GÉNESIS 9

1Diosqa Noeta churisnintawan, bendecispa, nerqa: Miraychej, ashkhayaychejtaj, kay pachamantaj junt'aychej. 2Qankuna manchachinkichej, kharkatichinkichejtaj tukuy laya kay pachapi kaj chhika animalesta. Jinallataj tukuy phawaykachajkunata, jallp'a patapi kajkunata, mama qochapi kajkunatapis manchachinkichej; qankunaj atiyniykichejpi kanqanku. 3Atinkichej mikhuyta tukuynin animalesta, jinallataj q'omer qhorastapis atisqaykichejman jina. Noqa qoykichej chay tukuyninta. 4Uj imallata mana mikhunaykichejchu tiyan: Yawarniyoj aychata, imaraykuchus chay yawarpi kawsayqa kashan. 5Noqaqa cuentata mañasaj sapa uj runamanta, animalesmantapis, qankunaj yawarniykichejta jich'ajtinku. Sapa uj runamanta cuentata mañasaj runa masimpa kawsayninmanta. 6Sichus mayqen uj runata wañuchenqa chayqa, payta waj runa wañuchillanqataj, imaraykuchus runaqa Diospa rijch'ayninman jina ruwasqa. 7Qankunaqa ashkhayaychej, miraychej, kay pachamantaj junt'aychej, nispa nerqa Tata Diosqa. 8Dios nillarqataj Noeman, churisninmanwan: 9Noqa qankunawan uj tratota ruwasaj, jinallataj qhepaman mirayniykichejwampis. 10Qankunawan kay animaleswampis jinallataj kanqa, mayqenkunachus arcamanta llojsinku phawajkuna, uywas, monte animales, tukuy animales kay pachapi kaj chhika, chaykunawan. 11Qankunawan kay ruwasqay tratoqa manapuni jayk'ajpis uj jinayanqachu: Manaña runasta, nitaj animalestapis ujtawan yakuwan chinkachisajchu. Manaña jatun musphay para kanqachu jallp'ata p'ampaykunampaj. 12Kaymin chay señalqa tratota ruwasqaymanta qankunawan wiñaypaj, jinallataj qankunawan kajkuna tukuy animaleswampis. 13K'uychiyta churani phuyuspi, chaytaj kanqa señal tratota kay pachawan ruwasqaymanta. 14Maypachachus Noqa phuyusta kachamusaj jallp'a pataman chaypacha, k'uychiy phuyuspi rikhurenqapacha. 15Chaypacha yuyarikusaj uj tratota qankunawan ruwasqayta, jinallataj animaleswampis. Manaña jayk'ajpis ni ima yaku jamuspa tukuy kawsajkunata chinkachenqachu. 16Maypachachus k'uychi phuyuspi rikhurenqa chaypacha, qhawarisaj, yuyarikusajtaj uj tratota wiñaypaj ruwasqayta tukuy runaswan, kay pachapi kawsajkunawan ima. 17Chayqa señal kanqa, tratota ruwasqaymanta runaswan, jinallataj kay pachapi tukuy animaleswampis. Ajinata Diosqa parlarikorqa Noewan. 18Noepa churisnin arcamanta llojsejkunaqa karqanku Sem, Cam, Jafet ima. Camqa Canaanpa tatan karqa. 19Chay kinsa karqanku Noepa churisnin, paykunaj mirayninkutaj kay pachaman junt'arqa. 20Noeqa jallp'ata llank'ayta qallarerqa, chaypitaj uvasta poqocherqa. 21Uj kuti uvamanta vinota ujyaykorqa, machaykorqataj. Jinamanta payqa machasqa q'alalla toldon ukhupi wijch'urpayakorqa. 22Chantá Canaanpa tatan Camqa tatan Noeta q'alallata rikuytawan, rispa wawqesninman willamorqa. 23Semwan Jafetwantajrí wasallamanta thaskispa, tatankuman qayllaykorqanku, uj p'achawantaj tatankoj p'enqayninta qhataykorqanku. Tatankoj q'ala kayninta ama rikunankupajtaj, qhepallamanta llojsiporqanku, wajnejta qhawaspa. 24Noé rijch'arispa, machasqamanta ch'aki sonqoman kutiriytawan, yacharqa sullk'a kaj churin imatachus ruwasqanta. 25Chayrayku pay nerqa: Canaanqa maldecisqa kachun; wawqesnimpa kamachisnimpa kamachin kachun, nispa. 26Noeqa nillarqataj: Sempa Señornin Tata Dios bendecisqa kachun, Canaantaj kachun Sempa kamachin. 27Dios astawan Jafetta jatunchachun; Sempa toldosnimpi tiyakuchun, Canaantaj kamachin kachun, nispa. 28Jatun musphay paraj qhepanta Noeqa kawsarqa kinsa pachaj phishqa chunkayoj watasta. 29Chaymanta Noé wañuporqa jisq'on pachaj phishqa chunkayoj watasniyoj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\