 11Chaypi mikhuchisqaykichej qanman, wawasniykiman, pikunachus qanwan kashanku, chaykunamanwan, ama yarqhaywan wañunaykichejpaj, imaraykuchus phishqa watastawanraj yarqhayqa kanqa, nispa tatayman ninkichej. 12Qankuna noqa kikiy nisqayta uyarishawankichej, jinallataj wawqey Benjaminpis. 13Ajinata qankunaqa tatayman willapuwaychej kay Egipto naciompi kamachej kasqaymanta, jinallataj imatachá qankuna rikushankichej, chay imasta ima. Chayrayku kunanqa usqhayta riychej, tataytataj usqhayllata pusampuwaychej kayman. 14Joseqa ujtawan wawqen Benjaminta ojllaykuytawan, waqarikorqa. Benjaminpis waqarikullarqataj José ojllarisqa. 15Chaymantataj Joseqa sapa uj wawqesnintañataj much'aykurarqa, ojllaykuspataj waqarikorqa. Chaymantaña wawqesnenqa ñak'ayta parlapayarqanku. 16Jinapi Josejpa wawqesnin chayamusqankoqa uyarikorqa Faraonpa kamachinan wasipi, Faraontaj mayta kusikorqa tukuy kamachisninwan khuska. 17Chantá Faraonqa Joseta nerqa: Niy wawqesniykiman usqhayllata burrosninkuman chajnariykukuspa, Canaanman kutirinankuta, 18chayaspataj pusakampunankuta tataykichejta, familiasniykichejtawan. Noqataj qosqaykichej Egipto jallp'api imachus sumajnin kajta, mikhonqankutaj, kaypi sumajta poqon, chayta. 19Qan kamachillaytaj kay Egipto nacionmantapacha carretasta apanankuta, chaypi wawasninkuta, warmisninkuta, tatankuta ima apakampunankupaj. 20Ama llakikuchunkuchu imasninkumantapis. Kaypi kallanqa imaspis. Imachá kay Egiptopi tiyan, chaymanta sumajnin kaj paykunajta kanqa, nispa nerqa Faraonqa. 21Israelpa churisnenqa ajinata ruwarqanku. José paykunaman qorqa carretasta Faraonpa kamachisqanman jina; jinallataj mikhunastapis qorqa ñampi mikhunankupaj. 22Chaymanta p'achastapis mosojkunata qorqa sapa ujninkuman. Benjaminmantaj qorqa kinsa pachaj qolqeta, phishqa mosoj p'achastawan. 23Jinataj tatanman apacherqa chunka burrospi cargasta, imachus Egiptopi sumajta poqoj, chayta, waj chunka burrospi cargastataj trigota, t'antata, chantá qoqawistawan tatan ñanta jamuspa mikhunampaj. 24Joseqa wawqesninta kacharpayashaspa, nerqa: Pajtataj ñampi phiñanakuspa maqanakushawajchej, nispa. Paykunataj purirerqanku. 25Egiptomanta wichariytawan, tatanku Jacob kasharqa, chay Canaán jallp'aman chayarqanku. 26Chantá Jacobman willarqanku José kawsakushasqantaraj, paytaj Egiptopi chay kamachej kasqanta. Jacobtajrí ni ima niyta aterqachu; mana yuyarerqachu ni imata ninanta, nitaj nisqankuta creerqachu. 27Maypachachus Josejpa tukuy nisqanta allinta willajtinku, Josejpa apachisqan carretasta rikuspataj, Jacobqa mayta kusikorqa. 28Chaymantaqa nerqa: Walejpacha, chayllata yachayta munarqani, waway Joseqa kawsakushasqaraj. Manaraj wañushaspa, paywan tinkukamusaj, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\