ISAÍAS 28

1Ay Samaria, machasqa llajta, Efraínpa runaykachajnin, pillun qawisqa t'ikawan jina k'achanchasqa, sumaj valle jallp'aj patampi kaj, vinoj atipasqan llajta. 2Tata Diospa kachamusqan kallpasapa runa tiyan; chayqa chejchi para jina, uj sinch'i wayra jina, loco para jina, ashkha yaku llump'imoj jinataj. Tukuy kallpanwan Samariata pampaman wijch'onqa. 3Machu runas imamantachus runaykachanku, chay Efraínpa pillun Samariaqa chakiwan sarusqa kanqa. 4Chay valle patapi kaj, qawisqa t'ikaswan k'achanchasqa kajqa higospa ñawpaj poqoynin jina kanqa. Chayta rikojqa makinwan p'itiytawan, mikhukapumpacha. 5Chaypacha Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa israelitasmanta puchojkunapaj may sumaj lliphipishaj k'achanchasqa pillu jina kanqa. 6Jinallataj juezta yuyaychanqa justiciata ruwanampaj; llajta punkupi enemigosman sayaykoj soldadostapis kallpachanqa. 7Kaykunapis vinowan machaykuspa, pantallarqankutaj; machana ujyanawan machaykuspa, chankaykachanku. Sacerdoteswan, profetaswanqa machaykuspa, yuyayninkuta chinkachinku, vino ujyasqankuwantaj chankaykachanku. Imatachus mosqoypi jina rikusqankuta pantasqata rikunku. Justiciata ruwananku kashajtimpis, paykunaqa machasqa kashanku. 8Mesasqa millay lanzaykukusqasninkuwan junt'a kashan, nitaj uj cheqallapis llimphu kanchu. 9Paykunaqa Noqamanta parlanku: Pimantaj kunanqa imastapis yachachenqa? Pimantaj yachaykunamanta yachachenqa? Ñuñumanta p'itisqa wawamanchu? 10Palabramanta palabra, kamachiymanta kamachiy, watejmanta watej, pisimanta pisi aqó, aqó niytapis yachachiwayku, nispa. 11Mana kasukojtinkoqa, khaku parlajkunaj parlayninkupi, mana rejsisqa parlaypitaj Diosqa kay aylluman yachachenqa. 12Paykunaman Diosqa nisqaña: Kaypi samarikoyqa kashan; sayk'usqa kajqa samarikuchun, nispa. Paykunatajrí mana kasorqankuchu. 13Chayrayku Tata Diosqa juch'uy wawasman jina parlanqa, palabramanta palabra, kamachiymanta kamachiy, watejmanta watej, pisimanta pisi, aqó, aqó niytapis. Ajinata purishaspataj, wasamanta wijch'ukonqanku, chaypitaj nanachikonqanku, tojllaman urmaspataj, ch'ipasqa qhepakonqanku. 14Chayrayku, uyariychej Tata Diospa nisqanta, alqochakoj runas, Jerusalenta kamachejkuna: 15Qankunaqa nisqankichej: Uj tratota wañuywan ruwayku, ukhu pachawantaj tratoyoj kayku: Manchay castigo jamojtenqa, mana chayamuwasqaykuchu, imaraykuchus llullakuypi pakakuyku, jinallataj ch'awkiyaypipis, nispa. 16Chayrayku Tata Dios nin: Sión Orqopi uj rumita churani, chaytaj uj sumaj ajllasqa esquinayoj rumi cimiento sumaj kanampaj. Pichus chaypi atienekojqa mana p'enqachisqachu kanqa. 17Justiciataqa plomadata jina churasaj, cheqan kajtataj hilota jina churasaj. Llullakuypi pakakunaykichejta chejchi para chinkachenqa, ch'awkiyaypi pakakunaykichej cheqatapis yakus apanqanku. 18Wañuywan trato ruwasqaykichejqa chinkachisqa kanqa; ukhu pachawan tratoyoj kasqaykichejpis mana sayanqachu. Manchay castigo chayarparimuytawan, qankunataqa p'ampaykusonqachej. 19Sapa jamojtintaj, qankunaqa apasqa kankichej; ajinata ch'isin paqarin sapa p'unchay jamonqa. Chayta uyarispallaraj, runasqa manchayta kharkatitenqanku. 20Chayqa kanqa uj juch'uy catrepi winkuykusunman jina, uj juch'uy qhatanawampis qhatakusunman jinataj. 21Tata Diosqa Perazim Orqopi jinamin oqharikonqa, Gabaón Vallepi jina mayta phiñakonqa, imachus ruwanan kajta ruwanampaj mana jayk'aj ruwasqanta, chay t'ukuna ruwananta ruwanampaj. 22Kunanqa ama alqochakuychejñachu ari. Pajtataj chay, imawanchus watasqa kashankichej, chay astawan mat'iykusunkichejman. Noqaqa uyarini Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa kay pachata chinkachinanta. 23Sumajta uyariychej. Imatachus nisqayta allinta uyariwaychej. Nisqasniyta allinta uyariychej. 24Tarpunampaj jallp'ata llank'ajqa llank'aspallapunichu kanqa? K'urpastapis wajtaspallapunichu kanqa? 25Ajinata jallp'ata sumajta wakichiytawan, manachu chayman anista, chayrí cominosta t'akan? Chayrí manachu chayman trigota t'akan, kantusninmantaj cebadata, avenatawan? 26Diosmin chayta yachachin imaynatachus ruwananta. 27Anisqa mana trigo jinachu trillakun, cominotapis mana carretaj ruedanwanqa saruchinachu; manachayqa anista, cominotawanqa uj k'aspiwan wajtaspalla oqharina. 28Trigotaqa trillaspa oqharina, manataj trillaspallapunichu unayta kana. Carretaj ruedasnin sarojtenqa, grano t'akakun, chaywampis mana p'akiraspalla. 29Kay jinasta ruwanaqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmanta jamun. Paypa wakichisqanqa t'ukuna, yachaynintaj may jatun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\