ISAÍAS 11

1Uj k'ullumanta ijimonqa, chay k'ulloqa Isaí; saphisninmantataj ijimojqa poqonqa. 2Chaypa patampi Tata Diospa Espíritun kanqa, chay Espiritutaj qonqa yachayta, yuyayta, yuyaychayta, atiyta, tukuy imata rejsiyta, Tata Diosta manchachikuyta ima. 3Payqa Tata Diosta manchachikuypi misk'irichikonqa. Payqa mana rikusqanman jinallachu juzganqa, nitaj uyarisqanman jinallachu justiciata ruwanqa. 4Manachayqa, cheqan kayman jina wajchasta juzganqa; kay pachapi llamp'u sonqoyojkunapaj justiciata ruwanqa. Kay pachataqa simi nisqallanwan varawan jina castiganqa; siminmanta samaynillanwan juchasapataqa wañuchenqa. 5Cheqan kaywan ñañu wasanta chumpiykukonqa; cheqa kajta junt'aj kayninwan chumpiykukonqa. 6Chaypacha atojwan, ovejawan ujllapi kawsarikonqanku. Leonwan, chivitowampis ujllapi winkurenqanku. Waka uñawan, leonwampis khuska mikhonqanku. Chaykunatataj uj wawalla michenqa. 7Wakawan, jukumariwanqa khuska mikhonqanku, uñasninkupis khuska winkurenqanku; leonpis waka jina pastota mikhonqa. 8Ñuñoj wawaqa cascabel katarej jusk'un patapi pujllakonqa; ñuñumanta p'itisqa wawapis nina katarej puñunanman makinta sat'illanqa. 9Chay Santo Orqoypeqa mana ima sajratapis ruwanqankuchu, imaraykuchus tukuy jallp'aqa Tata Diosta rejsiywan junt'a kanqa, imaynatachus mama qochaman yaku junt'aykun, ajinata. 10Chaypacha Isaípa saphinmanta ijimojqa tukuy nacionespaj uj señal kanqa. Tukuy runasqa payta mask'anqanku, tiyakunantaj jatun kayninwan lliphipirenqa. 11Chaypacha Señorqa ujtawan atiyninta rikuchillanqataj, maykunapichus ayllunmanta kajkuna puchorqanku, chaykunata kutichimunampaj: Asiriamanta, Egiptomanta, Patrosmanta, Etiopiamanta, Elanmanta, Sinarmanta, Hamatmanta, mama qochaj kantusninmantawan. 12Señorqa nacionespaj uj señalta oqharenqa, karu llajtaman preso apasqa israelitastataj ujllaman tantaykonqa. Judamanta ch'eqerasqa kajkunatapis kay pachaj k'uchusninmanta tantamonqa. 13Efraín aylloj qhawanakuynenqa tukukonqa, Judá aylloj enemigosnimpis chinkachisqa kanqanku. Efraín aylloqa manaña Judá aylluta sajra ñawiwan qhawanqachu, nitaj Judá ayllupis Efraín aylluta ima sajratapis ruwanqachu. 14Iskayninku inti yaykuynejman kachaykukonqanku, filisteosmantaj wasallankumanta phinkiykonqanku. Jinallataj inti llojsimuynejpi tiyakojkunamanta tukuy imankuta qhechumonqanku. Edom nación, Moab nacionwampis israelitasta sirvenqanku, jinallataj Amón naciompi kajkunapis paykunata kasonqanku. 15Tata Diosqa Puka Qocha nisqata ch'akichenqa. Manchay atiyninwan makinta oqharenqa Éufrates Mayunejman, uj sinch'i wayrata wayrachimuspataj, chay mayuta qanchis juch'uychaj mayusman t'aqarparenqa; runas chimpanankupaj juk'utasninkutapis mana lluch'ukonqankuchu. 16Tata Diospa ayllunmanta puchoj runasnin Asiriamanta kutimpunankupajqa allin ñan wakichisqa kanqa, imaynachus israelitas Egiptomanta llojsimunankupaj karqa, ajina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\