HEBREOS 11

1Creespaqa yachanchej, imapichus suyakushanchej, chayta jap'inanchejtapuni. Creespaqa yachallanchejtaj, imatachus mana rikuyta atinchejchu, chaypis cheqapuni kasqanta. 2Ñawpa tatasninchejpis creesqankurayku allimpaj qhawasqa karqanku Diospa ñawpaqempi. 3Creesqanchejrayku yachanchej tukuy kaj chhika ruwasqa kasqanta Diospa parlasqallanwan. Ajinaqa, rikukoj imasqa mana rikukoj imasmanta ruwasqa karqa. 4Creesqanrayku Abelpis aswan allin jaywanata Diosman jaywarqa Cainmanta nisqaqa. Diosqa Abelpa jaywasqanta allimpaj qhawaspa, yachayta qorqa Abel cheqan runa kasqanta. Paytaj wañusqaña kaspapis, chay creesqannejta parlashallampuni. 5Creesqanrayku Enocqa mana wañupuspa, janaj pachaman apasqa karqa ama wañunampaj. Mana payta tarerqankuchu, Dios payta apakapusqanrayku. Manaraj apasqa kashajtin, yachakorqaña Dios payta allimpaj qhawasqanta. 6Mana creespaqa, mana atinchejchu Diospa ñawpaqempi allimpaj qhawasqa kayta. Imaraykuchus Diosman qayllaykojqa creenan tiyan Diosqa kasqantapuni. Creenallantaj tiyan, pikunachus Diosta tukuy sonqo mask'anku, chaykunaman sumaj t'inkata qonanta. 7Diosqa Noeman willarqa mana paypa rikusqan imasmanta. Creesqanraykutaj manchachikuspa, arcata ruwarqa familian salvasqa kanankupaj. Chay creesqannejtataj Noeqa kay pacha runasta juchacharqa jinallataj creesqanrayku cheqan runapaj qhawasqa kayta herenciata jina jap'erqa. 8Creesqanrayku Abrahampis wajyasqa kaspa Diosta kasorqa; herenciapaj jap'inan jallp'aman llojserqa, mana yachaspalla maymanchus rishasqanta. 9Creesqanrayku Diospa qosaj nisqan jallp'api tiyakorqa, runaj jallp'ampi forastero jinalla. Payqa toldosllapi tiyakorqa; Isaacpis, Jacobpis ajinallatataj tiyakorqanku, Abrahamwan khuska chay herenciayoj kashaspapis. 10Jinaqa Abraham suyasharqa jaqay sumaj cimientosniyoj llajtata, mayqentachus Dios wakicherqa, sayacherqataj, chayta. 11Sarapis mana wijsallikuyta atej karqa, chantá payañataj. Chaywampis creesqanrayku kallpata jap'erqa wawayoj kanampaj, imaraykuchus payqa creerqa, Dios imatachus qonanta nerqa, chayta junt'ananta. 12Ajinaqa Abrahampa cuerpon wañusqa jina kashajtimpis, miraynin may chhika rikhurerqa cielopi ch'askas chhika, mama qocha kantupi t'iyu chhikataj mana yupay atina. 13Diospa nisqampi creespallapuni wañuporqanku, chay Diospa qonan kasqanta manaraj jap'ishaspa. Karullamanta chay imasta rikorqanku, napaykorqankutaj. Ajinamanta yachayta qorqanku kay pachapi forasteros, puriskiri runas jinalla kasqankuta. 14Chay jinata parlajkunaqa sut'ita yachayta qonku waj llajtata mask'akushasqankuta. 15Cheqamanta, sichus llojsimusqanku llajtamanta yuyarikushankuman karqa chayqa, kutiripuyta atinkuman karqa. 16Chaywampis, paykunaqa aswan sumaj llajtata munasharqanku, chay janaj pachapi kajta. Chayrayku Diosqa mana p'enqakunchu paykunaj Diosninku nisqa kayta, imaraykuchus Payqa uj llajtata paykunapaj wakichipunña. 17Creesqanrayku Abrahamqa pruebaman churasqa kaspa, k'ata churin Isaacta Diosman jaywarqa uywa wañuchisqata jina, pichus Diospa nisqanman jina nacekorqa, chayta. 18Diosqa Abrahamman nisqa: Isaacnejta mirayniykeqa kanqa, nispa. 19Abrahamrí ajinata ruwarqa, imaraykuchus yuyasharqa Dios atiyniyoj kasqanta wañojkunata kawsarichinampaj. Chayrayku nisunman, wañusqas ukhumanta churinta watejmanta kawsashajta jap'ikapusqanta. 20Creesqanrayku Isaacqa churisnin Jacobta, Esautawan bendecerqa, willaspa imaynachus qhepaman kanankuta. 21Creesqanrayku Jacobpis wañuy patapiña kashaspa, Josejpa churisninta sapa ujta bendecerqa, Diostataj yupaycharqa tojnunman atiykukuspa. 22Creesqanrayku Joseqa wañuy patapi kashaspa, Israelpa miraynin Egiptomanta llojsimpunankumanta willarqa, kamacherqataj tullusninta Canaanman apanankuta. 23Moisés nacekojtinkama, paypa tatasnin creesqankurayku kinsa killa junt'ata payta pakarqanku, k'acha wawita kasqanta rikuspa. Jinataj reypa kamachisqanta mana manchachikorqankuchu. 24Creesqanrayku Moisesqa jatunña kaspa, mana munarqachu Faraonpa ususimpa churin nisqa kayta. 25Astawanqa, Diospa ayllunwan khuska ñak'arichisqa kayta ajllakorqa, manataj munarqachu pisi p'unchaykunapaj kusikuspa jucha kawsaypi puriyta. 26Payqa yuyarqa Cristorayku qhesachasqa kayqa aswan valorniyoj kasqanta Egipto llajtaj qhapaj kayninmanta nisqaqa, imaraykuchus paypa yuyaynin kasharqa janaj pachamanta jamoj t'inkapi. 27Creesqanrayku Egiptomanta riporqa, reypa phiñakuyninta mana manchachikuspa. Payqa mana sayk'uspa, sinch'ita sayarqa, mana rikukoj Diosta rikushanmampis jina. 28Creesqanrayku Pascua fiestata ruwarqa, kamacherqataj israelitasta yawarwan punkusninkuta ch'ajchunankuta, wañuchej angelqa kuraj kaj churisninkuta ama imananampaj. 29Creesqankurayku israelitasqa Puka Qocha nisqaj chawpinta, ch'aki pampata chimparqanku. Egiptomanta soldadosrí, jinallatataj ruwayta munaspa yakuwan p'ampachikorqanku. 30Israelitas creesqankurayku Jericó llajtaj jatun perqasnin thuñikorqanku, qanchis p'unchayta chay llajtata muyuykojtinku. 31Creesqanrayku, phisu warmi Rahab, mana wañuchisqachu karqa Diosta mana kasojkunawan khuska, wateqajkunata tukuy sonqo wasinman wajyarikusqanrayku. 32Parlanaqa mayraj kashan, manataj tiempo kanchu willanapaj Gedeonmanta, Baracmanta, Sansonmanta, Jeptemanta, Davidmanta, Samuelmanta, profetasmanta ima. 33Paykunaqa creesqankurayku reyesta atiparqanku, justiciata ruwarqanku, Diospa qonan kasqanta jap'erqanku, leonespa siminkutapis wisq'arqanku. 34Paykunaqa manchay larwashaj ninata thasnorqanku, espadawan wañuchisqa kaymanta llusp'erqanku. Pisi kallpayoj kaspapis, kallpasapasman tukorqanku; wañuchinaku maqanakuspi sinch'i atiyniyojman tukuspa, waj llajtayojkunaj soldadosninta ayqecherqanku. 35Wakin warmispis wañusqasninkuta kawsarichisqata jap'ikaporqanku. Wakin runastajrí sinch'i ñak'arichisqa wañorqanku, manataj munarqankuchu kacharichisqa kayta, aswan sumaj kawsarimpuyta taripanankurayku. 36Wakinkuna alqochasqa, jasut'isqataj karqanku. Wakinkunataj carcelespi watasqa wisq'achikorqanku. 37Wakinkuna rumi ch'anqaywan ch'allpasqa wañorqanku, wakinkunataj serruchowan khuchusqa, espadawan wañuchisqa ima karqanku. Kaymanta jaqayman purerqanku oveja qaraswan, cabra qaraswan p'achallisqas, mana imayoj, llakisqa, maqasqa ima. 38Kay pachaqa chay jina sajra kaspa, mana paykunapaj jinachu karqa. Ch'in pampaspi, orqospi ima ayqeykachaspa purikorqanku, qaqa jusk'uspi, jallp'a t'oqospi ima kawsakuspa. 39Tukuy chaykunaqa creesqankurayku Diospa ñawpaqempi allin runaspaj rejsichikorqanku. Chaywampis Diospa qosaj nisqanta mana jap'erqankuchu. 40Diosqa aswan allin imasta noqanchejpaj wakicherqa, noqanchejwan khuska paykunapis allin kaypi junt'asqa kanankupaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\