ISAÍAS 34

1Uyarinaykichejpaj ujllapi qayllamuychej: Naciones, llajtas, allinta uyariychej. Qampis, jallp'a, uyariy imachus qampi kajkunantin. Qampis, kay pacha uyarillaytaj, qampi tukuy kawsajkunapiwan. 2Tata Diosqa manchay phiñasqa kashan tukuy nacionespaj, tukuy soldadosninkupaj ima. Chaykunata chinkarparichenqa, wañurachisqa kanankupajtaj paykunata jaywaykonqa. 3Chay wañusqasqa pachampi wijch'urayanqanku, ayasninkutaj millayta asnanqanku, orqospitaj yawar mayus purirenqa. 4Cielopi ch'askaspis phirikuspa chinkaraponqanku, cielopis papel jina mayt'uykakaponqa. Tukuy ch'askas urmaramonqanku, uva sach'aj qawisqa laqhesnin urmaran jinata, chayrí higospa laqhesnin jina. 5Janaj pachapi Tata Diospa espadanqa wakichisqa kashan. Chaytaj Edom suyupi tiyakojkunaman urmamonqa, wañunankupaj juchachasqa runasman. 6Tata Diospa espadanqa sumaj yawarchasqa, wirawan qhoshqorishaj kashan. Chayqa ovejaspata, cabraspatapis yawarninku, carnerospa lurunisninkojpa wiranwantaj. Tata Diosqa uywa wañuchisqa jaywakuta Bosra llajtapi ruwan, Edom suyupitaj mast'allata runasta wañurachin. 7Chay runaswan khuska wañonqanku k'ita wakas, toros, torillos ima. Chay jallp'aqa chay yawarwan ch'aranchasqa kanqa, wirawan qhoshqochasqataj kanqa. 8Chay p'unchayqa Tata Diospa vengakunan p'unchay, Sionta ñak'arichisqankumanta pagachikuna wata. 9Chaypacha Edompa yaku mayusnenqa breaman tukonqa, jallp'a q'oshñipis azufreman, jallp'ataj brea jina larwanqa. 10Chaytaj tuta p'unchay larwallanqapuni, q'oshñimpis wiñaypaj q'oshñillanqapuni. Jinamanta chay jallp'aqa watan watan ch'impacha kanqa, manataj pipis ni jayk'aj chayninta purenqachu. 11Chaypeqa tiyakonqanku jukus, ch'useqas, qharqañas, wajchillas imalla. Tata Diosqa chay llajtata tukuchenqa ch'usaj ch'impachaman. 12Chay llajtata kamachinampaj mana rey kanqachu, chay tukuy kurajkunataj chinkaponqanku. 13Chay jatuchaj wasisninkupeqa khishkaslla wiñanqanku, sumaj jark'achasqa wasisninkupipis ithapalluswan, qhorasllawan wiñanqanku. Chaykunapeqa atojkunallaña puñonqanku, chay patiosnintaj surispa thapallanña kanqa. 14Ch'impi kawsaj animalesqa k'ita alqoswan tinkonqanku; k'ita cabraspis chaypi wajyanakonqanku. Tuta purej sajra animalespis chaypi kawsanqanku, samarikonqankutaj. 15Chaypi jukupis thapachakuytawan wachanqa, ojllaspataj irpasninta t'ojyachenqa, lijran urapi sumajta pakaspataj uywanqa. Chayllamantaj suwintuspis tantakonqanku, sapa uj ch'ullanwankama. 16Tata Diospa libronta qhawaychej, leeychejtaj. Chaypi kanqanku tukuynin chay animales, china orqo, imaraykuchus kikin Tata Diospuni chayta kamachin, Espirituntaj ujllaman chaykunata tantaykonqa. 17Sapa uj animalesman maypichus tiyanankuta rikuchin; chay jallp'api kawsakonqanku wiñaypaj, watan watanta kikin jallp'api miraspa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\