ISAÍAS 42

1Kaymin Noqaj kamachiy, pitachus sayachini, chay. Payqa Noqaj ajllakusqay, pipichus kusikuni, chay. Payman Espirituyta churani, tukuy nacionespaj justiciata ruwanampaj. 2Payqa mana qhaparenqachu, nitaj jatunmanta parlanqachu, manataj callespipis sinch'ita parlanqachu. 3Lajrasqa soqosota mana p'akirparenqachu, nitaj ñak'ayllata larwashaj mecherotapis wañuchenqachu. Manachayqa cheqa sonqowan justiciata ruwanqa. 4Payqa mana sayk'onqachu, nitaj iskayrayanqachu, kay pachapi justiciata sayachinankama. Mama qocha kantuspi kajkunaqa Paypa yachachisqasnimpi atienekuspa suyakonqanku. 5Tata Dios ajinata nin, pichus cielota ruwaspa, jatunman aysaj, kay pachata ruwaj, chaypi poqojkunata ima; pichus kay pachapi tiyakoj runasman kawsayta qoj, pichus kay pachapi purejmantaj samayta qoj, chay Diosqa nin: 6Noqa Tata Diosqa qanta wajyarqayki munayniyman jina cheqan kajta ruwanaykipaj. Makiykimanta mana kacharisqaykichu. Noqa qantaqa waqaychasqayki. Qanqa runaswan trato ruwanay kanki, tukuy nacionespa k'anchayninkutaj. 7Noqa wajyarqayki ciegosta qhawarichinaykipaj, carcelpi kajkunata orqhomunaykipaj, laqhayaj wasipi presochasqa tiyakojkunata kacharichinaykipaj ima. 8Noqa Tata Dios kani; chaymin suteyqa. Wajkunamanqa jatun kayniyta mana qosajchu, nitaj Noqata yupaychana kajtapis lantismanqa qosajchu. 9Qhawaychej ñawpajmanta willasqasniy imaynatachus tukuynin junt'akusqanta, kunantaj mosoj imasta willashani. Manaraj sut'iman llojsishajtin, Noqaqa willasqaykichej. 10Uj mosoj takiyta Tata Diosman takiychej. Kay pachaj k'uchusninmantapacha Payta yupaychaychej, mama qochapi purejkuna, chay qochapi animales kajkuna ima, qocha chawpipi kaj churus, chaypi tiyakojkuna ima. 11Ch'in pampas, chaypi kaj llajtas ima jatunmanta takiychej, Cedar jallp'aj ranchosnin ima. Selapi tiyakojkunapis, kusiywan takirikuychej. Tukuy orqo puntasmanta may kusiywan qhaparimuychej. 12Tata Diosta jatunchaychej; mama qocha kantupi llajtaspis, kusiywan yupaychaychej. 13Tata Diosqa atipaj runa jina rikhurimonqa; wañuchinaku maqanakupi maqanakoj runa jina phiñakonqa, jatunmanta manchayta qhaparispataj, enemigosninta atipanqa. 14Tata Diosqa nin: Unayña Noqaqa ch'inlla karqani. Sonqoyta ñit'iykukuspa, ch'inlla karqani. Kunantajrí qhaparinay tiyan uj nacechikushaj warmi jina. Ansaqespa ñak'ayllataña samani. 15Orqosta, lomasta ima ch'inman tukuchisaj; chaypi q'omer kaj chhikatapis ch'akirachisaj. Mayusta yaku qochasman tukuchisaj. Yaku qochas karqankuña, chaykunatataj ch'akirachisaj. 16Ciegosta pusasaj mana rikusqanku ñanta, mana rejsisqanku chaki ñankunanta purichisaj. Ñawpaqenkupi laqhayayta k'anchayman tukuchisaj. Mana puriy atina kajtapis pampaman tukuchisaj. Chay imasta Noqamin ruwasaj, manataj paykunata saqerpayasajchu. 17Lantispi atienekojkunarí p'enqaypi rikhurenqanku, pikunachus chay jich'asqa lantista ninku: Diosniyku kankichej, nispa, chaykunaqa. 18Joq'aras, uyariychej. Qankunapis, ciegos, qhawariychej, rikuychejtaj. 19Pitaj ciegori? Chay ciegoqa kamachiy Israel. Pitaj kachasqay runa jina joq'arari? Mana pipis ajllakusqay jina ciegoqa kanchu, nitaj pipis Tata Diospa kamachin Israel jina ciegochu. 20Ashkha imasta rikuspapis, mana imatapis reparankichu. Uyariyta atishaspapis, mana imatapis uyarinkichu. 21Tata Diosqa cheqan kayninrayku munarqa kamachisqasnin allimpaj qhawasqa, may jatuntaj kanankuta. 22Astawampis wajkunaqa Israelta atipaykuspa, imasninchus kaj chhikata qhechunku. Tukuyninku qaqa jusk'uspi, carcelespitaj wisq'asqa rikhurinku. Paykunataqa enemigosninku munayninkuta ruwanku, nitaj pipis kacharichej kanchu. Paykunatapis waj cheqasman apakapunku, nitaj pipis kanchu ninampaj: Paykunata kutichipuy, nispa. 23Mayqenniykichejtaj kayta uyarenqari? Pitaj qhepaman imachus kananta uyarinampaj jina kashan? 24Pitaj Jacobta jaywaykorqa preso apasqa kanampaj, Israeltataj churaykorqa tukuy imasta qhechojpa makinman? Manachu Tata Dios chaytaqa ruwarqa contranta juchallikusqankurayku? Paykunaqa mana ñannintachu purerqanku, manataj kamachisqasnintapis kasorqankuchu. 25Chayrayku, paykunaj patankuman manchay wañuchinaku k'ajaj phiñakuyninta jich'amorqa, manchay ch'ajwapi kanankupaj. Tukuynejman ninata jap'iykucherqa. Chaywampis mana unancharqankuchu. Chay jinata paykunata ruphachishajtimpis, mana kasorqankuchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\