ISAÍAS 43

1Chaywampis pichus Jacobta ruwarqa, Israel nacionta sayarichej Tata Diosqa nisunki: Ama manchachikuychu, imaraykuchus Noqa qanta preciowan kacharicherqayki. Noqa qanta sutiykimanta wajyarqayki. Qanqa Noqajta kanki. 2Yakusta chimpashajtiykeqa, Noqa qanwan kasaj, manataj mayupis apasonqachu. Nina chawpita purishaspapis, mana ruphachikunkichu; larwaynimpis mana q'aspallasonqapischu. 3Noqaqa Señorniyki Tata Dios, Israelpa Santo Kaj Diosnin salvajniyki kani. Egiptota, Etiopiata, Sebatawan ima qanmanta preciota jina qorqani. 4Noqaj ñawpaqeypi may k'acha, allintaj kanki, munakuykitaj. Chayrayku qanmanta waj runasta preciota jina qosaj. Kawsayniykimanta waj nacionesta pagota jina qosaj. 5Ama manchachikuychu. Noqa qanwan kashani. Inti llojsimuynejmanta, inti yaykuynejmantawan runasniykita tantaykampusqayki. 6Wichaynejpi kaj nacionta nisaj: Paykunata kutichipuy, nispa. Uranejpi kaj naciontapis nillasajtaj: Ama paykunata jap'ikuyñachu. Apampuway churisniyta, ususisniytawan kay pachaj k'uchusninmantapacha. 7Sutiyta apajkunata, pikunatachus ruwarqani Noqata jatunchanawankupaj, chaykunata apampuway, nispa. 8Qharqomuychej qhawaykachashaj ciego runasta, ninrisniyojpacha mana uyarejkunata. 9Uj cheqallaman tukuy naciones, runaspis tantakuchunku. Mayqenninkutaj kay imasta willasqa, chayrí ñawpajta imaschus kasqantapis willasqari? Chayta rikoj runasta testigosta jina pusakamuchunku, runas chayta uyarispa ninankupaj chayqa ajinapuni kasqanta, cheqapuni kasqanta ninankupaj. 10Tata Diosqa nin: Qankuna testigosniy kankichej, Noqaj ajllakusqay kamachiypis, Noqata rejsikunawaykichejpaj, Noqapi atienekunawaykichejpaj, pichus Noqa kasqayta allinta entiendekunaykichejpaj. Noqamanta ñawpajtaqa mana ima diospis karqachu, manataj qhepamampis kanqachu. 11Noqamin Tata Diosqa kani. Noqamanta jawaqa mana pipis salvaj kanchu. 12Tata Diosqa nin: Noqa willarqani, salvarqani, uyarichikorqanitaj. Noqamin chayta ruwarqani, mana waj dioschu. Qankuna chaymanta testigosniy kankichej. 13Niraj ni uj p'unchaypis kashajtin, Noqaqa karqanipuni. Mana pipis makiymantaqa imatapis qhechuyta atinchu. Noqaj ruwasqayta mana pipis phaskaranmanchu. 14Israelpa Santo Kaj Diosnin, preciowan kacharichisoj Tata Diosqa ajinata nin: Qankunarayku Babiloniaman runasta kachasaj, Babiloniamanta runastataj ayqechisaj. Jinallataj barcospi purej runaykachaj caldeospis may llakiypi rikhurenqanku. 15Noqamin kani Tata Diosqa, Santo Kaj Diosniykichej, Israelta Ruwaj, Reyniykichejtaj. 16Tata Diosqa jatun qochaj chawpinta uj ñanta khallarparisqa manchana jina yakoj chawpinta. 17Egiptomanta llojsichimusqa carretasta, caballospi lloq'ajkunata, mayta wapuykachaj soldadosta ima. Tukuyninkutaj chinkarisqanku amaña ujtawan jatarimunankupaj. Chaypi paykunaqa uj mechero jina tukukapusqanku. 18Chay tukuy imasta ruwaj Tata Diosqa nin: Ñawpa imasta ama yuyarikunkichejñachu, nitaj pasaj imaspipis unanchaychejchu. 19Kunanqa uj mosoj imata ruwasaj, chaytaj rikhurinayashanña. Manachu chaytaqa qankuna reparashankichej? Ch'in pampanejpi watejmanta uj ñanta kicharisaj, mayustataj ch'aki pampaspi rikhurichisaj. 20Tukuy k'ita animales jatunchawanqanku, atojkuna, suriswan ima, imaraykuchus ch'aki jallp'aspi yakuta rikhurichisaj, ch'in pampaspitaj yaku mayusta puririchisaj, ajllakusqay ayllu yakuta ujyanampaj, 21mayqentachus Noqapaj ruwarqani jatunchanawankupaj, chay. 22Chaywampis qan Jacobpa miraynin Israel, mana sutiyta oqharerqankichu, manachayqa Noqawan amichikorqanki. 23Ovejasta wañuchispa q'olachinapaj mana apamuwarqankichu, nitaj uywa wañuchisqa q'olachinaswan jatunchawarqankichu. Noqaqa mana sayk'ucherqaykichu, ch'aki mikhuy jaywanata mañasuspa, nitaj sayk'ucherqaykichu inciensota mañasuspallapuni. 24Mana Noqapajqa sumajta q'apaj jawinasta ranterqankichu, nitaj uywa wañuchisqa wirastapis tukuy sonqo apamuwarqankichu. Manachayqa jucha q'episniykiwan llasaykuchiwarqanki, chay jina millay juchata ruwasqasniykiwantaj sayk'uchiwarqanki. 25Noqarí, Noqa kikiyta munakusqayrayku chay millay juchaykita pichani. Chay juchasniykitaqa qonqayman churasaj. 26Unay imachus kasqanmanta yuyarichiway; iskayninchej chay imasmanta sut'inchasun. Qan parlariy ari, cheqamanta mana juchayoj kasqayki yachakunampaj. 27Ñawpa tatayki juchallikorqa; qanmanta parlarejkunapis contraypi oqharikorqanku. 28Chayrayku Templopi kamachejkunata p'enqaypi rikhurichisaj. Jacobta chinkarparichisqa kanampaj churasaj, Israel ayllutataj p'enqayta qhesachasqa kanampaj churasaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\