HEBREOS 9

1Cheqamanta ñawpa tratojtaqa kamachisqasnin tiyaporqa, imaynatachus Diosta yupaychanankupaj, chaykuna; kallarqataj Dioswan Tinkukuna Toldonkupis. 2Dioswan Tinkukuna Toldoqa kay jina karqa: Ñawpaj cuartompi karqa uj k'anchachina, uj mesawan Señorpaj t'aqasqa t'antasniyoj. Chay cuartotaj Diospaj T'aqasqa Cheqa nisqa sutichasqa karqa. 3Iskay kaj cuartotaj warkhusqa veloj wasampi Aswan Santo Cheqa nisqa karqa. 4Chaypitaj qorimanta incienso q'oshñichina karqa, jinallataj Diospa trato ruwasqan arcapis, mayqenchus qoriwan lluch'isqa karqa, chay. Ukhumpitaj uj juch'uy qori wich'i karqa Maná nisqa t'antayoj. Chaypi kallarqataj Aaronpa tojnun, mayqenchus q'omeryaspa t'ikasqa, chay. Kallarqataj p'alta rumispi qhelqasqa ley ima. 5Chay arcaj patampitaj karqa qorimanta iskay querubín nisqa ángeles, Khuyakuyta Tarina Cheqata llanthuykuspa. Chaykunamantarí sapa ujninkumanta kunanqa manaña astawan parlasunmanchu. 6Chay tukuy imas ajina wakichisqa kajtinku, sacerdotesqa Diospaj T'aqasqa Cheqa nisqa cuartoman yaykullajpuni kanku, sacerdote ruwanasninkuta junt'anankupaj. 7Aswan Santo Cheqa ukhu kaj cuartomanrí, kuraj kaj sacerdotella yaykoj watapi uj kutita, nitaj yaykuyta aterqachu mana uywa yawarta apaspaqa. Payqa chay yawarta jaywanan karqa paypa juchasninrayku, runaspa juchasninkuraykutaj, mayqentachus mana reparakuspalla juchallisqanku, chayrayku. 8Chaywan Espíritu Santoqa yachachisharqa, ñanqa manaraj kicharisqachu kasqanta Aswan Santo Cheqaman runas yaykunankupaj, Dioswan Tinkukuna ñawpaj kaj Toldo kashanankamaqa. 9Chayqa uj rijch'achinalla karqa kay kunan p'unchaykunapaj, rikuchiwanchejtaj Diosman jaywanas, uywa wañuchisqa q'olachinas ima mana atisqankuta jaywaj runaj sonqompa yuyayninta juchamanta llimphuchayta. 10Chaykunaqa mikhunasmanta, ujyanasmanta, imaymana mayllanasmanta parlarqa, chay jawa imasllamanta kamachisqastaj churasqa karqa, tukuy ima allinchana p'unchay jamunankama. 11Chantá Cristoqa jamorqa kaypi kaj aswan allin imasmanta kuraj kaj sacerdote kanampaj. Maypichus Pay ruwananta junt'arqa, chay toldoqa aswan sumaj. Chay toldoqa mana runaj ruwasqanchu; chay niyta munan mana kay pachamantachu kasqanta. 12Manallataj chivospa nitaj torillospa yawarnin aparisqachu yaykorqa, manachayqa Pay kikimpa yawarninwan Aswan Santo Cheqaman uj kutillata yaykorqa, chay yawarninwantaj wiñaypaj juchaj atiyninmanta kacharichiwarqanchej. 13Ñawpajpi chivospa, chayrí torillospa yawarnin, waka uña q'olachisqaj ushphan ima mana llimphupaj qhawasqa runasman qhallisqa karqa, chaywantaj jawallanta llimphuchaj kanku. 14Ajina chayqa, may jinatarajchus Cristoj yawarnin, pichus wiñay Espiritunejta Diosman mana juchayojta jaywakorqa, chaypa yawarnenqa sonqonchejpa yuyayninta llimphuchanqa wañuyman pusaj sajra ruwaykunamanta, kawsaj Diospa munayninta ruwananchejpaj. 15Chayrayku Payqa mosoj tratopi jamach'aj, wajyasqa kajkuna wiñay kawsayta herenciata jina jap'inankupaj, mayqentachus Dios qonanta nerqa, chayta. Wañuyninwanqa Pay preciota pagarqa runasta kacharichinampaj, ñawpa trato urapi ruwasqanku juchasninkumanta. 16Testamentopi qhelqasqa herencia qosqan junt'akunampajqa, testamentota ruwajqa wañunanraj tiyan. 17Paypa wañuyninwampuni testamentoqa junt'akun. Testamentota ruwaj runa kawsashajtillanraj, chay testamentonqa mana junt'akuyta atinchu. 18Chayrayku, ñawpaj tratopis junt'akunampajqa, uywaj yawarnin jaywasqa karqa. 19Maypachachus Moisés leypa tukuynin kamachisqasninta israelitasman leerqa chaypacha, torillospa yawarninta, chivospa yawarnintapis chuwapi yakuwan chajrorqa. Chantá puka millmawan, hisopo nisqa qhorawan chay libroman, tukuy israelitasmampis ch'ajchuykorqa. 20Pay nerqa: Kaymin trato ruwana yawar, mayqentachus Dios kamachisorqachej junt'anaykichejpaj, chay trato, nispa. 21Jinallatataj pay ch'ajchuykorqa Dioswan Tinkukuna Toldota, chaypi kaj chhika ruwanapaj imastawan. 22Leyman jinataj, yaqha tukuy ima yawarwan llimphuchakun. Jaywanapaj yawar mana kajtin, mana juchapis pampachakunchu. 23Kay pachapi Diosta yupaychanapaj imasqa janaj pachapi kaj imaspa rijch'ayninman ruwasqa karqa. Chayrayku uywa wañuchisqaspa yawarninwan llimphuchasqa kanan karqa. Janaj pachapi kaj imasrí kay jaywanasmanta aswan sumachaj jaywanaswan llimphuchasqa kanan karqa. 24Cristoqa mana runaspa ruwasqan Aswan Santo Cheqamanchu yaykorqa, mayqenchus cheqa kajpa rijch'aynillan karqa, chayman. Payqa kikin janaj pachamampuni yaykorqa, Diospa ñawpaqempi rikhurispa noqanchejrayku. 25Manataj sapa kutichu janaj pachaman yaykorqa yawarninta jaywanampaj, imaynatachus kuraj kaj sacerdote sapa wata wajpa yawarnin aparisqa Aswan Santo Cheqaman yaykoj, ajinata. 26Ajinachus kanman karqa chayqa, kay pachaj qallariyninmantapacha Payqa may ashkha kutistaña ñak'arinman karqa. Kunantajrí Payqa uj kutillata rikhurimorqa chay ñawpa tiempospa junt'akuynimpi juchata chinkachinampaj, Paypa yawarninta jaywaspa. 27Kamachisqa kashan runaqa uj kutillata wañunan, chaymantataj juiciopi rikhurimunan tiyan. 28Ajinallatataj Cristopis uj kutillata jaywasqa karqa, ashkha runaspa juchasninkuta pichaspa apanampaj. Iskay kaj jamuynimpitaj, mana juchasta apanampajchu jamonqa, manachayqa Payta suyajkunaman salvacionta qonampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\