HEBREOS 7

1Kay Melquisedecqa Salem llajtaj reynin, Patapi kaj Jatun Diospa sacerdotentaj karqa. Abrahamqa reyesta atipasqanmanta kutimushajtin, Melquisedecqa taripaj llojsispa, payta bendecerqa. 2Paymantaj Abrahampis wañuchinaku maqanakupi qhechusqanmanta sapa chunkamanta ujta qosqa. Melquisedec suteqa niyta munan Cheqan Kajta Ruwaj Rey. Payqa Salem llajtaj reynin karqa, chaytaj niyta munan Allin Kawsakuypa Reynin. 3Tatanmanta, mamanmanta, ñawpa tatasninmantapis mana yachakunchu, nitaj nacekusqanmanta, wañuyninmantapis. Astawanqa Diospa Churin jina, Payqa sacerdote wiñaypaj. 4Reparaychej imayna jatumpaj qhawasqachus Melquisedec kasqanta. Ñawpa tatanchej Abrahampis wañuchinaku maqanakupi tukuy qhechusqanmanta sapa chunkamanta ujta payman qosqa. 5Moisespa leyninman jina Leví ayllumanta sacerdote kajkunaqa israelita masisninkumanta jap'inanku karqa sapa chunkamanta ujta qosqankuta, israelitas paykuna jina Abrahampa miraynin kashajtinkupis. 6Melquisedectajrí mana Leví ayllumanta kaspapis, Abrahampa makinmanta jap'erqa sapa chunkamanta ujta qosqanta. Chantá payqa bendecerqa, pimanchus Diosqa qosaj nisqanta jap'ej runa Abrahamta. 7Tukuyninchej yachanchej, bendecejqa aswan kuraj kasqanta bendecichikojmanta nisqaqa. 8Jinallataj kaypeqa Leví ayllumanta kajkuna, pikunachus jap'inku sapa chunkamanta ujta qosqata, chaykunaqa wañoj runas kanku. Diosmanta Qhelqasqapirí nin: Melquisedecqa kawsashampuni, nispa. 9Kaytapis niyta atisunman: Kikin Leviqa sapa chunkamanta ujta jap'ej kaspapis, Abrahamnejta Melquisedecman qorqa sapa chunkamanta ujta. 10Ñawpa tatan Abrahampa cuerponmanta manaraj rikhurimusqachu, maypachachus Melquisedec llojserqa Abrahamta taripaj chaypacha. 11Leví ayllumanta kajkuna sacerdotes kashajtinku, Diosqa israelitasman leyninta qorqa. Sichus Leví ayllumanta sacerdote kaynejta runas Diospa tukuy mañasqanta junt'ayta atinkuman karqa chayqa, imapajñataj waj sacerdote jamunman karqa Melquisedecpa t'aqanman jina, manataj Aaronpa t'aqanman jinachu? 12Sacerdote kay waj t'aqaman tijrakojtin, leypis tijrakunallantaj tiyan. 13Chantá Señorninchej, pimantachus runas kay tukuy imasta parlanku chay, mana Leví ayllumantachu karqa. Chay waj ayllumantarí, mana pipis altarman jaywaj qayllaykorqachu. 14Yachakun Señorninchejqa Judá ayllumanta jamusqan. Moisestaj Judá ayllumanta parlaspa, mana imatapis nerqachu sacerdote kanankumanta. 15Kaytajrí aswan sut'i kashan, Melquisedec jinachus waj sacerdote rikhurin chayqa. 16Payqa sacerdote karqa mana runaj mirayninmanta leyman jinachu, manachayqa mana tukukoj kawsaypa atiyninman jina. 17Diosmanta Qhelqasqapi Paymanta nin: Qanqa wiñaypaj sacerdote kanki Melquisedecpa t'aqanman jina, nispa. 18Chayrayku, chay ñawpa leyqa chinkachisqa karqa, pisi kallpayoj, ni imapaj allin kasqanrayku. 19Leyqa mana imapi runasta yanaparqachu Diospa mañasqanta maychus junt'anata jina junt'anankupaj. Chaypa cuentanmantarí Diosqa aswan allin suyakuyta rikuchiwanchej, mayqempichus atienekunanchejpaj, chaynejtataj Diosman qayllaykunchej. 20Kay sacerdoteqa juramentowan churasqa karqa. Cheqamanta chay waj sacerdotesqa mana juramentowanchu churasqa karqanku. 21Sacerdotenchej Jesusrí juramentowan churasqa karqa, maypachachus Dios nerqa: Señor jurarqa, manataj jurasqanmanta manachakonqachu: Qanqa wiñaypaj sacerdote kanki, nispa chaypacha. 22Chayrayku, Jesusqa aswan sumaj tratomanta garante churasqa karqa. 23Chay ujkunaqa ashkha sacerdotes karqanku, imaraykuchus wañuyrayku mana sacerdotellapuni kayta aterqankuchu. 24Jesusrí, wiñaypaj kawsasqanrayku sacerdote kaynenqa ni jayk'aj tukukonqachu. 25Chayrayku Payqa atin wiñaypaj salvayta Paynejta Diosman qayllakojkunata, imaraykuchus Payqa kawsallanqapuni paykunapaj Diosmanta mañapunampaj. 26Chay jina kuraj kaj sacerdoteqa may allinmin: Payqa juchamanta t'aqasqa, mana k'amina, llimphutaj, juchasapasmanta t'aqasqa, janaj pachamanta nisqaqa aswan pataman oqharisqa. 27Payqa mana chay waj kuraj kaj sacerdotes jinachu. Paykunaqa sapa p'unchay uywa wañuchisqa q'olachinasta jaywananku tiyan ñawpajta paykunaj juchasninkurayku, qhepantataj aylloj juchasninrayku. Cristorí uj kutillata juchasrayku wiñaypaj jaywanata qorqa, Pay kikin wañuyman jaywaykukuspa. 28Leyqa pisi kallpa runasta churan kuraj kaj sacerdotes kanankupaj. Diospa juramentonrí leymanta qhepaña kaspa, Diospa Churinta kuraj kaj sacerdotepaj churarqa, Paytaj wiñaypaj tukuy imapi junt'asqapuni.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\