GÉNESIS 48

1Pisi tiempomantawan Joseman willarqanku tatan astawan onqoykapusqanta. Josetaj chayta uyariytawan, iskaynin churisnin Manasesta, Efraintawan pusarikuspa, watukoj rerqa. 2Chantá: Wawayki José jamususqa, nispa willajtinku, Jacobqa mayta kallpakuspa ñak'ayta puñunanmanta tiyaykamorqa. 3Chaymantataj Joseman nerqa: Tukuy Atiyniyoj Diosqa Luz llajtapi rikhuriwaspa, bendeciwarqa Canaán jallp'api, 4kay simi nisqaswan: Noqa qanta ashkhata mirachisqayki, chay mirayniykimantataj ashkha naciones ruwakonqanku. Chantá mana chayllachu; kay jallp'ata mirayniykiman qopusaj; paykunajta kanqa wiñaynintimpaj, nispa. 5Kunanqa qampa iskay wawasniyki Efraínwan Manaseswan pikunachus kay Egipto jallp'api nacepusorqanku, manaraj qanwan noqa tinkukoj jamushajtiy, chaykunapis noqajta kanku, Rubenwan Simeonwan jina. 6Qhepaman wawasniyki kanqankuraj, chaykunataj qampata kanqanku. Efrainpata Manasespatawan wawqesninku kasqankurayku paykunapis herenciata jap'illanqankutaj. 7Padan-arammanta kutimushajtiy, mamayki Raquel wañuporqa Canaán jallp'api. Manaraj Efrataman chayamushaspa, chay Efrata ñampi payta p'ampaykorqani, kunantaj chayqa Belén sutiyoj, nispa nerqa Israelqa. 8Chantá Israelqa Josejpa churisninta ñak'ayta reparaspa, taporqa: Pikunataj kaykunari? nispa. 9Josetaj kuticherqa: Kaykunaqa wawasniy kanku pikunatachus Dios qowarqa kay Egiptopi, chaykuna, nispa. Tatantaj nerqa: Astawan qayllaykamuwaychej, wawasníy; bendicionniyta qosqaykichej, nispa. 10Israelqa allin machuña karqa, chayrayku ñawisnenqa manaña imatapis allinta rikuyta aterqachu. Josetaj astawan wawasninta tatanman qayllaykucherqa, paytaj much'araspa ojllaykorqa. 11Chantá Joseman nerqa: Noqaqa manañapuni ujtawan rikusuyta yuyarqanichu. Chaywampis Diosqa wawasniykitapis rejsichiwanraj, nispa. 12Joseqa tatampa arphisninmanta churisninta suchurichispa, k'umuykukorqa ñawpaqempi pampaman umanta chayachinankama. 13Chaymantá Joseqa iskaynin churisninta aysariykukuspa, Efraínta paña makinwan, Manasestataj lloq'e makinwan qayllaykorqa tatanman. Ajinamanta Efraínqa Israelpa lloq'enman chayarqa, Manasestaj pañanman. 14Israeltajrí makisninta jaywarispa simp'aykorqa, paña makinta churarqa Efraínpa umanman, sullk'a kajpaman; lloq'e makintataj churarqa Manasespa umanman, kuraj kajpaman. 15Jinaspataj, Joseta bendecerqa kay jinata: Tukuy Atiyniyoj Dios, pitachus kasorqanku ñawpa tatasniyki Abraham, Isaacwan, pitajchus noqata pusaykachakuwarqa nacesqay ratomantapacha, 16tukuy sajra kajmanta waqaychawaspa, chay ángel kay wawasta bendecichun. Paykunanejta sutiy yuyarisqa kachun, jinallataj tatasniypa sutisninkupis Abrahampata, Isaacpatawan. Paykuna kachunku ashkha wawasniyoj; ashkhas kachunku kay pachapi. 17Joseman mana allinchu rijch'arqa ajinata tatanqa Efraínpa umanman paña makinta churasqan. Chayrayku makinta jap'ispa, Manasespa umanman churayta munarqa. 18Pay nerqataj: Mana jinachu chayqa, tatáy. Kay kajraj kuraj kajqa. Paypa umanman makisniykita churay, nispa. 19Tatantajrí mana munaspa, nerqa: Chaytaqa yachallani, wawáy. Paypis uj jatun nacionman tukonqa. Chaywampis kay sullk'a kaj aswan jatun nación kanqa paymanta nisqaqa, nispa. 20Jacobqa chay p'unchaypacha paykunata bendecerqa: Qankunaj sutiykichejta oqharispa, israelitasqa bendicionta qonqanku, nenqankutaj: Dios qanwan ruwachun, imaynatachus Efraínwan Manaseswan ruwarqa, ajinata, nispa. Ajinata Israelqa Efraintaraj ñawpajman churarqa Manasesmanta nisqaqa. 21Chantá Joseman nerqa: Noqaqa wañupusajña; chaywampis Diosmin qankunawan kanqa. Payllataj kutichisonqachej ñawpa tatasniykichejpa jallp'anman. 22Qanman qoyki aswan kurajta wawqesniykimanta nisqaqa Sichem jallp'ata, mayqentachus mayta maqanakuspa amorreosmanta qhechorqani, chayta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\