ISAÍAS 30

1Tata Dios ajinata nin: Ay mana kasukoj wawasniymanta. Paykunaqa imatapis wakichikunku mana tapuwaspalla. Paykunaqa tratota ruwakunku mana Espirituypa yuyaychasqallan. Chay jinamanta juchaj patampi juchata yapakunku. 2Usqhay usqhayta Egiptoman rinku mana Noqata tapuriwaspalla, Faraonwan yanapachikunankupaj, Egiptoj ojllaynimpitaj waqaychasqa kanankupaj. 3Faraonpa kallpanman atienekusqaykichejtajrí p'enqaypi rikhurichisonqachej, Egiptoj ojllaynimpi pakakuyta munasqaykichejtaj k'umuykachanaykichejpaj kanqa. 4Qankunamanta parlamojkunata Zoán llajtaman, Hanes llajtamanwan kachajtiykichejpis, 5tukuyninku p'enqaypi rikhurenqanku chay manakaj naciompi atienekuspa. Chayqa mana yanapasonqachejchu, nitaj ima allin kajtapis tarinkichejchu; manachayqa qankunapaj llakiylla, p'enqaylla kanqa. 6Neguevpi k'ita animalesmanta kayta sut'inchay: Llakiy ñak'ariy jallp'anejta, maypichus leoneslla chantá imaymana nina kataris ima tiyanku, chaynejta valorniyoj imasta burrospi apanku, qhapaj imasninkutataj camellospi apanku, mana yanapayta atej Egipto nacionman. 7Cheqamanta Egiptoj yanapaynenqa qhasi manakaj. Chayrayku Noqaqa chay nacionta sutichani: Ni Imapi Yanapaj Rahab, nispa. 8Kunanqa, jamuy, kay mosqoypi jina rikusqaykita uj libroman qhelqay, qhepa p'unchaykunapi wiñay testigo jina kanampaj. 9Kay runasqa mana kasukoj kanku, llulla wawas jina. Tata Diospa kamachisqanta mana uyariyta munajkuna wawas kanku. 10Paykunaqa sut'inchajkunata ninku: Amaña qankunaqa mosqoypi jina imatapis rikuychejchu, nispa. Chaymantá profetastañataj ninku: Qankunaqa ama cheqan kajtaqa sut'inchawaykuchu; misk'i imasllata niwayku, amataj q'enaqachiwaykuchu sut'inchawasqaykuwan. 11Ñanmanta pantakuychej, cheqan chaki ñantataj saqeychej. Israelpa Santo Kaj Diosninwan amaña uyapurachiwaykuchu, nispa ninku paykunaqa. 12Chayrayku Israelpa Santo Kaj Diosnenqa nin: Qankunaqa kay k'amiyta qhesachankichej. Qankunaqa mana allin ruwaykunapi, sajra ruwaykunapi ima atienekunkichej; chay sajra imasman sayasqa kankichej. 13Chayrayku qankunaj juchaykichejqa uj alto thanta perqa lajrasqa urmashajmanña rijch'akun. Chay perqaqa mana yuyasqallamanta urmaykonqa. 14Chayqa t'unasqa kanqa uj k'analla jina, mana llakikuspa t'unasqa jina. Chay jinatapuni p'akikusqanrayku mana uj chhikan k'anallallapis kanqachu, q'onchamanta ninata orqhonallapajpis, nitaj yakuta wisinallapajpis. 15Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, Israelpa Santo Kaj Diosnenqa ajinata nin: Salvasqa kanaykichejpaj kutirikamuwaychej, ni imata ruwaspalla Noqapi atienekuychej. Ajinata ni imata ruwaspalla, tukuy sonqo atienekuspataj kallpayoj kankichej, nispa. Qankunatajrí chaytaqa mana munarqankichejchu. 16Astawampis qankunaqa nerqankichej: Mana, astawanqa caballospi ayqesqayku, nispa. Arí, cheqamanta ayqenkichej. Chaymantá nillarqankichejtaj: Sumajta correj carretasman wicharisqayku, nispa. Arí, qankunata qhatiykojkunapis imata jina taripasonqachej. 17Uj enemigota rikuspalla, waranqa runas ayqekunkichej, phishqa enemigosta rikuytawantaj tukuyniykichej ayqerikapunkichej, orqo puntapi uj sapan sayashaj k'aspi jinalla qhepakunaykichejkama, chayrí uj lomapi uj wiphala jina. 18Chaywampis, Tata Diosqa qankunaman khuyakuyninta, munakuyninta ima rikuchinasuykichejpaj suyashasunkichej, imaraykuchus Payqa cheqanta ruwaj Diosmin. Kusikuyniyojmin Paypi tukuy suyakojkunaqa. 19Jerusalén llajtapi tiyakoj Sionmanta runas, manaña astawan waqankichejchu. Khuyakoj Señorqa waqasqaykichejta uyarispa, sonqochajta mañakusqaykichejta uyarispataj kutichisonqachejpacha. 20Señorqa ñak'arina t'antata, jinallataj llakiy yakuta qankunaman qoshaspapis, chay Yachachejniykichejqa manaña jayk'ajpis pakakonqachu, manachayqa kikin ñawisniykichejwan Payta rikunkichej. 21Chantaqa wawasniykichejpi kayta nishajta uyarinkichej: Kaymin cheqan ñanqa; chayninta riychej, amataj pantaychejchu pañaman, nitaj lloq'emampis. 22Chantá qhesachankichej qolqe metalmanta ruwasqa lantisniykichejta, jinallataj qoriwan lluch'isqa lantisniykichejtapis. Qankunaqa chaykunata qhawankichej millay ch'ichi thantata jina, chaykunatataj ninkichej: Llojsiychej kaymanta, nispa. 23Chaypacha Señorqa parachimonqa tarpusqaykichejman, chay tarpusqaykichejtaj sumaj ashkhata poqonqa. Uywasniykichejqa sumaj pasto pampaspi michisqa kanqanku. 24Chaypacha llank'aj wakasniykichej, burrosniykichej ima sumaj q'achusta mikhonqanku. 25Maypachachus manchay wañuchinaku p'unchay chayamonqa, torrestaj urmaranqanku chaypacha, jatuchaj orqospi, juch'uy lomaspi ima yakoqa mayus jina phajcharimonqa. 26Chaypacha, killaj k'anchaynenqa intej k'anchaynin jina kanqa. Inteqa chay k'anchayninmanta qanchis kutitawan jina k'anchanqa, qanchis intispis ujllapi k'anchamushanman jina. Chaypacha Tata Diosqa ayllumpa nanasqasninta jampenqa, mayqenkunatachus Payllataj nanacherqa, chayta. 27Tata Diosqa karumantapacha jamun, k'ajaj phiñakuynintaj manchay yana q'oshñiwan larwarishan. Simenqa manchay phiñakuywan junt'a kashan, qalluntaj q'olaykoj nina jina kashan. 28Paypa samaynenqa uj yaku mayu llump'irishaj jina, kunkakama chayaj. Payqa nacionesta chinkachina suysunapi suysunampaj jamun. Tukuy nacionespa simisninkuman pantachej frenosta churanqa. 29Qankunapajrí takiykuna kanqa jatun fiesta ch'isipi jina. Sonqoykichejqa kusisqa kanqa, qenata tocarispa israelitaspa pakakunanku Tata Diospa orqonman rejkunaj kusikuyninku jina. 30Tata Diosqa jatunmanta parlasqanta uyarichenqa. Castiganapaj makin urmaykusqanta rikuchenqa phiñakuyninwan, manchayta q'olarparej ninawan, loco parawan, manchay muyoj wayrawan, jatuchaj rumi jina chejchi parawan ima. 31Tata Diospa parlasqanta uyarispa, Asiriaqa manchachikuywan kharkatitenqa, Pay kamachina tojnunwan castigajtin. 32Asiriata sapa seq'ojtin, panderoswan, arpaswan sonanqanku. Ajinata Tata Diosqa paykunata sinch'ita castiganqa. 33Unaymantapacha Asiriapaj, reynimpajwan runasta ruphachinapaj Tofet nisqa cheqa wakichisqa kashan manchay jatun, ukhutaj, ashkha llant'ayoj, ninayoj ima. Chaymantaj Tata Diosqa azufre mayuta jina samayninwan jap'iykuchenqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\