ISAÍAS 41

1Mama qocha churuspi kaj runas, ñawpaqeypi ch'in kaychej; tukuy naciones, kallpachakuychej. Qayllamuspa, parlawaychej, jinamanta yachasunchej mayqenninchejchus cheqampi kasqanchejta. 2Pitaj inti llojsimuynejmanta rijch'arichimorqa atipaj reytari? Paymanqa nacionesta jaywaykun, ñawpaqempitaj reyesta k'umuykuchin. Ajinamanta espadanwan ñut'u jallp'aman jina paykunata tukuchin, flechawantaj wayraj apasqan ch'aki laqhesman jina tukuchin. 3Chay reyqa paykunata qhatiykun, ñantataj ni pej ima nisqan pasallan, maynintachus manaraj jayk'ajpis purerqachu, chayninta. 4Pitaj chay imasta ruwarqari? Pitaj qallariymantapacha runasta wajyarqa kawsanankupajri? Chaytaqa Noqa Tata Dios, uj k'ata Dioslla ruwani; qallariypi kajkunawan karqani, qhepapi kajkunawampis kashallanitaj. 5Mama qochaj kantumpi kaj nacionesqa chayta rikuspa, manchachikunku. Kay pachaqa ujnin k'uchumanta ujnin k'uchukama kharkatitin. Ujllaman tantaykukuspa jamunku. 6Sapa uj qayllampi kajta yanapan, wawqentataj nin: Kallpachakuy, nispa. 7K'achanchanasta ruwayta yachajqa qorita unuyachejta yanapan, martillowan llusk'achajpis yunquepi wajtajta yanapallantaj. Kay soldasqaqa allillan kashan, nispa, ninku. Chaymantataj lantitaqa sumajta jap'iykuchin clavoswan, ama kuyuykachanampaj. 8Tata Dios nin: Qanrí Israel, kamachiy kanki. Qan Jacob, ajllakusqay kanki; qankuna, kawsaqey Abrahampa mirayninmanta kajkuna, uyariwaychej: 9Qantaqa kay pachaj k'uchunmantapacha oqharerqayki; karu jallp'api kashajtiyki, wajyamorqayki, nerqaykitaj: Qanqa Noqaj kamachiy kanki. Noqaqa ajllakorqayki manataj qhesacharqaykichu. 10Chayrayku qanqa ama manchachikuychu, imaraykuchus Noqaqa qanwampuni kashani. Ama sonqoyki q'enaqakuchunchu, imaraykuchus Noqaqa Diosniyki kani. Noqa kallpachasqayki, yanapallasqaykitaj; justiciata ruwaj paña makiywan sayachillasqaykipuni. 11Qanta tukuy chejnikusojkunaqa p'enqachisqa, k'umuykachachisqataj kanqanku. Qanwan maqanakojkunaqa manapis kankumanchu jina tukuchisqa kanqanku. 12Qanqa enemigosniykita mask'anki, manataj tarinkichu. Qanwan wañuchinaku ch'ajwata ruwarqanku, chaykunaqa manapis kankumanchu jina chinkachisqa kanqanku. 13Noqaqa paña makiykimanta jap'isoj Señorniyki Tata Dios kani, niykitaj: Ama manchachikuychu; Noqa yanapasqayki, nispa. 14Ama manchachikuychu khuritu jinalla Jacob ayllu pisi runasniyoj Israel, imaraykuchus Noqamin yanapasqayki, nispa nin preciowan kacharichisoj Tata Dios, Israelpa Santo Kaj Diosnin. 15Noqaqa rastrillo jina kanaykipaj ruwasqayki, mosojta, sumaj kirusniyojtataj. Qanqa orqosta trillaspa, ñut'uta kutanki, lomastapis paja q'opaman jina tukuchinki. 16Chaykunata wayrachinki, wayrataj apakaponqa; muyoj wayra kayman jaqayman t'akaranqa. Qantajrí Tata Diospi kusikunki. Israel, Santo Kaj Diosniykiraykutaj umaykita oqharinki, nispa nerqa Tata Diosqa. 17Tata Dios nillantaj: Wajcha runas, mana imayoj kajkunataj yakuta mask'anku, manataj tarinkuchu. Yaku ch'akiywan siminkupis pharallaña kashan. Noqa Tata Diostajrí paykunaman kutichisaj. Noqa Israelpa Diosnenqa paykunata mana saqerpayasajchu. 18Ch'aki orqospi mayusta rikhurichisaj, vallespitaj yaku juturista. Ch'aki pampaspi yaku qochasta rikhurichisaj, ch'aki jallp'aspitaj yakusta jutuchisaj. 19Ch'in pampapi wiñachisaj cedro sach'asta, acacia sach'asta, arrayán sach'asta, olivo sach'asta ima. Ch'aki jallp'aspi wiñachillasajtaj pino sach'asta, ciprés sach'astawan. 20Chayta ruwasaj tukuy runas rikunankupaj, allinta reparaspataj umachakunankupaj, Noqa, Tata Dios atiyniywan chay imasta ruwasqayta, Noqa, Israelpa Santo Kaj Diosnin chay imasta rikhurichisqayta. 21Jacobpa reynin Tata Diosqa nin: Nacionespa diosninkukuna, imatachus parlarinaykichejta rimariychej. Imachus kasqaykichejmanta parlaychej. 22Jamuychej, imachus qhepaman kananta willawayku. Qallariymantapacha imaschus karqa, chaytapis willallawaykutaj, allinta tukuy sonqowan umachakunaykupaj imapichus kay imas tukukunanta. 23Allinta willawayku qhepaman imaschus kananta, ajinamanta yachanaykupaj cheqamanta dioskuna kasqaykichejta. Imallatapis ruwaychej ari, allintapis, chayrí mana allintapis, t'ukunaykupaj, manchachikunaykupajpis. 24Qankunaqa mana imachu kankichej, manataj imatapis ruwayta atinkichejchu. Chayraykumari qankunata yupaychajkunaqa mana rikuy atina kanku. 25Wichaynejpi uj runata sayarichini; payqa inti llojsimuynejmanta jamonqa sutiyta oqharispa Diosnimpaj rejsikapuwasqanrayku. Kamachejkunataqa t'uruta jina saronqa, imaynatachus manka ruwajqa t'uruta sarun, ajinata. 26Pitaj qallariymantapacha chayta willarqa, yachananchejpajri? Pitaj ñawpajmantapacha chayta willarqa ninanchejpaj: Chayqa cheqamin, nispa? Qankunamantaqa mana pipis chayta willarqachu, nitaj pipis yachacherqachu. Manataj pipis parlasqaykichejta uyarerqachu. 27Noqaqa ñawpajtaña Sionman nerqani: Qhawariychej, kaypi kashanku, nispa. Jerusalenmantaj sumaj willaykunata kachamuni. 28Qhawarejtiy, mana chay dioskuna rikhurimunkuchu. Mana pi yuyaychajpis kanchu. Kay imasmanta tapurejtiypis, mana pipis kutichiwaj karqachu. 29Tukuyninku qhasi manakaj kanku, manataj imatapis ruwayta atinkuchu. Chay ruwasqanku lantisqa qhasi manakaj wayralla kanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\