HEBREOS 13

1Hermanos ukhupi munanakullaychejpuni. 2Ama qonqaychejchu forasterosta wasiykichejman wajyarikuyta, imaraykuchus chayta ruwaspa, wakinkunaqa mana yachaspalla angelesta wajyarikorqanku. 3Presosmanta yuyarikuychej, paykunawan khuskapis presochasqa kawajchej jina, ñak'arichisqa kajkunamantapis, imaraykuchus qankunapis ajinallatataj ñak'arichisqa kayta atiwajchej. 4Casarasqa qhariwarmi kawsayta jatumpaj qhawaychej. Qhariwarmi kakuypis khuchichakuymanta llimphu kachun, imaraykuchus Diosqa juzgaspa juchachanqa khuchichakojkunata, millayta purejkunata ima. 5Kawsayniykichejpi amapuni qolqemanta wañusqachu kaychej. Manachayqa imachus kunan kapususqaykichejllawan sonqo junt'asqa kaychej, imaraykuchus Dios nerqa: Mana wijch'urparisqaykichu, nitaj saqerparisqaykichu, nispa. 6Chayrayku tukuy sonqo niyta atinchej: Señorqa yanapawajniy, manataj manchachikusajchu. Imanawanqataj runa kasqari? nispa. 7Yuyarikuychej ñawpajpi pikunachus Diospa Simi Nisqanta yachachispa ñawpajman pusasorqachej, chaykunamanta. Yuyarikuychej unanchaspa imaynatachus kawsakusqankuta, paykuna jinataj Diospi creeychej. 8Jesucristoqa kikillampuni qayna, kunan, wiñaypajpis. 9Ama pantayman apaykachachikuychejchu imaymana llulla yachachiykunawan. Aswan allinmin sonqosniykichejpi Diospa qhasilla k'acha yanapayninwan kallpachasqa kanaykichej, mikhuykunawan kallpachasqa kanamantaqa, imaraykuchus chay mikhunasqa mana yanapankuchu chayman jina kawsajkunata. 10Kapuwanchej uj altar, chay altarpi jaywasqa imasmantataj mana mikhuyta atinkuchu Dioswan Tinkukuna Toldopi sirvejkunaqa. 11Kuraj kaj sacerdoteqa chay uywa wañuchisqajpa yawarninta Aswan Santo Cheqaman apaykoj jucharayku jaywasqa kanampaj, chay jaywasqa uywaj aychantajrí jaramanta jawapi ruphachisqa kaj. 12Ajinallatataj Jesuspis llajtamanta jawapi ñak'arerqa, yawarninwan runasta Diospaj t'aqanampaj. 13Chayrayku noqanchejpis Payman qayllananchejpaj jaramanta jawaman llojsinachej, Pay jina k'umuykachachisqa kaspa. 14Kay pachapeqa mana wiñay llajtayojchu kanchej, manachayqa jaqay jamoj llajtata tukuy sonqo suyashanchej. 15Chayrayku, Jesucristonejta Dios Tatanta yupaychanachej, uj sumaj jaywanatapis jaywashasunman jina. Chayqa uj sumaj poqoy jina Jesucristoj sutinta oqharejkunaj siminkumanta. 16Amataj qonqaychejchu allin kajta ruwayta, jinallataj kapususqaykichejwan wajkunata yanapariyta. Chay jina ruwayqa Diosta kusichin uj sumaj jaywana jina. 17Iglesiapi kurajniykichejkunata kasuychej, paykunaj kamachiynimpitaj kaychej, imaraykuchus paykunaqa allinniykichejpaj qhawashallasunkichejpuni. Chaymantaqa Diosman cuentata qonanku kanqa. Paykunata kasuychejpuni, ruwanankuta kusiywan ruwanankupaj, mana llakiywanchu, nitaj rimaspachu, imaraykuchus chayqa mana allinchu kanman qankunapaj. 18Diosmanta mañapuwayku ari. Yachayku mana juchachana sonqo yuyayniyoj kasqaykuta, munallaykutaj tukuy imapi allinta puriyta. 19Astawanqa Diosmanta mañapuwaychej aswan usqhayta qankunaman kutimunaypaj. 20Sonqo tiyaykuchej Diosqa, pichus wiñay tratoj yawarninnejta wañusqasmanta kawsarichimorqa ovejaspa jatun Michej Señorninchej Jesucristota, 21chayqa tukuy imata allinta ruwanaykichejpaj qankunata wakichichun, Paypa munayninta ruwanaykichejpaj. Jinallataj noqanchejpi Pay ruwachun, imachus Payta kusichin, chayta, Jesucristonejta. Payqa may jatunchasqa kachun, wiñaypa wiñayninkama. Ajina kachun. 22Kunanqa, mañakuykichej hermanos, kay sonqochana simi nisqasta allinta jap'ikunaykichejta pisillata qankunaman qhelqamusqayrayku. 23Munani yachanaykichejta, hermanonchej Timoteo kacharisqaña kasqanta. Aswan usqhaytachus chayamonqa chayqa, iskayniyku qankunata watukoj jamusqayku. 24Tukuy kurajniykichejkunata napaykapuwayku, jinallataj Diospa tukuy ajllakusqasnintawan. Italiapi kajkunataj napaykamusunkichej. 25Diospa qhasilla k'acha yanapaynin tukuyniykichejwan kachun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\