ISAÍAS 29

1Ay qanmanta Ariel, Ariel, Davidpa jarakunan llajta. Watamanta wata fiestasta ruwallachumpuni. 2Chaywampis Arielta llakiywan mat'iykusaj. Chaypi llakiy, waqay ima kanqa. Chay llajta Noqapajqa altar k'uchupi jina kanqa. 3Qampa contraykita soldadosniywan muyuykuchisqayki; perqata wasaykunampaj torresta muyuynimpi sayaykuchisaj, contraykipitaj jark'acha perqasniykita wasarinapaj jallp'a moqosta ruwachisaj. 4Qantaj may k'umuykuchisqa rikhurinki, parlasqaykitaj jallp'a ukhumanta uj almajta jina uyarikonqa; parlasqaykipis jallp'a patamanta chhichimonqa. 5Enemigosniykeqa ñut'u jallp'a jina kanqanku, manchay atiyniyojkunapis wayrawan apachikoj q'opa jina kanqanku. Mana yuyasqamanta ujllata Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa paykunata castiganqa qhon qhonkunawan, jallp'a ikhakuywan, manchay ch'ajwawan, sinch'i wayrawan, loco parawan, manchayta q'olaj ninawan ima. 7Tukuy nacionmanta chay chhika runas Arielwan maqanakusqankoqa mosqoypi jinalla kanqa. Tukuy paypa contranta maqanakojkunapis tukuy pakakunanta urmachejkuna, jinallataj llakiyman churajkunapis mosqoypi jinalla kanqa. 8Uj yarqhasqa runa mosqoynillampi mikhuykuspa, rijch'arin yarqhasqa, jinallataj mosqoynillampi manchayta ch'akichikuspa ujyan, rijch'arintaj may ch'akisqa, simimpis may pharalla. Ajina kanqa chay chhika runas Sión Orqoj contranta maqanakojkunawanqa. 9Israelitas, wampusllapuni kaychej, ciegos kaychej mana imata rikuspa. Machasqa jina chankaykachallaychejpuni, machachej ujyanata mana ujyashaspapis. 10Tata Dios qankunaman uj sayk'uy puñuyta apachimusunkichej. Profetasniykichejtapis Payqa puñurparichin, ñawisninkuta velowan jina qhataykuspa. 11Mosqoypi jina tukuy rikusqasqa qankunapaj wisq'aykusqa libro jina. Chayta qonkichej pichus leejman, ninkichejtaj: Kayta leey, nispa. Paytaj kutichisonqachej: Mana leeyta atinichu wisq'asqa kasqanrayku, nispa. 12Sichus uj mana leeyta yachajman qowajchej, niwajchejtaj: Leey kayta, nispa chayqa, pay nisunkichejman: Mana leeyta yachanichu, nispa. 13Señortaj nin: Kay runasqa simillankuwan jatunchawanku, simillankuwan yupaychawanku, sonqonkutajrí Noqamanta karupi kashan. Noqata yupaychawasqankoqa runaspa wakichisqallan, mayqentachus runaslla kamachinku, chay. 14Chayrayku, jatuchaj t'ukuna imasta ruwaspa, kay runastaqa t'ukushajta saqesaj. Yachayniyoj runasninkoj yachayninkoqa chinkaponqa, yuyayniyojkunaj yuyayninkupis manaña kanqachu. 15Ay Tata Diosmanta pakakojkunamanta, imatachus yuyasqasninkuta pakajkunamanta. Imatapis laqhapi ruwaspa, sonqonku ukhupi ninku: Mana pipis rikuwanchejchu, manataj reparawanchejchu, nispa. 16Chay jina wist'u yuyayniyoj kanaykichejri. Manka llut'ata jinallataj qhawankichej t'urutapis. Chay t'urumanta ruwasqaqa ruwajninta ninmanchu: Mana qanchu ruwawanki, nispa? Chay ruwasqan p'uñoqa ruwajninta ninmanchu: Mana yachankichu imatachus ruwasqaykita, nispa? 17Manachu Líbano Orqo pisi tiempomantawan sumaj llank'ana jallp'aman tukonqa? Llank'ana jallp'apis manachu sach'araraman tukonqa? 18Chaypacha libromanta leesqata joq'aras uyarenqanku; ciegospis laqha ukhupi kaspa, sut'ita rikonqanku. 19Llamp'u sonqo kajkunaqa mayta kusikonqanku Tata Diospi, aswan wajcha kajkunapis Israelpa Santo Kaj Diosnimpi maytapuni kusikonqanku. 20Kallpankuman atienesqa tukuy ñak'arichejkunaqa tukukaponqanku, alqochakojkunapis chinkachisqa kanqanku; tukuy sajra imasllata ruwayta munajkunapis chinkachisqa kanqanku. 21Llulla parlaywan mana juchayojta juchachajkuna, juezkunamampis mana juchayojta imaymana llulleriosninkuwan ch'awkiyajkuna ima, tukuyninku chinkarparichisqa kanqanku. 22Chayrayku Israelpa Diosnin, pichus Abrahamta libraj Tata Diosqa Jacobman nin: Jacobqa manaña p'enqachisqachu kanqa, manataj uyampis mancharikuywan t'ojrayanqachu. 23Wawasninkoqa paykuna ukhupi makisniypa ruwasqasninta rikonqanku. Paykuna rejsikapuwanqanku Noqaqa Santo Kaj kasqayta. Noqata may jatumpaj qhawawanqanku, pichus Jacobpa Santo Kaj Diosnin kani, chayta. Jinallataj manchachikuwanqanku, pichus Israelpa Diosnin kani, chayta. 24Yuyayninkupi pantasqa kajkunaqa yachayniyojman tukonqanku. Thutojkunapis Diosmanta yachaqakonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\