ISAÍAS 37

1Rey Ezequiasqa chayta uyarispa, llakiywan p'achasninta llik'irakorqa, qhashqa p'achasta churaykukuytawantaj, Tata Diospa Templonman yaykorqa. 2Chaymantataj kamachina wasipi mayordomo Eliaquimta, qhelqeri Sebnata, sacerdotespa kurajninkukunata ima qhashqa llakiy p'achaswan churasqata Amospa churin Isaiasman kacharqa. 3Chayaspataj, Isaiasman willarqanku: Kay jinata nin rey Ezequías: Kunan p'unchayqa may llakiypi tarikunchej, may k'amisqa, k'umuykachachisqataj. Imaynachus uj wijsallisqa warmeqa nacechikunampachapi mana kallpayoj llawch'ipacha tarikun, ajinata rikhurinchej. 4Ichapis Señorniyki Tata Diosqa soldadosta kamachejpa nisqanta uyarin ari; paytaqa Asiriaj reynin kachamun kaypi Kawsaj Diospa contranta sajrata parlanampaj. Ichapis Señorniyki Tata Dios paykunata k'aminman; chayrayku mañapuwayku ari, kaypi mashkhachus puchuykuraj, chaykunapaj, nispa. 5Chaymanta Ezequiaspa kachasnin Isaiasman willajtinkukama, 6Isaiasqa paykunaman nerqa: Kunanqa ajinata nimuychej reyniykichejman: Tata Diosqa ajinata nisunkichej: Ama chay runaj nisqanmanta llakikuychu, Noqaj contrayta Asiriamanta reypa kamachisnin sajrata rimasqankumantaqa. 7Noqaqa paypi uj yuyayta rikhurichisaj, uj parlata uyarispa llajtanman kutipunampaj, chaypitaj espadawan payta wañuchichisaj, nispa nin Tata Diosqa. 8Jinapi llajtanman kutispa, Asiriamanta soldadosta kamachejqa yacharqa Asiriamanta reyqa manaña Laquis llajtapichu kasqanta, manachayqa Libna llajtawan wañuchinaku maqanakupi tinkoj risqanta. 9Chantá Asiriamanta reyqa uyarerqa, Etiopiamanta rey Tirhaca paypa contrampi ashkha soldadosta kachashasqanta. Chayta uyarispa, ujtawan rey Ezequiasman runasta kacharqa kay jinata ninankupaj: 10Kunanqa ujtawan Judamanta rey Ezequiasman niychej: Atienekunki, chay Dioswanqa ama ch'awkiyachikuychu: Jerusalenqa Asiriamanta reypa makinman mana urmanqachu, nispa nisojtin. 11Qanqa allinta yachanki imaynatachus Asiriamanta reyesqa tukuy nacionesta tukuchisqankuta. Kunanqa qampunichu librakuwaj? 12Ñawpa tatasniyku chay nacionesta chinkachishajtinku, Gozán llajtata, Harán llajtata, Resef llajtata ima, diosninkukunaqa librayta aterqankuchu, chantá Telasarpi tiyakoj Edén runasta ima? 13Hamatmanta, Arfadmanta, Sefarvaim llajtasmanta, Henamanta, Ivamanta ima reyes maypitaj kashankuri? nispa nicherqa Asiriamanta reyqa. 14Rey Ezequiasqa chay kachaspa jaywasqanku cartata leeytawan, Tata Diospa Templonman kachaykukorqa. Chaypi chay papelta mast'aspataj, 15Tata Diosmanta mañakorqa: 16Tukuy Atiyniyoj Tata Dios, Israelpa Diosnin, querubines sutichasqa ángeles chawpipi tiyakoj Dios, kay pachapi kaj chhika nacionespa Diosninku. Qanmin ruwarqanki janaj pachata, kay pachatawan. 17Uyariway ari Tata Dios; ñawiykita kicharispa, qhaway ari. Senaqueribpa tukuy nisqanta uyariy ari; pay kayta apachimun, Qan Kawsaj Diospa contraykita sajrata rimaspa. 18Cheqamanta Tata Dios, Asiriamanta reyes jamuspa, tukuy nacionesta, jallp'asnintinta tukucherqanku. 19Chay nacionespa diosninkukunataqa ninaman enqhaykorqanku, imaraykuchus chaykunaqa cheqamanta manapuni dioskunachu kanku, manachayqa runaj ruwasqallan kanku k'ullumanta, rumimanta ima; chayrayku chaykunataqa t'unarayta aterqanku. 20Kunanqa Señorniyku Tata Dios, asiriospa makinmanta librawayku ari, ajinamanta kay pachapi kaj chhika naciones yachanankupaj Qan k'atalla Tata Dios atiyniyoj Dios kasqaykita, nispa nerqa Ezequiasqa. 21Chantá Isaiasqa Ezequiasman willacherqa: Ajinata Israelpa Señornin Tata Dios nisunki: Asiriamanta rey Senaquerib imastachus ruwayta munasqanmanta mañakuwasqaykitaqa uyariyki. 22Kay jinata Tata Dios nin chay reypa contranta: Rey Senaquerib, Sión llajtaqa uj sipas jina pisipaj qhawasunki, uyaykipitaj asiykukusunki. Jerusalén llajtaqa qhepaykimanta umanta khiwirispa, asiykakamusunki. 23Qanrí, pipajtaj rimankiri? Pimantataj alqochakunkiri? Pejpa contrantataj chhika jatunmanta qhaparinki, may kasqaykita yuyakuspa umaykita oqharinkiri? Chaytaqa Israelpa Santo Kaj Diosnimpa contranta ruwanki. 24Qanqa kamachisniykita kachamorqanki kaypi Tata Diospa contranta millayta parlaspa, ninankupaj: May ashkha carretasniywan orqo puntasman wicharini, Líbano kinraykunaman. Jatuchaj kaj cedro sach'asta k'utuni, sumachaj kaj pinostawan. Aswan jatuchaj kaj orqo puntasman wicharini, aswan sumaj montesman ima. 25Noqaqa pujyusta allaspa, chaymanta yakuta ujyani. Noqaqa chakisniywan saruspalla, Egiptopi kaj chhika mayusta ch'akichini. 26Qanqa manachu kayta yacharqanki? Unaymantapachaña kay imasta wakicherqani. Unay unaymantapacha chay wakichisqayman jina kunanqa ruwani. Chayraykullamari qanqa pakakuna jark'achasqa llajtasta urmarachinki, raqay rumi qollusllamantaj tukuchinki. 27Chaypi tiyakoj runasqa pisi atiyniyoj karqanku, manchali manchalilla, musphasqastaj. Paykunaqa karqanku campo qhora jina, chaypachallaraj p'utorqamoj qhora jina. Wasi patapi wiñaj qhora jina karqanku, inti llojsimuynejmanta wayramojtinkama ch'akirpayan, kikillan. 28Noqaqa rejsiyki imaynachus kasqaykita, imaynatachus llojsisqaykita, yaykusqaykitapis, jinallataj Noqapaj phiñakusqaykitapis. 29Qanqa Noqaj contrayta oqharikorqanki; Noqaj contraypi mayta phiñakusqaykita uyarini. Kunanqa senqaykiman fierro ganchota churasqayki, simiykimantaj frenota. Chantaqa may ñantachus jamorqanki, chayllatataj kutirichisqayki, nispa nerqa Tata Diosqa. 30Isaiasqa Ezequiasman nillarqataj: Qankunapajqa kay uj señal kanqa: Kunan wata, qhepan watatawan k'ipa poqoj trigota mikhunkichej. Kinsa watamantataj qankunaqa tarpunkichej, cosechankichejtaj. Uva sach'astapis wiñachinkichej, chaymantataj poqoyninta mikhunkichej. 31Judá ayllumanta puchojkunaqa sach'a jina sumajta uraman saphichakonqanku, chaymantataj poqonqanku. 32Jerusalenmanta puchojkuna kanqanku, Sión Orqomantataj llojsejkuna kanqanku. Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa may sinch'i munakuyninnejta chaytaqa ruwanqa. 33Tata Diosqa Asiriaj reyninmanta kay jinata nin: Jerusalén llajtamanqa manapuni yaykumonqachu, nitaj flechallantapis kachaykamonqachu. Mana ñawpaqenta jark'akuna escudo oqharisqa jamonqachu, manallataj llajtaj muyuyninmampis perqata wicharinampaj jallp'a moqosta ruwanqachu. 34May ñantachus jamorqa chayllatataj kutirenqa; kay llajtamanqa manapuni yaykumonqachu, nispa nin Tata Diosqa. 35Noqamin kay llajtamantaqa sayasaj, librasajtaj, Noqarayku, jinallataj kamachiy Davidta munakusqayrayku. 36Chantá, maypichus Asiriamanta soldados karqanku, chayman rispa, Tata Diospa angelnenqa pachaj pusaj chunka phishqayoj soldadosta wañuracherqa. Q'ayantintaj tukuyninku wañusqaslla rikhurerqanku. 37Chaymantá Asiriamanta rey Senaqueribqa tukuy imasninta oqharikuspa, Nínive llajtaman tiyakoj kutiporqa. 38Uj kutitaj Nisroc nisqa diosninta yupaychashajtin, iskaynin churisnin Adramelecwan, Sarezerwan tatankuta espadawan wañurparicherqanku, chaymantataj Ararat nisqa jallp'aman ayqerqanku. Chantá churin Esarhadón paypa cuentanmanta rey karqa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\