HEBREOS 10

1Leyqa sumaj jamoj imaspa llanthullan, manataj janaj pachapi cheqa kaj imaschu. Chayrayku leyqa mana atinchu yupaychaj jamojkunata cheqan runasta ruwayta, sapa wata uywa wañuchisqa jaywanasta jaywajtinkupis. 2Ajina chayqa, sichus jaywajkuna uj kutillapi llimphuchasqa kankuman karqa chayqa, manaña chay uywa wañuchisqasta jaywankumanchu karqa, sonqonkoj yuyaynimpi manaña juchachasqa kasqankurayku. 3Kunanrí, kay uywa wañuchisqasta jaywaspaqa, sapa wata juchamanta yuyarikunkupuni, 4imaraykuchus torospa, chivospa yawarninkoqa manapuni atinchu runaspa juchanta pampachayta. 5Chayrayku Cristoqa kay pachaman jamuspa, Dios Tataman nerqa: Mana uywa wañuchisqata, nitaj jaywanasta munarqankichu. Manachayrí Noqapaj aycha cuerpota wakichipuwarqanki. 6Uywa wañuchisqa q'olachinasta, jucharayku jaywanastapis mana munarqankichu. 7Chantá nerqani: Kaypi kashani, imaynachus Noqamanta qhelqasqa kashan libropi: Diosníy, munayniykita ruwaj jamuni, nispa. 8Ñawpajta Pay nin: Mana munarqankichu jaywanasta, ofrendasta, uywa wañuchisqa q'olachinasta, jucharayku jaywanasta ima, nispa. Chaykunaqa leyman jina jaywasqa kananku karqa. 9Chantá nillarqataj: Kaypi kashani, Diosníy, munayniykita ruwanaypaj, nispa. Ajinamanta ñawpaj kajta tukuchin qhepan kajta cuentanmanta churanampaj. 10Chay munayninman jina noqanchejqa juchamanta llimphuta llimphuchasqa kanchej, Jesucristoj cuerpon wiñaypaj uj kutillata jaywasqa kasqanrayku. 11Ajinamanta tukuy sacerdotesqa sayasqamanta sapa p'unchay jaywanku imatachus ruwanankuta. Sapa kutitaj chay jina uywa wañuchisqallatapuni jaywanku, manataj chaykunaqa jayk'ajpis atinkuchu runasta juchasmanta llimphuta llimphuchayta. 12Cristorí, uj kutillata wiñaypaj kawsayninta jucharayku jaywaytawan, Diospa pañanman tiyaykukorqa. 13Chaymantapacha suyashan enemigosnin chakisnin uraman churasqa kanankukama, 14imaraykuchus Payqa uj kuti jaywasqallawan Diospaj t'aqasqa kajkunata cheqan runasta ruwan. 15Chayllamantataj Espíritu Santopis testigo jina willawanchej. Ñawpajpi Pay nin: 16Kay p'unchaykunaj qhepanta paykunawan kay tratota ruwasaj: Sonqosninkuman kamachisqasniyta churasaj, yuyayninkupitaj qhelqasaj, nispa nin Señorqa. 17Nillantaj: Juchasninkumanta, sajra ruwasqasninkumantapis manaña ujtawan yuyarikusajchu, nispa. 18Maypachachus juchas pampachasqa kanku chaypacha, manaña uywa wañuchisqa jaywana kanchu juchasraykoqa. 19Chayrayku, hermanos, Jesuspa yawarninrayku Aswan Santo nisqa Cheqaman tukuy sonqo yaykuyta atinchej, mana manchachikuspa, 20imaraykuchus Payqa noqanchejpaj mosoj kawsay ñanta kicharerqa velonejta, chaytaj niyta munan, aycha cuerponnejta. 21Diospa wasimpi Kuraj Sacerdote tiyapuwasqanchejrayku, 22Dios Tataman qayllaykunachej ch'uwa sonqowan, tukuy sonqo creespa. Sonqosninchejqa juchachana yuyaymanta llimphuchasqa kachun, cuerponchejtaj llimphu yakuwan mayllasqa. 23Imapichus suyakushanchej, chaymanta sinch'ita ch'ipakunachej mana iskayrayaspa, imaraykuchus Diosqa qosaj nisqanta junt'anqapuni. 24Purajmanta kallpachanakuspa yanaparinakunachej, munanakuypi kawsananchejpaj, allin ruwaykunata ruwananchejpajtaj. 25Chaypajqa Diosta yupaychana tantakuytaqa ama saqeychejchu, imaynatachus wakin saqenku, ajinata. Astawanqa kallpachanakuspa ujkuna ujkunata sonqosninchejta oqharinakuna, astawampis Señorpa jamunan p'unchay qayllapiña kasqanta reparaspa. 26Sichus cheqa kajta yachaspaña, juchalliyllatapuni munasunman chayqa, manaña juchasrayku waj jaywanaqa kanchu. 27Manachayqa mancharina juicio suyayllaña kashan, nina larwaywan, mayqenchus Diospa enemigosninta tukuchenqa, chay. 28Pillapis Moisespa leyninta qhesachajqa, iskay, chayrí kinsa rikojkunaj willasqankuwan cheqamanta wañuchisqa kanan karqa, mana pejpa khuyasqan. 29Ajina kajtenqa, Cristota qhesachaj runaqa astawanraj juchachanapaj jina kanqa. Payqa tratomanta yawarta ch'ichipaj qhawan, mayqenchus payta llimphucharqa, chayta, jinataj Diospa qhasilla k'acha yanapayninta qoj Espiritumantapis alqochakun. 30Rejsinchej kayta nej Diostaqa: Vengakunaqa Noqaypata; Noqamin pagachikusaj, nispa. Ujtawan nillarqataj: Señorqa ayllunta juzganqa, nispa. 31Kawsaj Diospa makisninman urmayqa manchariywan kharkatitinapaj. 32Chayrayku yuyarikuychej ñawpa p'unchaykunamanta, maypachachus k'anchasqaña kaspa, ñak'ariypi kallpakuspa sinch'ita sayarqankichej, chaymanta. 33Qankunaqa ñaraj tukuypa rikunanta runaj asikunan karqankichej, qhatiykachasqa ima. Ñaraj ñak'arichisqa kajkunawan khuska sayarqankichej. 34Presosta khuyarqankichej. Wajkuna kapuyniykichejta qhechojtinkupis, kusikorqankichej, imaraykuchus yacharqankichej, janaj pachapi aswan sumaj mana tukukuyniyoj kapuyniykichej kasqanta. 35Chayrayku ari tukuy sonqo Diospi atienekuychej, imaraykuchus Diosqa chaymanta may sumaj t'inkata qosonqachej. 36Diospa munayninta ruwaspa, pacienciawan sinch'ita sayallaychejpuni, Diospa qosaj nisqasninta jap'inaykichejpaj. 37Diosmanta Qhelqasqapi nin: Uj tumpitamantawan jamojqa jamonqaña, manataj unayñachu kashan jamunampaj. 38Cheqan runatajrí, creesqanrayku kawsanqa. Sichus qhepaman kutirikapun chayqa, paywan mana kusisqachu kasaj, nispa. 39Noqanchejqa mana chay chinkayman kutirikojkunamantachu kanchej; astawanqa creellanchejpuni salvasqa kananchejpaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\