HAGEO 2

1Qanchis kaj killamanta, iskay chunka ujniyoj kaj p'unchaypi, Hageo profetaman Tata Diosqa ujtawan parlarqa, 2kamacherqataj kayta willananta Judapi kamachej Zorobabelman, chantá Josueman, tukuynin runasmantaj: 3Pikunachus ñawpa Temploj may k'achitu jatun kayninta rikojkunaqa niychej kunan kay Templo imayna rijch'asusqaykichejta. Ni chhikitampi jap'ikunchu chay ñawpa kajwanqa, icharí? 4Chaywampis kunanqa kallpachakuy ari, Zorobabel, jinallataj qampis kuraj kaj sacerdote Josué, kallpachakuy. Tukuy runas, qankunapis kallpachakullaychejtaj. Trabajaychej, imaraykuchus Noqa qankunawan kashani, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 5Payqa nillantaj: Imaynatachus Egiptomanta llojsimushajtiykichej, qankunawan tratota ruwarqani, chayman jina Espírituy qankunawan kanqa. Ama manchachikuychejchu. 6Pisimantawanqa, cielota, kay pachata, jinataj mama qochatawan, jallp'as kaj chhikatapis kharkatichisaj. 7Tukuy nacionesta kharkatichisaj, tukuy nacionestaj tiyapusqanta apamonqanku, Temploytataj may uyarisqa kaywan junt'achisaj. Ajinata nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa: 8Qolqepis, qoripis Noqajta. 9Kay qhepa kaj Temploqa aswan sumaj kanqa, ñawpajta karqa, chay Templomanta nisqaqa. Chaypachataj kaypi runasman allin kawsayta Noqa qosaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 10Rey Darío iskay watastaña kamachishajtin, jisq'on killamanta iskay chunka tawayoj p'unchayninman, Tata Dios parlarqa profeta Hageoman, 11kamacherqataj Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa sutimpi, sacerdotesta tapunanta imatachus ley nisqanta kay imasmanta: 12Sichus Diosman jaywasqa aychata uj runa p'achampi mayt'uspa apaykachanman, chay p'achaj kantuntaj chayaykunman t'antaman, wayk'usqa mikhunaman, vinoman, aceiteman, chayrí, mayqen mikhuyllamampis chayqa, Diospaj chay mikhunas t'aqasqachu kanman? nispa taporqa Hageoqa. Sacerdotestaj kuticherqanku: Mana, nispa. 13Chantá profeta Hageoqa ujtawan tapullarqataj: Nisunman, sichus mayqen runa ch'ichipaj qhawasqa kanman ayata llankhaykusqanrayku, chantá pay rispa, Diosman chay jaywasqa mikhunasta llankhaykunman chayqa, chay mikhunasqa ch'ichichasqaschu kanman? Sacerdotestaj, kuticherqanku: Arí, ch'ichichasqas kanman, nispa. 14Chantá Hageo nillarqataj: Ajinatapuni Tata Diosqa nin: Chay jinallataj kay runasqa kanku; tukuy ima ruwasqasninku, tukuy ima jaywasqasninkupis, millay ch'ichis kanku. 15Kunanmanta ñawpajman sumajta sonqoykichejta tapurikuychej: Manaraj Templo ruwayta qallarishaspa, iskay chunka carga granosta oqhariyta yuyajqa chunkallata oqharerqa. Phishqa chunka p'uñu vinota oqhariyta yuyajqa iskay chunka p'unullata oqharerqa. 17Noqa tukucherqani tukuy chay poqochisqaykichejta onqoywan, granizowantaj. Chaywampis qankunaqa mana Noqaman kutirikamorqankichejchu, nispa nin Tata Diosqa. 18Kunan p'unchay, jisq'on kaj killamanta, iskay chunka tawayoj kaj p'unchaypi Temploj cimienton churakun. 19Qankuna kaytaqa allinta reparakuychej: Kunan p'unchaymanta ñawpajman, pirwaykichejpi trigoqa manaña pisiyanqachu. Mana poqoshanrajchu uvasqa, ni higospis, ni granado, ni olivopis. Chaywampis kunan p'unchaymantapachaqa jatunta bendecisqaykichej, nispa nin Tata Diosqa. 20Chay p'unchayllapitaj Tata Diosqa ujtawan Hageota nerqa 21willananta Judapi kamachej Zorobabelman, kay jinata: Noqa kharkatichisaj cielota, kay pachatapis. 22Kay pachapi atiyniyojkunata phiriykusaj, kamachina tiyanasninkutapis urmarachisaj. Urmarachillasajtaj wañuchinaku maqanakuman rinapaj carretasta, chay carretaspi purejkunatawan. Caballospis wañullanqankutaj lloq'ajkunantin, ujkuna ujkunataj wañuchinakonqanku espadawan. 23Chay p'unchaypitaj, kamachiy Zorobabel, waqaychasqayki sellana anilloyta jina, Noqapuni ajllakususqayrayku, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\