HEBREOS 12

1Noqanchejqa chay chhika testigoswan muyurisqa kashanchej. Chayrayku tukuy imachus llasaykuwanchej, jinallataj tukuy juchata, mayqenchus manaraj imallapi ch'ipaykuwanchej, chaytapis wijch'upunachej. Chantá pacienciawan ñawpajllamampuni t'ijunachej, Dios churapuwarqanchej, chay ñanta. 2Jesusllatapuni qhawanachej, pimantachus creesqanchej jamun, pitajchus creesqanchejta wiñachin junt'asqa kanankama, chayta. Diospa churasqan kusiyta aswan qhepaman taripananta yachasqanrayku, Payqa cruzpi ñak'arerqa p'enqaypi rikhurinanta mana kasu ruwaspa, Diospa pañanmantaj tiyaykukorqa. 3Yuyarikuychej Jesusmanta, pichus sinch'ita sayarqa juchasapa runas contranta imaymana sajra imasta ruwashajtinku, ama llawch'iyanankama sonqoykichej q'enaqakunampaj. 4Juchaj contranta maqanakuspa, manaraj yawarniykichejta jich'anaykichejkamachu sayaykorqankichej. 5Qonqapusqankichejña, Señorqa kallpachayta munaspa nisqasninmanta, mayqentachus wawasninman jina qankunaman parlaykusqanta, kay jinata: Wawáy, Señorpa wanachina castigonta ama pisipaj qhawaychu, nitaj q'enaqakuychu qanta k'amisojtin, 6imaraykuchus pitachá munakun, chayta castigan wanachinampaj. Pitachá wawampaj rejsikapun, chayta seq'on. 7Ima phutiypi rikukuspapis, chaytaqa jap'iy Diospa wanachina castigonta jina, imaraykuchus Diosqa wawasninta jina qhawasunkichej. Mana pi wawapis kanchu wanachinapaj tatampa mana jasut'isqanqa. 8Manachus castigasqa kawajchej chayqa, imaynatachus tukuypis castigasqa kanku, ajinata, uywasqaslla kawajchej, manataj wawasnimpunichu. 9Chantá, kay pacha tatasninchej jasut'iwajtinchej, chaymanta paykunataqa jatumpaj qhawanchej. Manachu astawanraj janaj pacha Tatanchejman k'umuykukusunman kawsananchejpajqa? 10Cheqamanta tatasninchejqa pisi p'unchaykunapaj, yuyayninkuman jinalla wanachiwaj kanchej. Diostajrí, allinninchejpaj wanachiwanchej, Paywan khuska llimphu kawsayniyoj kananchejpaj. 11Mana mayqen castigopis chay ratoqa kusikunapaj jinachu, manachayqa llakikunapaj jina. Qhepamantajrí chay castigasqa kajkuna chaywan yachaqakuspa, allin kawsayta, cheqan kawsayta ima sumaj poqoyta jina oqharinku. 12Chayrayku, liwi makista oqhariychej, llawch'iyasqa chaki moqostapis kallpachaychej. 13Chaki ñankunata cheqanchaychej, cojopis ama astawan ch'utachikunampaj, manachayqa sanoyapunampaj. 14Atisqaykichejta mask'aychej tukuywan allinta kawsakuyta, jinallataj juchamanta t'aqasqa llimphu kawsayniyoj kaytapis; mana chaywanqa Señorpa uyanta mana pipis rikonqachu. 15Allinta qhawakuychej: Pajtá pipis Diospa qhasilla k'acha yanapayninmanta karunchakunman. Pajtá ima jaya sonqo yuyaypis saphi jina p'utumuspa, mana allin kawsayta apamusunkichejman, chaynejtataj ashkhas pantachisqa kankuman. 16Ama pipis khuchichakoj runa kachunchu nitaj Diosmanta imasta pisipaj qhawachunchu Esaú jina. Payqa uj mikhunaraykulla imachus kuraj kaj churiman chayajta chhalarparerqa. 17Yachankichej jina, qhepamantaj tatampa bendicionninta herenciapaj jap'iyta munashaspapis, qhesachasqa karqa. Chay bendicionta mana jap'isqanmanta sonqon nanasqanrayku mayta waqashaspapis, manañapuni jap'iyta aterqachu. 18Qankunaqa mana qayllarqankichejchu llankhay atina orqoman, nitaj nina larwaymampis, nitaj laqhayaymampis, nitaj tutayajmampis, nitaj sinch'i wayramampis. 19Nillataj uyarerqankichejchu pututoj waqaynintapis, nitaj Diospa parlamusqantapis. Chayta uyarejkunaqa mayta mañakorqanku amaña paykunaman parlamunanta, 20imaraykuchus chay kamachisqaqa ancha manchachikuna karqa paykunapaj. Dios nisqa: Sichus ima uywallapis orqoman chayanqa chayqa, chay kikimpi rumiswan ch'anqaykuspa, chay uywata wañuchiychej, nispa. 21Chay tukuy ima sinch'i mancharikunapaj kasqanrayku, Moisespis nillarqataj: Manchariywan kharkatitishani, nispa. 22Qankunatajrí Sión Orqoman qayllaykunkichej, kawsaj Diospa llajtanman, janaj pacha Jerusalenman, waranqa waranqa angelespa tantakuyninkuman. 23Ajinallatataj qayllaykunkichej kuraj kaj wawasnimpa tantakuyninman, pikunaj sutisninkuchus janaj pachapi qhelqasqa kashanku, chaykunajman. Qayllaykunkichej tukuypa jueznin Diosman, Diospa ajllakusqasnimpa espiritusninman, pikunachus allin kaypi junt'asqa kanku, chaykunaman. 24Astawanqa qayllaykunkichej mosoj tratopi jamach'aj Jesusman, chay ch'ajchusqa yawarmantaj, mayqenchus Abelpa yawarninmanta nisqaqa aswan allintaraj parlan, chayman. 25Allinta qhawakuychej; ama qhesachaychejchu pichus parlashajta. Sichus kay pachapi parlajta qhesachajkuna castigomanta mana llusp'erqanku chayqa, imaynatataj noqanchej llusp'isunman sichus janaj pachamanta parlamojta qhesachasunman chayqa? 26Chaypacha Paypa parlasqanqa kay pachata kuyuricherqa. Kunantajrí Pay nin: Uj kutitawan kuyuchisaj, mana kay pachallatachu, manachayqa cielotawan. 27Uj kutitawan, nispaqa, Dios niyta munan, kuyoj imasqa, ruwasqalla kasqanrayku orqhosqa kananta, imachus mana kuyuchisqa kayta atin, chayllaña sayanampaj. 28Chayrayku noqanchejpis mana kuyurej reinota jap'ispaña, graciasta qona. Chaynejtataj Diosta yupaychana munayninman jina, tukuy sonqo Payta jatumpaj qhawaspa, manchachikuspataj. 29Diosninchejqa tukuy imata q'olarparej nina jinamin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\