HEBREOS 3

1Chayrayku Diospaj t'aqasqa hermanosníy, janaj pachapi tiyakunapaj wajyasqa kajkuna, Jesuspi unanchaychej, pichus creesqanchejmanta Apóstol, Kuraj Kaj Sacerdotetaj kashan, chaypi. 2Payqa Diospa churasqan kaspa, Paypa nisqanta tukuy imapi junt'arqa, imaynatachus Moisespis ruwananta junt'arqa Diospa wasimpi, ajinata. 3Jesusqa Moisesmanta nisqaqa aswan jatumpaj qhawasqa kanan karqa, imaynatachus wasichaj runaqa wasinmanta nisqaqa aswan jatumpaj qhawasqa, ajinata. 4Sapa waseqa runaj wasichasqampuni; tukuy imata ruwajrí, Diospuni. 5Moisesqa cheqamanta ruwananta sumajta junt'arqa, Diospa wasimpi kamachi kaspa. Payqa testigo jina willarqa, imachus aswan qhepaman parlakunan karqa, chaymanta. 6Cristorí Paypa wasimpi ruwananta sumajta junt'an Churi kaspa. Noqanchejmin chay wasi kanchej, sichus jap'ikullasumpuni creesqanchejpi, atienekuspa suyakuyninchejpipis, mayqenmantachus kusikuywan ch'ipakunchej, chaypi. 7Chayrayku, Espíritu Santo nin: Kunan p'unchaychus parlasqanta uyariwajchej chayqa, 8ama sonqoykichejta rumiyachiychejchu, imaynatachus ruwarqanku Diospa contrampi oqharikojkuna. Chaypachaqa ñawpa tatasniykichejqa Diosta pruebaman churarqanku ch'in pampapi. 9Chaypi ñawpa tatasniykichej pruebaman churawarqanku yachanankupaj atiyniyojchus manachus kasqayta. Chantá tawa chunka watas junt'ata ruwasqasniyta rikorqanku. 10Chayrayku chay tiempo runaspaj mayta phiñakuspa, nerqani: Sonqosninkupi pantashankupuni, manataj ñanniyta rejsiyta munankuchu, nispa. 11Chayraykutaj chay k'ajaj phiñakuyniypi juraspa, nerqani: Paykunaqa ni jayk'aj samarichinayman yaykonqankuchu, nispa. 12Hermanos, sumajta qhawakuychej; ama pipis qankunamanta sajra mana creej sonqoyoj kachunchu, Kawsaj Diosmanta karunchakunampaj. 13Astawanqa, sapa p'unchay purajmanta kallpachanakuychej, kunan p'unchay nisqa tiempopi kashajtinchej. Ajinamanta mana pipis juchaj ch'awkiyasqanwan sonqompi rumiyachisqachu kanqa. 14Cristowan khuska herenciayoj kananchejpaj churasqa kanchej, sichus atienekusqanchejpi qallariymanta tukukuykama sinch'ita sayasunchej chayqa. 15Diosmanta Qhelqasqapi nin: Kunan p'unchaychus parlasqanta uyariwajchej chayqa, ama sonqoykichejta rumiyachiychejchu, imaynatachus ruwarqanku Diospa contrampi oqharikojkuna, nispa. 16Pikunataj Diospa parlasqanta uyarispaña Payta phiñacherqanku? Paykuna karqanku, pikunatachus Moisesqa Egiptomanta pusamorqa, chaykuna. 17Pikunapajtaj Dios phiñasqa karqa tawa chunka watastari? Payqa phiñakorqa juchallikojkunapaj, ayasninkutaj ch'in pampapi wijch'usqa qhepakorqanku. 18Pikunapajtaj Dios juraspa nerqa: Samarichinayman mana yaykonqankuchu, nispa? Ajinata jurarqa Payta mana kasukojkunapaj. 19Ajinamanta rikunchej chay samarichiyninman mana yaykuyta atisqankuta, mana creesqankurayku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\