GÉNESIS 49

1Jacobqa tukuynin churisninta wajyachispa, nerqa: Qayllamuwaychej wawasníy, noqaqa nisqaykichej imaschus qankunapaj qhepaman kananta. 2Astawan qayllamuychej, uyariychej, Jacobpa wawasnin, uyariychej tataykichejta. 3Qanqa Rubén, kuraj waway kanki, kallpay, tukuy kallpaymanta phiwi waway, kuraj kaj runa kayniypi, kuraj kaj tukuy atiypi. 4Kunantajrí manaña ñawpaj kajchu kanki, imaraykuchus qanqa ashkha yaku rishaj jina kanki; qan puñunayta ch'ichichapuwarqanki, tanta warmiywan puñuykuspa. 5Simeonwan, Leviwan wawqepura kanku; armasninkoqa juchachakuy armas kanku. 6Mana jayk'ajpis kayta munanichu tantakuyninkupi. Phiñasqa kashaspa, runata wañucherqanku, sajra sonqonkupi kashaspataj, torosta cojosta saqerqanku. 7Maldecisqa kachun chay phiñakuyninku, imaraykuchus millay chay phiñakuyninkoqa. Tukuynejman ch'eqerachisaj paykunata Israel ukhupi. 8Judá, wawqesniykeqa mayta jatunchasonqanku. Enemigosniykita kunkanmanta jap'inki. Kikin wawqesniyki qanman k'umuykusonqanku. 9Qanqa, Judá wawáy, qan kanki león uña jina. Maypachachus aycha mikhunaykita qhechuyta munasunku chaypachaqa, pampaman winkuykunki uj jatun leompis kawaj jina. Pitaj payta toreyanmanri? 10Ni pi qhechonqachu Judajpa atiyninta, ni makimpi kashaj, chay kamachina tojnuntapis, chay tojnuyoj chayamunankama, pitachus tukuy llajtas kasonqanku, 11pichus burritonta uvas huertaman watajpata, pichus uvas ch'irwasqawan p'achasninta t'ajsajpata, chay. 12Ñawisnenqa aswan yanas kanku vinomanta nisqaqa, kirusnimpis aswan yurajkuna lechemanta nisqaqa. 13Zabulonqa tiyakonqa mama qocha kantusnejpi, maypichus barcos sayanqanku, chaypi. Lindesnenqa Sidonkama kanqa. 14Isacarqa chajnana burro jina kanchampi wijch'ukoj. 15Maypachachus tukuy ima allillan kajtin, sumajta samarikunapaj chay cheqa kajtin, chaypacha wasanta rikuchenqa cargata q'epinampaj, mana imata nispataj, wata runaman tukonqa. 16Danqa kikin runasnimpaj justiciata ruwanqa, ujnin Israel aylluta jina. 17Danqa uj katari jina kanqa, ñampi winkushaj; caballospa chakisninta khanispa, caballospi rejta urmachin. 18Tata Dios, suyani Qan salvanawaykita. 19Gadta uj t'aqa soldados wañuchiyta munaspa qhatiykachanqanku, payrí ujllata paykunata atipanqa. 20Aserqa ashkha t'antayoj kanqa, reyespa mikhunan jina. 21Neftaliqa taruka jina munasqampi purikoj; payqa k'achitu uña tarukitasniyoj jina kashan. 22Joseqa yaku kantupi kashaj sach'a jina. Sumajta poqon, ramasnintaj perqa patasta ch'iparikun. 23Arcoswan flechaspa, wakinkunaqa chejnikuywan wañuchillaytapuni munarqanku. 24Josejtarí makisnin manchay kallpasniyoj. Payqa flechanapaj arcota sumajta jap'erqa Jacobpa atiyniyoj Diosninrayku, Israelta michejninrayku, waqaychajninraykutaj. 25Tataykej Diosnin qanta yanapasuchun, Tukuy Atiyniyoj Dios bendecisuchun janaj pacha bendicioneswan, ukhu mama qochaj bendicionninwan. Qanmanta mirajkuna warmis ashkha wawasniyoj kachunku. 26Kay tataykej bendecisusqanqa aswan jatun tataypa bendeciwasqanmanta nisqaqa. Mana tukukuy atej orqoskama kanqa kay bendicionesqa; Chantá Josejpa umampi sayachun, pichus ajllasqa karqa wawqesnin chawpimanta, chaypata. 27Benjaminqa uj suwa atoj jina, tutamanta mikhun imatachus wañuchisqanta, ch'isiyaykuytataj puchuchisqasninta rak'iran. 28Chaykuna kanku chunka iskayniyoj Israel ayllus. Chaytataj tatanku sapa uj churisninman bendecishaspa nerqa. 29Chantá Jacob nillarqataj: Wañuy patapiña kashani, wawasníy; p'ampaykapuwaychej ari ñawpa tatasniywan khuska Efrón hititaj jallp'ampi kaj cuevapi, maypichus tatasniy kashanku, chaypi. 30Chayqa kashan Canaán jallp'api, maypichus Abrahamqa Efronmanta ranterqa cuevatawan, jallp'atawan, chaypi p'ampakunankupaj, chay. Chay cuevaqa kashan Macpelapi, Mamrej chimpampi. 31Chaypi Abrahamta p'amparqanku, warmin Sarata, Isaacta, warmin Rebecata ima; chayllapitaj Leatapis p'amparqani. 32Chay cueva maypichus kashan, chay jallp'ataqa Hetpa churisninmanta ranterqa, nispa nerqa Jacobqa. 33Chay imasta churisninman niytawantaj, Jacobqa puñunanman siriykuspa, kikimpi wañuporqa, tatasninwan tinkukamunampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\