GÉNESIS 47

1Jinamanta Joseqa Faraonwan parlaj rerqa. Payqa nerqa: Wawqesniy, tatay ima chayamunku Canaanmanta; paykunaqa Gosenpiña kashasqanku ovejasninkuwan, wakasninkuwan, imasninkuchá tiyapun, chaywan ima, nispa. 2Joseqa phishqa wawqesninta ajllaspa, pusarqa Faraonman paykunata rejsichinampaj. 3Jinamanta Faraonqa paykunata taporqa: Imatataj ruwayta yachankichejri? nispa. Paykunataj nerqanku: Noqayku kamachisniykeqa ovejasta mirachiyta yachayku, ñawpa tatasniyku jina. 4Kunanqa kayman tiyakoj jamuyku ari, imaraykuchus Canaanpeqa manchay yarqhay kashan, pastollapis mana kanchu uywasniykupaj. Chaypaj qan saqey ari Gosén jallp'api tiyakunaykuta, nispa. 5Chaymanta Faraonqa Joseta nerqa: Tatayki, wawqesniyki ima qanwan tiyakoj jamunku. 6Egipto jallp'aqa qampa nisqaykipi kashan. Qan qoy paykunaman Egiptopi sumajnin kaj Gosén jallp'ata, paykuna chaypi tiyakunankupaj. Chantá sichus mayqenninku sumajta uywasta michiyta yachanku chayqa, paykunata churay ovejasniytapis michipunawankupaj, nispa. 7Joseqa tatantañataj pusarqa Faraonman rejsichimunampaj. Chantá Jacobqa may sumajta napaykorqa Faraonta. 8Faraontaj payta taporqa: Mashkha watasniyojñataj kankiri? nispa. 9Jacobtaj nerqa: Ujnejmantaj ujnejmantaj purisqaypi pachaj kinsa chunka watasniyojña kani. Chayqa pisillaraj, llakiyniyojtaj kawsayneyqa, mana ñawpa tatasniypa kawsaynin jinachu. 10Chaymanta Jacobqa Faraonta bendeciytawan, ñawpaqenmanta llojsiporqa. 11Josetaj chaymanta rak'irarqa wawqesninman Egiptopi sumajnin kaj jallp'asta, chaypi tiyakunankupaj Faraonpa nisqanman jina. Ajinamanta tatan Jacob, wawqesnin ima jallp'asniyoj karqanku Ramsés jallp'asnejpi. 12Chantapis Joseqa mikhunastawan qorqa sapa uj aylluman mashkhachus kasqankuman jina, jinallataj imasninkuchus kasqanman jina. 13Chay tukuynejpi trigoqa manapuni karqachu, yarqhaytaj astawan astawan yapakusharqa. Egiptomanta wakin kajkuna, Canaanmanta kajkunapiwan wañurasharqanku chay jina yarqhaywan. 14Joseqa tukuy qolqesta tantaykorqa Egiptomanta, jinallataj Canaanmantapis trigomanta pagasqasninkuta, chaytataj waqaycharqa Faraonpa kamachinan wasipi. 15Manaña qolqenku rantikunankupaj kajtintaj, ni Egiptopi, nitaj Canaanpipis, chay runas Joseman jamuspa, nerqanku: Qan mikhunata qowayku. Ama qhawakullawaykuchu ari yarqhaywan wañojta, imaraykuchus manaña qolqeykupis tiyapuwaykuchu, nispa. 16Josetaj paykunata nerqa: Manaña qolqeykichej tiyajtenqa, uywasniykichejta apamuychej ari, noqataj trigota qosqaykichej, nispa. 17Jinata nejtintaj, egipcioswan cananeoswanqa apamorqanku caballosninkuta, ovejasninkuta, wakasninkuta, burrosninkuta ima Joseman. Josetaj trigosta qorqa uywasninkumanta chay wata junt'ata. 18Chay wata tukukojtintaj, qhepan wataqa ujtawan Joseman rispa, nerqanku: Mana qanmanta imatapis pakayta atiykumanchu, wiraqochíy. Manaña tiyapuwaykuchu qolqeyku, uywasniykupis qampallataña. Manaña imaykupis kanchu qanman trigomanta qonaykupaj, manachayqa jallp'asniykuwan, noqallaykuwanña. 19Ama qhawakullawaykuchu ari yarqhaywan wañojta. Noqaykuta, jallp'asniykutawan trigowan rantikapuwayku. Jinamanta Faraonpa wata runasnin kasqayku; jallp'asniykuta payllapajña llank'apusqayku. Qan qowayku ari mujuta tarpuspa kawsanaykupaj, ajinamanta jallp'asniyku ama usunankupaj. 20Chaymanta Joseqa tukuy jallp'asta rantirarqa egipciosmanta Faraonpaj, imaraykuchus munaspa mana munaspa jallp'asninkuta vendepunanku karqa yarqhaywan ama wañunankupaj. Ajinamanta jallp'asninkoqa Faraonpa makinman chayarqa. 21Tukuynin Egiptopi kaj chhika runaspis wata runasninman tukorqanku. 22Joseqa sacerdotespa jallp'asnillankuta mana ranterqachu, imaraykuchus paykunamanqa Faraón qoj trigota. Chayrayku paykunaqa jallp'asninkuta mana venderqankuchu, imaraykuchus Faraonpa qosqan trigo mikhunankupaj kallarqa. 23Chaymanta Joseqa runasman nerqa: Kunanqa qankuna jallp'asniykichejwan khuska Faraonpata kankichej; noqaqa qankunata paypaj rantiykichej. 24Kayqa muju, kunanqa tarpumuychej. Chay poqojtataj khuskampa khuskanninta cosechasmanta Faraonman qonkichej. Chay wakintaj qankunapaj kanqa tarpunaykichejpaj, mikhunaykichejpaj, wawasniykichej mikhunankupaj, pikunachá wasiykichejpi tiyakunku, chaykunapiwan mikhunankupaj, nispa. 25Paykunataj nerqanku: Qanqa k'acha runa kanki; noqaykuta khuyakuwayku, salvawaykutaj kawsayniykuta. Chayrayku kunanqa Faraonpa wata runasnin kasqayku, nispa. 26Ajinata Joseqa chay leyta kamacherqa Egiptopi, Faraonman poqojmanta khuskampa khuskanninta qonata. Chay leyqa kunankama kashanrajpuni. Sacerdoteslla mana imatapis qonankuchu karqa, imaraykuchus paykunaj jallp'asninkoqa mana jayk'ajpis Faraonpa makinman chayarqachu. 27Israelitasqa Egiptopi tiyakaporqanku Gosén jallp'api. Chaymanta qhepata paykunaqa ashkhata mirarqanku. 28Jacob tiyakorqa chunka phishqayoj watasta Egiptopi, jinamanta payqa chayarqa pachaj tawa chunka qanchisniyoj watasniyojman. 29Uj p'unchay Israelqa wañupoj jina kaspa, José churinta wajyachimorqa ninampaj: Sichus qan cheqamanta noqata khuyayta munawanki chayqa, makiykita piernay uraman churaspa juray ari, imatachus nisusqayta ruwanaykipaj. Qanqa wawáy, ama ari kay Egiptopi p'ampawankichu. 30Maypachachus ñawpa tatasniywan samarikoj risaj Egiptomanta chaypachaqa, ayayta apakapuspa, tatasniypa aya p'ampanankuman p'ampamuwanki, nispa. Josetaj kuticherqa: Ajinata ruwasaj, tatáy, nispa. 31Jinapi Israelqa José churinta juracherqa, paytaj jurarqa. Chaymanta Israelqa puñunampi sawnan chaynejman k'umuykorqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\