ISAÍAS 10

1Ay, qankunaqa imanallankichejchus mana cheqan leyesta wakichejkunaqa, ñak'arichinapaj leyesta kamachejkunaqa. 2Chaywan wajchaspaj mana justiciata ruwankichejchu, jark'ankichejtaj ñak'arichisqa kajkunapaj ama justicia kanampaj. Viudasmantapis chay leyeswan imachus kapusqanta qhechunkichej, wajcha wawasmantapis suwallankichejtaj. 3Imanankichejtaj cuentata qona p'unchaypiri? Piwantaj yanapachikunkichej karumanta castigo jamusojtiykichejri? Maymantaj chay jina qhapaj kayniykichejta churankichejri? 4Manachus k'umuykuchisqa preso apasqa kankichej chayqa, wañuchisqapuni kankichej. Chay tukuywampis Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa manarajpuni thasnukunchu. Payqa castiganapaj makin oqharisqallarajpuni kashan. 5Asiria, qanqa phiñakuyniypi wajtanay k'aspi kanki, phiñakuspa oqharinay k'aspi kanki. 6Asiriosta juchasapa runasman kachasaj, k'ajajta phiñachiwaj llajtaman pusasaj, imankuchus kajta, kapuyninkutapis qhechumunampaj, callespi t'uruta jina paykunata sarunampaj. 7Astawampis Asiriamanta reyqa mana jinatachu yuyan, nitaj sonqompipis ajinatachu tanteyashan. Manachayqa paypa yuyaynimpeqa ashkha nacionesta chinkachiylla kashan. 8Payqa ajinata nin: Manachu tukuynin kamachejniykunaqa reyes kanku? 9Noqapajqa Calno llajtaqa Carquemis jinalla kashan, Hamat llajtapis Arfad jinalla. Chantá Samariapis Damasco jinalla kashan. 10Ashkha lantisniyoj llajtasta atipaspa, jap'ini. Chay llajtasqa Jerusalenmanta, Samariamantapis aswan ashkha lantisniyoj karqanku. 11Imaynatachus Samariata, lantisnintawan ruwarqani, ajinallataj Jerusalenta, lantisnintawan ruwasaj, nispa nin Asiriamanta reyqa. 12Señorqa Sión Orqopi, Jerusalenpiwan imachus ruwananta ruwaspaña, Asiriamanta reytañataj castiganqa anchata wapuykachasqanmanta, may kasqanta yuyakusqanmantataj. 13Asiriamanta rey nin: Kaytaqa kallpaywan ruwani, yachayniywan ruwani yuyayniyoj kasqayrayku. Nacionespa jallp'asninkuta jap'ikapuni, tukuy kapuyninkuta qhechumuni; reyesninkutapis may wapu kayniywan atiparparini. 14Tukuy llajtaspa kapuyninkuta jap'ikaporqani. Imaynatachus runas saqerasqa thapasmanta runtusta pallanku, ajinata chay tukuynin jallp'asta jap'ikaporqani. Mana pipis karqachu lijranta kuyuchej, nitaj siminta kicharispa, chhur nejllapis. 15Hachaqa k'utoj runamanta nisqaqa aswan sumaj kasqanta yuyakunmanchu? Sierrapis khuchoj runamanta nisqaqa may kasqanta yuyakunmanchu? Chayqa kanman uj k'aspi, chayrí tojnupis runata apaykachanman jina. 16Chayrayku Señorqa, Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa reypa kallpayoj runasninman llawch'iyay onqoyta apachimonqa, reypa jatun kaynintataj ninawan jap'iykuchenqa llant'ata jina. 17Israelpa k'anchaynin Santo Kaj Diosnenqa nina larway jina kanqa; uj p'unchayllapi qhorasninta, khishkasnintawan rupharparenqa. 18Chay tukuy k'acha montesninta, chay sumaj jallp'asnintawan, tukuyninta ruphaykonqa; uj onqosqa mana kallpayoj runata jina saqerparenqa. 19Montesnimpi sach'asnenqa uj iskaylla qhepakonqa, uj wawaj yupanan jinalla. 20Chaypacha Israelpi pisis qhepakojkunaqa, Jacobpa mirayninmanta puchoj israelitasqa manaña paykunata ñak'arichejpi atienekonqankuchu, manachayqa israelitaspa Santo Kaj Señorninku Tata Diospi cheqamanta atienekonqanku. 21Jacobpa mirayninmanta kaj israelitasmanta pisi puchojkunaqa manchay Atiyniyoj Diosman kutirikonqanku. 22Israel, aylluyki mama qocha kantupi t'iyu chhikapis kachun, chaywampis chaymanta pisi puchojkunalla kutimonqanku. Tukuchisqa kananku nisqaqa junt'akonqapuni; ajinamanta justicia ruwakonqa. 23Señorqa, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios imatachus kay pachapi ruwasaj nisqanta junt'anqapuni. 24Chayrayku Tukuy Atiyniyoj Señorqa ajinata nin: Sionpi tiyakoj ayllúy, Asiria runasmantaqa ama manchachikuychu, k'aspiwan wajtasunankumantaqa. Paykunaqa qampa contraykipi tojnunkuta oqharenqanku, imaynatachus egipcios ruwarqanku, ajinata. 25Kay pisi p'unchaykunamantawan qankunapaj phiñakuyniy tukukonqa, chay k'ajaj phiñakuyniytaj paykunata tukuchenqa. 26Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa paykunata sinch'ita castiganqa, imaynatachus Oreb chhanka cheqakojpi madianitasta wañuracherqa, ajinata, imaynatatajchus egipciospa contrankuta jatun qochapi tojnunta oqharerqa, ajinata. 27Chaypacha wasaykiman q'epirichisusqankoqa qhechusqa kanqa, jinallataj yugota churasusqankupis p'akisqa kanqa wirayasqaykirayku. 28Chay jinata ñak'arichej runasqa Rimonnejta Ajatkama jamuspa, Migronman chayanku, apakamusqankutataj Micmaspi saqenku. 29Wayq'onta rispa, Gebapi jarakunku. Ramá llajtaqa maytapuni kharkatitin; Saúlpa llajtan Gabaapi tiyakojkunaqa llojsispa, ayqenku. 30Bat-Galinmanta runas, jatunmanta qhapariychej; Lais llajtayojkuna, uyariychej, jinallataj wajcha Anatot llajtayojkunapis. 31Madmenamanta runasqa mayta qhollpikushanku; Gebimpi tiyajkunapis pakakunata mask'aspa, ayqeshanku. 32Chay yaykuykamojkunaqa Nodpi qhepakonqanku chaymanta maqanakamunankupaj makinkuta oqharenqanku, Sionpa ususin Jerusalenpa Orqoj contranta. 33Qhawaychej, Tukuy Atiyniyoj Señor Tata Diosqa, manchay kallpanwan sach'aspa thansasninta k'ajllaranqa. Aswan jatuchaj kaj sach'asqa k'utusqa kanqanku, aswan jatuchajpuni kajkunataj, pampaman urmachisqa kanqanku. 34Hachawan k'utusqa kanqanku chay sinch'i sach'arara montes, Líbano Orqotaj manchayta sonaspa urmanqa Atiyniyoj Kajpa ñawpaqempi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\