ISAÍAS 3

1Qhawaychej allinta, Noqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa Jerusalenmanta, Judamantawan imachus kaj chhikata kawsanapaj kajta qhechukapusaj: Mikhuykunata, yakutawan, 2wapu kajta, soldados kajta, juezta, profetata, adivinayta yachajta, kuraj runata, 3soldadosta kamachejta, sumaj kaj runata, yuyaychajta, k'achanchanasta ruwajta, layqata ima chinkachisaj. 4Paykunata kamachinampajtaj majt'illusta churasaj; lloqhallaslla paykunata kamachenqanku. 5Runasqa paykunapura sarunakonqanku, ujkuna ujkunawantaj purajmanta maqanakonqanku. Waynasqa machu runaspa contrankuta oqharikonqanku, wajcha runastaj qhapaj runaswan maqanakonqanku. 6Uj runaqa tatampa wasimpi wawqenta jap'iykuspa, nenqa: Qampataqa p'achallaykipis tiyapusunki churakunaykipaj. Chayrayku qan noqaykoj kamachejniyku kay ari; kay thuñisqa llajtamanta cargollikuy, nispa. 7Chay ujnintaj kutichenqa: Mana noqaqa kay tukuyta allinyachiyta atiymanchu. Wasiypeqa mana mikhuna nitaj p'achapis kanchu; ama kamachejmanta churawaychejchu, nispa. 8Cheqamanta Jerusalenqa urmanayashan; Judapis urmanña, imaraykuchus chaypeqa mana parlanasta parlanku, millay imastataj ruwanku Tata Diospa contranta, Paypa jatun kayninman sayaykuspa. 9Paykunaj uyallankutaj willashan imaynachus kasqankuta. Sodoma runas jina, mana pakarispa juchasninkutaqa tukuypa rikunanta ruwanku. Imachus paykunamantaqa kanqapis, paykunallataj chay castigotaqa mask'akunku. 10Cheqan kawsaj runastajrí niychej paykunata allin rinanta, imaraykuchus ruwasqankuman jina Dios paykunaman jaywaponqa. 11Juchasapa runaqa imanallanqachus. Paytaqa mana allinchu renqa. Paymanqa imastachus ruwasqanman jina pagasqa kanqa. 12Lloqhallaslla aylluytaqa munasqankuta ruwanku; warmislla paykunata kamachinku. Ayllúy, pikunachus pusashasunkichej, chaykunaqa ch'awkiyashasunkichej, mana allin ñankunata pusaspa. 13Tata Diosqa juzganampaj wakichisqaña kashan; qallarinampajña kashan tukuy runasta juzganampaj. 14Tata Diosqa ayllumpa kurajninkunawan juicioman yaykun, ayllunta kamachejkunawan ima. Payqa nin: Qankunaqa uva huertata chinkachinkichej, wajchasmanta suwasqaykichejtataj wasisniykichejpi jallch'arinkichej. 15Ima nispataj qankunaqa aylluyta munasqaykichejta ruwankichejri? Imamantataj qankuna wajchasta sonqo nanayta k'umuykachachinkichej, nispa nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 16Tata Dios nillantaj: Sionmanta kaj warmisqa anchata wapuykachanku, umankuta oqharispa purinku, ñawisninkuwan ch'irmiykacharispa, pata patallata thaskirispa, chakisninkupi k'achanchakusqankuta sonarichispa. 17Chayrayku Tata Dios chay warmispa umasninkuman llejti onqoyta apachimonqa; p'ajla umasllata paykunata saqenqa. 18Chay p'unchaypi Tata Dios tukuy k'achanchakusqankuta qhechonqa: Chakispi k'achanchasqata, umaspi k'achanchasqata, kunka k'achanchanasta, 19walqasta, jaluchusta, makinkupi k'achanchasqastawan, 20uma watanasta, chaki k'achanchanasta, chumpista, ima munay q'apaj jawinas apaykachanasta, sajra manchachina warkhuykusqasta, 21makipaj anillosta, senqapaj anillostapis, 22sumaj p'achasta, mantasta, mantillasta, wayaqasta, 23espejosta, linomanta kaj ukhunchanasta, uma mayt'unasta, velosta ima. 24Chaypachaqa ima munay q'apaj imaspa cuentanmantaqa asnaylla kanqa; chumpej cuentanmantaqa uj panoqalla kanqa; sumaj simp'asqa chujchayoj kanamantaqa p'ajla umalla kanqa; sumaj p'achaj cuentanmantaqa qhashqa p'achalla kanqa; k'achita kanamantaqa millay ruphasqa uya kanqa. 25Qharisqa espadawan wañuchisqa kanqanku; soldadosniykipis wañuchinaku ch'ajwapi wañuranqanku. 26Runasniyki mayta waqanqanku, llakiy p'achayojtaj kanqanku, llajtataj ch'impacha qhepakonqa, uj warmi q'ara pampapi chukushaj jina.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\