ISAÍAS 1

1Kayqa willasqa karqa Amospa churin Isaiasman mosqoypi jina, Judamanta, Jerusalenmantawan Uzías, Jotán, Ajaz, Ezequías ima Judapi reyes kashajtinku: 2Cielo, kay pacha ima, uyariychej Tata Diospa nisqanta: Wawasta uywarqani jatuchaj kanankukama, paykunatajrí contraypi oqharikunku. 3Bueyqa dueñonta rejsin, burropis maypichus dueñon qarananta rejsillantaj; Israel aylluymanta kajkunarí mana rejsikapuwankuchu, nitaj imatapis entiendenkuchu. 4Ay, juchasapa runas, sajra kajta q'epirisqa ayllu, sajra ruwajkunaj mirayninku, sajrallaman qosqa wawas. Paykunaqa Tata Diosta saqerparinku; Israelpa santo kaj Diosninta pisipaj qhawarqanku. Payta wasanchakuspa, karunchakorqanku. 5Qankunaqa contraypipuni oqharikuyta munankichej. Imajtintaj castigasqallapuni kayta munankichejri? Tukuy umaykichejqa nanasqa, tukuy cuerpoykichejpis llawch'ipacha. 6Chaki puntaykichejmanta umaykichejkama nanasqa kankichej, q'eyasqa, punkisqa, aycha khallasqa ima. Ni pi jampiykusunkichejchu, nitaj mayt'usunkichejchu, nillataj aceitewan jawiykurisunkichejchu nanayniykichej thañirinampaj. 7Jallp'aykichejqa ch'inman tukun, llajtasniykichejtataj ninawan ruphaykuchinku; qankunaj ñawpaqeykichejpi enemigosniykichej tarpusqasniykichejta mikhukapunku. Tukuy ima phirisqa qhepakun, imaynatachus waj llajtasmanta soldados jamuspa thuñinku jina. 8Sionllaña mana thuñisqa qhepakun, uva huertapi uj ch'ujlla jina, melones chawpipi ramada jina, enemigosninwan muyuykusqa llajta jina. 9Manachus Tukuy Atiyniyoj Tata Dios noqanchejmanta wakinkunata waqaychanman karqa chayqa, kashasunman karqa Sodoma jina, Gomorra jinataj. 10Sodomata kamachejkuna, uyariychej Tata Diospa nisqanta. Gomorra llajtayojkuna, allinta uyariychej Diosninchejpa yachachisqanta. 11Tata Dios nin: Imapaj apamuwankichej chay chhika jaywanasta? Amisqaña kani chay q'olachisqa carneroswan, jinallataj waka uñaspa wirankuwampis. Manaña munanichu torospa yawarninkuta, nitaj ovejaspata, chivospata ima. 12Pitaj qankunamanta chay imasta mañukusunkichej, ñawpaqeyman apamuspa, wasiy patiota sarunaykichejpajri? 13Amaña apamuwaychejchu qhasi manakaj jaywanasta. Millachikuniña inciensoykichejpa q'oshñinta. Qankuna tukuy runasta wajyankichej killa qallarikuy fiestata ruwanaykichejpaj, samarikuna p'unchaytapis waqaychanaykichejpaj. Noqarí mana rikuyta atinichu qankuna sajra runas kashaspa jatun fiestata ruwapuwasqaykichejta. 14Chejnikuni killa qallarikuy fiestasniykichejta, jatun tantakusqaykichejtapis. Chayqa anchataña sayk'uchiwan; manaña rikuyta munanichu. 15Qankuna mañakunawaykichejpaj makisniykichejta oqharejtiykichej, mana qhawarisqaykichejchu. Ashkha kutista mañakunkichej chaypis, Noqaqa mana uyarisqaykichejchu, imaraykuchus makisniykichejqa yawarlla. 16Llimphuchakuychej, mayllakuychejtaj. Ñawisniymanta chinkarichiychej sajra ruwayniykichejta. Amaña sajrata ruwaychejchu. 17Yachaqakuychej allin kajta ruwayta. Cheqan kajta mask'aychej; yanapaychej sarusqa kajta. Wajcha wawaman kutikuychej; viudatapis yanapaychej. 18Tata Dios nin: Jamuychej, kay imasmanta parlarisunchej. Juchasniykichejqa may jina pukapis kachunku, rit'i jina yuraj kanqanku; may jina kullipis kachunku, yuraj millma jina kanqanku. 19Kasukuytachus munankichej chayqa, jallp'aj sumaj poqoyninta mikhunkichej. 20Manapuni kasukuyta munankichej chayrí, espadawan wañuchisqa kankichej. Kikin Tata Diosmin chaytaqa nin. 21Ñawpapi sumajta kawsaj llajta, imaraykutaj phisu warmiman tukupunki? Ñawpajtaqa tukuy runasniyki allinta ruwaj kanku, cheqantataj kawsaj kanku; kunanrí mana jinachu kanku, astawampis runa wañuchis kanku. 22Qolqeyki q'opaman tukupun; vinoykipis yakuwan chajrusqallaña. 23Kamachisojkunataj contraypi oqharikunku, suwaspa kawsaqesninku kanku. Tukuyninku qolqeta lluk'ichikunku, mask'ankutaj t'inkata qonankuta. Wajcha wawapaj mana justiciata ruwankuchu, viudaj qhaparikusqantapis mana uyarinkuchu. 24Chayrayku Señorqa, Israelpa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosnin kayta nin: Enemigosniymanta librakusaj, paykunawantaj pagachikusaj. 25Makiyta watejmanta oqharisaj qampa contraykipi. Ruphachisajpuni tukuy q'opaykita, tukuy ch'ichiykimantataj llimphuchasqayki. 26Ñawpajta jina juezkunata churapusqaykichej, jinallataj yuyaychasojkunapis qallariypi jina kapusonqanku. Chaymantataj sutichasonqanku: Cheqan Kayniyoj Llajta, nispa, jinallataj: Tata Diosman K'askasqa Llajta, nispa. 27Cheqan kaywan Sión llajtata kacharichisaj, jinallataj chaypi tiyakojkunamanta Noqaman kutirikamojkunatapis. 28Juchasapas, k'ullu runasrí phirisqa kanqanku. Jinallataj Tata Diosta saqerpayajkuna tukuchisqa kanqanku. 29Chantá qankunaqa p'enqachikunkichej encina sach'asta chay jinatapuni munakusqaykichejmanta, may huertatachus lantista yupaychanapaj ajllasqaykichejmantawan. 30Qankunataj qawisqa laqhesniyoj encina sach'a jina kankichej, mana qarpasqa huertamantaj rijch'akunkichej. 31Kallpayoj kajqa q'opaman jina tukonqa, ruwasqasnimpis nina phawajman tukonqa; iskaynin ujllapi larwarenqanku, nitaj pipis thasnoj kanqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\