GÉNESIS 50

1Joseqa tatampa ayanta ojllaykuytawan, much'aykuspa waqarikorqa. 2Chaymantataj medicosta kamacherqa Israel tatanta q'apaj jampiswan mayt'uykapunankuta, paykunataj ajinata ruwarqanku. 3Paykuna chay jinata ruwarqanku tawa chunka p'unchaykunapi, imaraykuchus chay chhika p'unchaykunapipuni ruwakunan tiyan chay imasqa. Egipciostaj Jacobpa wañupusqanta yachaspa, waqarqanku, qanchis chunka p'unchaykunata llakiy p'achasta churakuspa. 4Chay qanchis chunka p'unchaykuna junt'akojtintaj, Joseqa parlarqa kamachina wasipi kaj Faraonpa kamachisninwan: Sichus allimpaj noqata qhawawankichej chayqa, niripuwaychej ari Faraonman, imatachus tatay niwasqanta. 5Pay jurachiwarqa wañuy patapiña kashaspa, wañupojtin noqa p'ampamunaypaj paypa wakichikusqan aya p'ampananman, chaytaj kashan Canaán jallp'api. Noqa mañakuni ari Faraón saqerinawanta rispa tatayta p'ampakampunayta, chaymantataj kutimusajpacha, nispa. 6Faraontaj nerqa: Riy ari, tataykita p'ampaykakampuy, pay kamachisusqanman jina, nispa. 7Chantá Joseqa rerqa tatanta p'ampakampoj. Faraonpa kamachinan wasipi tukuy trabajajkunaqa payta riyserqanku chay Egiptomanta. 8Jinallataj Jacobpa tukuy ayllusnin, Josejpa ayllusnin, wawqesnin ima paywan rerqanku. Gosén jallp'apeqa saqerqanku wawasllata, uywastawan. 9Chaymantaqa rillarqankutaj carretaswan, caballospi ima. Ajinata Josewanqa ashkha runas rerqanku. 10Jordán Mayoj chimpampi Goren-ha-atadman chayaspataj, maytapuni Jacobmanta waqarikorqanku. Chaypi Joseqa qanchis p'unchayta llakiy p'achasta apaykacharqa. 11Chaynejpi cananeos tiyakojkunaqa chayta rikuspa, nerqanku: Egipcios wañupojninkuta may sumajtapuni p'ampaykushanku, nispa. Chayrayku chay cheqata suticharqanku Abel-mizraim sutiwan. Chayqa kashan Jordán Mayoj inti llojsimuyninnejpi. 12Jacobpa churisnenqa ruwarqanku imatachá tatanku kamacherqa paykunaman, chayta. 13Chayrayku Jacobpa ayanta Canaán jallp'aman apaspa, chaypi p'ampakaporqanku Macpela cuevapi, mayqentachus Abraham rantikorqa Hetpa churin Efronmanta, chayman tukuy ayllun p'ampakunankupaj. Chay jallp'a, maypichus chay cueva tarikun, chayqa kashan Mamrej inti llojsimuyninnejpi. 14Joseqa tatanta p'ampaykuytawan, Egiptoman kutiporqa wawqesninwan khuska, pikunachus payta riyserqanku, chaykunawan ima. 15Jacob wañupojtin, Josejpa wawqesnin ninakorqanku: Ichapis kunan Joseqa chejnikuwasun tukuy sajrata paypaj ruwasqasninchejmanta, nispa. 16Chayrayku Joseman nichimorqanku: Tatanchej manaraj wañupushaspa, niwarqayku kayta qanman ninaykuta: 17Kunanqa wawáy, mañakuyki ari, wawqesniykej tukuy sajrata ruwasusqanku juchasninkuta perdonanaykita, imaraykuchus paykuna mana allintachu ruwasorqanku, nispa. Chayrayku mañakuyku ari, tukuy sajrata qampaj ruwasqasniykuta perdonapuwayku, imaraykuchus tataykej Diosnimpa kamachisnin kayku, nispa. Ajinata nisqankuta chay kachas willashajtinkutaj, Joseqa mayta waqarqa. 18Chantá kikin wawqesnimpis jamuspa, Josejpa ñawpaqempi k'umuykorqanku pampaman umankuta chayachinankukama nerqankutaj: Wata runasniyki kayku, imanawaykupis ari, nispa. 19Josetajrí paykunaman nerqa: Ama chaymantaqa llakikuychejchu. Mana noqaqa Diospis kayman jina oqharikuymanchu. 20Qankuna mana allintachu ruwawayta munarqankichej, Diostajrí chay mana allin kajta allinman tukucherqa, mayqentachus kunan rikushankichej, chay ashkhasta kawsachinaypaj. 21Chayrayku ama llakikuychejchu. Noqaqa mikhunata qosqaykichej mikhunaykichejpaj, wawasniykichej mikhunankupaj ima, nispa. Ajinata Joseqa wawqesninta llakiyninkumanta sonqocharqa, may misk'i simiwan k'achamanta parlapayaspa. 22Josewan, chantá tatampa tukuy familian ima Egiptopi tiyakaporqanku. Joseqa kawsarqa pachaj chunkayoj watasta. 23Jinamanta Joseqa rikorqaraj churin Efraínpa wawasnimpa allchhinta. Jinallataj rikorqaraj churin Manasespa allchhinta, Maquirpa churinta. 24Uj kuti Joseqa wawqesninman nerqa: Pisillaña kashan wañupunayman. Dios qankunamanta yuyarikusonqachej, kay jallp'amanta orqhosonqachej, pusasunaykichejpaj, mayqen jallp'atachus qonanta nerqa Abrahamman, Isaacman, Jacobman ima, chayman, nispa. 25Chantá Joseqa Israelpa churisninta juracherqa kay jinata: Dios cheqamanta jamonqa qankunata kaymanta orqhosunaykichejpaj. Jina kajtinkamataj, qankunaqa kaymanta tullusniyta apankichej, maymanchus rishankichej, chayman, nispa. 26Jinamanta Joseqa wañuporqa pachaj chunkayoj watasniyoj kashaspa. Wawqesnintaj ayanta jawiykuspa, sumajta ch'akichispataj, cajonman churaykuspa waqaycharqanku Egiptopi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\