ISAÍAS 14

1Tata Diosqa Jacobpa ayllunmanta khuyakonqa; israelitastaqa watejmanta ajllakonqaraj, jallp'ankupitaj paykunata tiyachenqa. Karu llajtayojkuna paykunaman ujchakonqanku, Jacobpa ayllunwantaj tiyakonqanku. 2Ashkha nacionesqa israelitasta yanapanqanku, jallp'ankumantaj pusaponqanku. Chay runastataj israelitasqa Tata Diospa jallp'ampi kamachisninkupaj jap'enqanku. Chantá israelitasñataj pikunachus paykunata ñak'arichejkunata presochanqanku, munayninkutataj ruwanqanku, paykunata llakichej kanku, chaykunata. 3Israel ayllu, maypachachus Tata Dios samarikuyta qosojtiykichej chay jinata ñak'arisqaykichejmanta, phutikusqaykichejmanta, chay jina sinch'i trabajomanta ima chaypachaqa, 4kay jina simi nisqaswan Babilonia reypa contranta asikunkichej: Qhawariychej ñak'arichejqa imapichus rikhurisqanta, runaykachajqa imaynatachus tukukusqanta. 5Tata Diosqa sajra runaspa wajtananku k'aspita p'akirparin, kamachej runaspa kamachina tojnunkutapis. 6Paykunaqa phiñakuyninkuwan nacionesta castigaj kanku, mana sayk'uspataj seq'oj kanku, phiñakuyninkuwantaj nacionesta chakisninku uraman churakoj kanku, mana khuyaywan qhatiykachaspa. 7Kunantajrí tukuy runas samarikuypi kashanku, allinta kawsakuspa, kusiywantaj takishanku. 8Pino sach'aspis, Libanopi cedro sach'aspis kusikunku, ninkutaj: Qan wañusqaykimantapacha manaña pipis k'utoj jamuwaykuñachu, nispa. 9Ukhu pachapi wañusqaspis qannejta qhollpikunku, rijch'arinkutaj qanta taripasunankupaj, pikunachus kay pachapi kamachejkuna karqanku, chay wañusqas. Reyesqa kamachinanku tiyanamanta sayarikonqanku. 10Chantá paykuna qhaparispa, nisonqanku: Qampatapis kallpaykeqa pisiyallantaj, noqayku jinallamantaj tukunki. 11Wapu kayniykeqa, arpasniykej waqaynin ima wañusqaspa tiyanankuman urmaykamunku. Mast'akunaykeqa khuruslla, qhatakunaykipis aycha khuruslla. 12Sut'iyay ch'aska, kay jinatachu janaj pachamantaqa urmamunki? Qanqa nacionesta atipaj kanki, kunantajrí kay pachaman wijch'usqa rikhurinki. 13Qanqa sonqoykipi nisqanki: Janaj pachaman wicharisaj, Diospa ch'askasninmanta aswan pataman. Kamachinay tiyanata churasaj orqospi, patanejpi, maypichus dioskuna tantakunku, chaypi. 14Phuyus pataman wicharisaj; Patapi Kaj Dios jina kasaj, nispa. 15Astawampis, qanqa wañusqas kashanku, chayman wijch'usqa kanki, ukhu pachaj sonqonman. 16Rikusojkunaqa t'ukuspa qhawasonqanku, nenqankutaj: Kaychu tukuy kay pachata kharkatichej runaqa? Kaychu tukuy nacionesta manchachej runaqa? 17Kaychu kay pachata ch'inllata saqej? Kaychu llajtasta ch'inyachej, presostapis mana kacharej? nispa. 18Tukuy nacionesmanta reyesqa sumajta samarikunku, sapa ujninku covachasninkupi. 19Qanrí covachaykimanta millay q'opa jina wijch'usqa kanki, alqo wañusqa jina. Espadawan wañuchisqa runaswan khuska t'oqo allasqaman choqaykusqa kanki. 20Qantaqa mana chay waj reyesta jinachu p'ampasonqanku, llajtaykita chinkachisqaykirayku, runasniykitapis wañuchisqaykirayku. Sajra runaspa mirayninkoqa qonqayman churasqa kanqa. 21Wakichiychej uj cheqata churisninta wañuchinaykichejpaj, ñawpa tatasninku juchallikusqankurayku. Amaña oqharikuspa jallp'ata herenciata jina jap'ikuchunkuchu, nitaj kay pachata llajtasninkuwan junt'achichunkuchu. 22Tukuy Atiyniyoj Tata Dios nin: Noqamin oqharikusaj paykunaj contrankupi. Noqaqa Babiloniaj sutinta chinkarparichisaj, jinallataj paykunamanta puchojkunata, wawasninkuta, allchhisninkuta ima. 23Chayta yaku qhochisman tukuchisaj, ch'useqaspa tiyakunankutataj ruwasaj. Chaymantaqa chinkachiy pichanawan paykunata picharparisaj, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 24Tukuy Atiyniyoj Tata Dios juraspa nillantaj: Cheqamanta imatachus yuyasqayqa junt'akonqapuni, imastachus nisqasniypis ruwakonqapuni. 25Asiriostaqa jallp'aypi chinkachisaj, orqosniypitaj paykunata sarurasaj. Aylluyta librasaj paykuna yugota churasqankumanta, aylluypa wasankumanta q'epitataj orqhosaj. 26Chaymin chay yuyasqayqa tukuy kay pachaj contrampi. Makeyqa tukuy llajtasta castiganapaj oqharisqa kashan. 27Tukuy Atiyniyoj Tata Diospuni nin ajina kananta. Chaytaqa mana pipis pantachiyta atinchu. Makenqa castiganampaj oqharisqallapuni kashan, manataj pipis jark'ayta atinchu. 28Rey Ajazpa wañupusqan watapi Isaiasqa kay willayta sut'incharqa: 29Filistea nación, qanqa ama kusikuychu, qanta maqana k'aspi p'akikusqanmanta. Chay wañoj katarimanta waj katari rikhurimonqa, chaytaj phawaj nina katari kanqa. 30Wajchaspa kuraj kaj wawasninkoqa jallp'asniypi poqojta mikhonqanku; mana imayoj runaspis sonqo junt'asqa kakonqanku. Runasniykitatajrí yarqhaywan wañurachisaj, mashkhachus puchonqanku, chaykunata. 31Filistea llajtas, aullakuychej, nanaywan qhapariychej, manchariywantaj kharkatitiychej, imaraykuchus wichaynejmanta soldadosqa manchay yana q'oshñi phuyu jina jamusunkichej, manataj ni ujpis paykunamanta qhepakunchu. 32Chay nacionmanta kachasman ima ninkichejtajri? Sión llajtataqa Tata Diospuni sayachin, chayraykutaj aylluymanta llakisqa kajkunaqa chay llajtapipuni pakakonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\