ISAÍAS 19

1Uj willay jamun Egiptoj contrampi: Qhawariychej, Tata Dios usqhayta rej phuyupi jamushan Egiptoman. Egiptopi kaj lantisqa Payta rikuytawan, kharkatitenqanku, Egiptomanta runastaj maytapuni mancharikonqanku. 2Chaypacha paykunapurata maqanachisaj, sapa ujninkuta wawqesninkutawankama, sapa ujta runa masintawan, uj llajtata waj llajtatawan, uj nacionta waj naciontawan. 3Egiptomanta runaspa yuyayninkuta q'ewisaj. Imastachus ruwananku kajtapis manakajman tukuchisaj. Chantá paykunaqa taponqanku lantisninkuta, layqasninkuta, aysirinkuta ima. 4Egiptotaqa sajra runaj makinman churasaj; paykunataqa rumi sonqoyoj rey kamachenqa, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 5Jatun qochapi yakusqa pisiyanqanku, Nilo Mayupi yakupis ch'akiponqa. 6Larq'a yakusqa asnanqanku, jinallataj Egiptopi mayuspa yakusninkupis pisimanta pisi ch'akiponqanku. Chantaqa soqososwan, t'otoraswampis qawiraponqanku. 7Ch'akillanqankutaj Nilo Mayu patapi kaj q'omerkuna, mayu kantuspi chajraspis. Jinamanta ch'akipojtin, wayra apakaponqa. 8Challwirispis maytapuni llakikonqanku; Nilo Mayupi anzuelota choqajkunapis sinch'ita llakikonqanku. Challwa jap'ina ch'ipata mayuman choqajkunapis mayta waqanqanku. 9Linomanta imasta ruwajkuna, awajkunapis mana imanakuyta atenqankuchu. 10Awayusta ruwajkuna umphus qhepakonqanku, tukuy trabajajkunapis musphanqanku. 11Cheqamanta Zoanmanta kamachejkunaqa ancha wampus kanku. Faraonpa aswan sumaj yuyaychajninkunapis wampu yuyaychajkuna kanku. Ajina kashaspapis, imaynatataj Faraonman ninkichejri: Noqayku yachayniyojkunaj churisninku kayku, ñawpa reyespa churisninku, nispari? 12Faraón, maytaj kunan chay yachayniyojniykikunari? Kunanqa nisuchunku ari, willasuchunkutaj Tukuy Atiyniyoj Tata Dios imatachus Egiptoj contrampi ruwananta. 13Zoanpi kamachejkunaqa wampus kanku, Menfispi kamachejkunaqa ch'awkiyachikunku; llajtasta kamachejkunapis Egiptota pantayman pusanku. 14Tata Diosqa paykunapi musphay yuyayta rikhuricherqa. Paykunaqa Egiptota tukuy ima ruwasqampi pantacherqanku, uj machasqa runa lanzasqan patapi lat'aykachan, ajinata. 15Manaña pipis Egiptopajqa imatapis ruwayta atinchu, ni uma, ni chupa, ni rama, chayrí ni t'otorapis. 16Chaypacha egipciosqa warmis jina manchachikuywan, kharkatitenqanku, Tukuy Atiyniyoj Tata Dios paykunaj contrankupi makinta oqharejtin. 17Egipto nacionqa Judá nacionta maytapuni manchachikonqa; Judajpa sutinta uyarispalla, mayta manchachikonqanku Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa Egiptoj contrampi imatachus ruwananrayku. 18Chaypacha Egiptopeqa phishqa llajtas kanqanku hebreo parlayta parlajkuna, paykunataj Tukuy Atiyniyoj Tata Diosta mana wasanchanankuta juranqanku. Ujnin kajtaj Inti Llajta sutichasqa kanqa. 19Chaypacha kikin Egipto nación chawpipi Tata Diospaj uj altar kanqa, chay jallp'aj lindempitaj Tata Diospa sutimpi uj rumita sayachenqanku. 20Chaytaj uj señal kanqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa sutinta Egipto jallp'api yuyarikunankupaj. Paykunaqa Tata Diosman qhaparikojtinku, enemigosninku paykunata ñak'arichejtinku, Payqa uj salvajta kachamonqa, paykunata libranampaj. 21Chaypacha Tata Diosqa Egiptomanta runaswan rejsichikonqa, paykunataj Tata Diostaqa rejsenqanku, yupaychanqanku ima, uywa wañuchisqasta chantá ch'aki mikhuyta jaywanasta q'olachispa. Paykunaqa Tata Diosta sirvinankuta nenqanku, chay nisqankutataj junt'anqanku. 22Tata Diosqa egipciosta wañuchej onqoywan castiganqa, chantá paykunata sanoyachillanqataj. Paykunaqa Tata Diosman kutirikonqanku, Paytaj mañasqankuta uyarispa, paykunata sanoyachenqa. 23Chaypacha uj jatun ñan Egiptomanta Asiriaman renqa. Asiriamanta kajkunaqa Egiptoman renqanku, jinallataj Egiptomanta kajkunapis Asiriaman renqanku. Paykunataj khuska Tata Diosta yupaychanqanku. 24Chaypacha Israelqa egipcioswan, asirioswan khuska kay pachapi bendición kanqanku. 25Chaypacha Tukuy Atiyniyoj Tata Dios paykunata bendecispa, nenqa: Noqa bendecisaj Egipto aylluyta, noqaj ruwasqay asiriosta, herenciay Israeltapis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\