ISAÍAS 36

1Chunka tawayoj watastaña rey Ezequías kamachishajtin, Asiriamanta rey Senaqueribqa maqanakoj wicharerqa Judajpa contranta, chaypitaj tukuy jark'achasqa llajtasta jap'erqa. 2Chantá Asiriamanta reyqa uj kuraj kamachejta ashkha soldadosniyojta Laquismantapacha Jerusalenman kachaykorqa rey Ezequiaswan maqanakunampaj. Chay soldadostaj jarakorqanku patanejpi yaku qocha kantupi, t'ajsajpa jallp'anman rina ñan patapi. 3Jinapi chay kurajwan parlamoj llojserqanku kamachina wasipi mayordomo Hilciaspa churin Eliaquimwan, qhelqeri Sebnawan, Asafpa churin yuyaychaj Joawan ima. 4Chantá Asiriamanta soldadosta kamachejqa paykunata nerqa: Kayta willamuychej Ezequiasman: Asiriamanta jatun kaj reyqa kay jinata nisunki: Imapitaj qan chay jinatapuni atienekunkiri? 5Qanqa yuyanki yuyaychasusqanku, parlasusqankupis maqanakupaj sumaj kasqanta. Chay nisqaykirí qhasi manakajlla. Kunan qanqa, pipitaj atienekunki noqaj contraypi oqharikunaykipajri? 6Noqa yachani Egiptoj yanapaynimpi atienekusqaykita. Egipto nacionqa uj ch'ejtarpayasqa soqoso jina; pipis chayman atiykukojqa makinta t'ojsiykukuspa pasarparichikonqa. Chay jinamin rey Faraón paypi atienekojkunapajqa. 7Sitajchus qan niwankiman: Noqaykoqa Señorniyku Tata Diospi atienekuyku, nispa chayqa, imajtintaj chantá Diosta yupaychana altaresta, lomas patapi yupaychana cheqastawan Ezequiasllataj urmaracherqa, kamacherqataj Judá suyuta, Jerusalén llajtatawan uj altarllapi Diosta yupaychanankutari? 8Kunanqa uj tratota ruway ari Asiriamanta wiraqochi reyniywan. Noqa qoykiman iskay waranqa caballosta, sichus chay caballospi lloq'anankupaj runasta tariwaj chayqa. 9Qanqa mana atiwajchu tukuy asirio soldadosta kamachejkunamanta aswan mana kasu ruwana kajllatapis ayqechiytaqa. Qanqa qhasita suyakushanki Egipto nación carrestasta, jinallataj caballospi lloq'asqa rejkunatapis kachamusunanta. 10Chantapis, qanqa yuyankichu mana Tata Diosllawan kay llajtata chinkachej jamusqayta? Paypuni niwan kay llajtaman wicharimuspa chinkachinayta, nispa nerqa Asiriamanta chay kamachejqa. 11Chaymantaqa, Eliaquimwan, Sebnawan, Joawan ima Asiriamanta soldadosta kamachejta nerqanku: Munaykuman arameo parlaypi kay kamachisniykiman parlanawaykuta, imaraykuchus noqaykoqa arameo parlayta yachayku. Amataj Judá llajtaj parlaynin hebreopi parlawaykuchu kay perqa patapi kajkunaj uyarinankutaqa, nispa. 12Chay kamachejtajrí paykunaman kuticherqa: Kaytaqa wiraqochi reyniy mana qankunaman, nitaj wiraqochi reynillaykichejman ninaypajchu kachamuwan, manachayqa kay perqa patapi kajkunamanwan ninaypaj kachamuwan. Paykunaqa qankunawan khuska wanunkuta mikhukonqanku, jisp'aynillankutataj ujyakonqanku, nispa. 13Chantá chay kamachejqa sayaykuytawan, jatunmanta Judamanta kajkunaj parlayninkupi qhaparerqa: Uyariychej Asiriamanta jatun reypa nisqanta: 14Ama Ezequiaswanqa ch'awkiyachikuychejchu, imaraykuchus payqa mana qankunata librayta atisonqachejchu. 15Ezequiasqa nisojtiykichej: Tata Diospi atienekuna, nispa, ama payta uyariychejchu. Payqa nisonqachej: Cheqamanta Tata Dioslla jark'akuwasunchej. Kay llajtaqa mana Asiriamanta reypa makinmanqa urmanqachu, nispa. 16Qankunatajrí ama Ezequiasta kasuychejchu. Astawanqa Asiriamanta rey nisunkichej: Noqawan tratota ruwaychej, noqaman k'umuykamuychej. Chaywanqa sapa ujniykichej uva sach'asniykichejmanta, jinallataj higostapis sach'asniykichejmanta mikhunkichej; yakutapis sapa uj pujyuykichejmanta ujyankichej. 17Chayta ruwankichej noqa jamuspa pusamusunaykichejkama. Chantá noqaqa pusasqaykichej jallp'aykichejman rijch'akoj jallp'allamantaj, granowan, trigowan, uvaswan poqojman. 18Chayrayku Ezequiaswanqa ama ch'awkiyachikuychejchu. Payqa nillasonqachejpuni: Tata Dios salvallawasun, nispa. Ima naciompa diosnintaj jallp'anta librayta aterqa Asiriaj atiyninmanta? 19Maypitaj kashan Hamatpata, Arfadpatapis diosninkuri? Maypitaj kashan Sefarvaimpa diosnimpisri? Aterqachu Samariataqa Asiria reypa atiyninmanta qhechuyta? 20Mayqen naciompa diosnintaj nacionninkuta makiymanta librarqa? Imajtintaj qankunaqa yuyankichej Tata Dios Jerusalenta libranantari? nispa nerqa Asiriamanta soldadosta kamachejqa. 21Chaypi kaj runasqa chay nisqanta uyarillarqanku, manataj imatapis kuticherqankuchu, imaraykuchus paykunataqa reyninku kamachisqa ch'inlla kanankuta: Amapuni imatapis kutichinkichejchu, nispa. 22Chantá kamachina wasipi mayordomo Hilciaspa churin Eliaquim, qhelqeri Sebna, Asafpa churin yuyaychaj Joa ima p'achasninkuta llakiywan llik'irakuspa, Ezequiaspaman kachaykukorqanku, willanankupaj Asiriamanta soldadospa kamachejnin imastachus parlasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\