ISAÍAS 44

1Kunanqa Jacobpa ayllun Israel, ajllakusqay kamachíy, uyariway, ari. 2Noqa ruwasoj Diosniyki kani. Manaraj naceshajtiyki ruwarqayki, yanaparqaykitaj. Ama manchachikuychu, kamachiy Jacob, Jesurún. Qanta kamachiy kanaykipaj ajllakorqayki. 3Noqaqa ch'aki pampaspi yakuta jich'aykamusaj. Ch'aki jallp'aspipis yaku mayusta puririchisaj. Mirayniykiman Espirituyta kachamusaj, bendicionniytataj wawasniykiman apachimusaj. 4Mirayniykeqa campopi qhoras jina wiñanqanku, imaynatachus mayu kantupi sauces q'omeryarinku, ajinata. 5Chaypacha sapa uj nenqanku: Noqaqa Tata Diospata kani, nispa. Ujtaj nenqa: Noqaqa Jacobpa mirayninmanta kani, nispa. Ujnin kajtaj makinwan qhelqanqa: Noqaqa Tata Diospata kani, nispa, Israel sutiwantaj sutichakonqa. 6Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa, Israelta preciowan kacharichej Reyqa ajinata nin: Noqamin kani qallariytaj, tukukuytaj. Noqamanta astawan waj diosqa mana kanchu. 7Pitaj Noqa jina kanmanri? Parlachun, ñawpaqeypitaj rikuchichun rikhurichisqaymantapacha imaschus kasqanta aylluymanta ñawpa runaswan, jinallataj qhepaman imachus kanantapis. 8Qankunaqa ama manchachikuychejchu nitaj kharkatitiychejchu. Noqaqa unaymantapachaña uyaricherqaykichej, nerqaykichejtaj imachus kananta. Chaymanta qankunaqa testigosniy kankichej. Noqamanta jawaqa waj dios kanchu? Manapuni, mana waj pakakuna chhanka kanchu; wajtaqa manapuni rejsinichu. 9Lantista ruwajkunaqa qhasi manakaj kanku, may chhika k'achitu ruwasqasninkupis qhasi manakajlla. Chaykunaman sayasqa kajkunapis ciegosllataj kanku, manataj chaymantaqa imatapis entiendenkuchu. Chayrayku p'enqachisqa kanqanku. 10Pichus jich'aspa lantita dios nispa ruwajqa qhasi manakajllata tiemponta usuchin. 11Chay lantita ruwajpa masisnimpis p'enqachisqallataj kanqanku, imaraykuchus chay ruwajkunaqa runaslla kanku. Tukuyninku tantakamuspa sayachunku kutichikunankupaj. Paykunaqa k'umuykuchisqa kanqanku, jatun manchariywantaj mancharikonqanku 12Uj herreroqa fierrota ninapi parichiytawan, martillowan wajtaspa munasqanman jina kallpanwan q'ewin. Chaymantataj yarqhachikun, kallpampis pisiyan. Yakullatapis mana ujyaspaqa, llawch'iyan. 13Lanti ruwaj carpinteropis reglata jap'iytawan, lapizwan uj k'ullupi rayan. Chaymantataj compaswan rayaytawan, t'illminawan llajllayta qallarin. Chay jinamanta lantitaqa runaman rijch'akojta k'achituta ruwan. Chaymantataj uj capillaman sayachimun. 14Uj runaqa cedro sach'ata, ciprés sach'ata, encina nisqa sach'atawan k'utun monte ukhupi wiñajkunata. Manachayqa pino sach'ata plantan, chay sach'ataj parawan wiñan. 15Chaymanta llant'awan ninata enqhakuspa, q'oñikun. Hornotapis chaywan parichin t'antata chayachikunampaj. Chay wakin k'ullumantataj uj diostapis ruwakullantaj yupaychanampaj, chayman tukuy sonqo qonqorikunampaj. 16Wakin llant'atataj ninaman enqhaykun, chay nina k'ajaypi aychata kankaspataj, sajsanankama mikhun. Chayllapitaj q'oñikushaspa, nin: Ninapi q'oñikoyqa iki sumajpuni, nispa. 17Chay puchoj k'ullumantataj uj lantita ruwakun, chaypa ñawpaqenman qonqoriykukuspataj, yupaychan. Chay lantimanta mañakun: Libraway ari, imaraykuchus qanqa diosniy kanki, nispa. 18Chay runasqa mana imatapis yachankuchu, nitaj entiendenkuchu, imatachus ruwashasqankuta, imaraykuchus qhawaykachashaj ciegos kanku, manataj yuyayninkupipis imachus kasqanta entiendeyta atinkuchu. 19Chay runasqa manapuni reparakunkuchu; mana paykuna kikinkumanta unanchakunkuchu, nitaj ninkuchu: Kay k'ullumanta wakintaqa ninaman enqhaykuni, chay nina k'ajaypitaj t'antata chayachini, chayllapitaj aychatapis kankani mikhunaypaj. Chay puchojmantaqa qhasi manakaj lantita ruwakusqani. Uj k'ullumanchu qonqorikusaj? nispa. 20Chayta ruwajqa ushphata mikhuspa kawsayta munaj jina. Chayqa llulla yuyaykunawan ch'awkiyachikuymin. Chayrayku chay runaqa mana salvakuyta atinchu, nitaj ninchu: Manachu paña makiypi kaj lanteqa llullalla? nispa. 21Jacob, chay imasmanta yuyarikuy, imaraykuchus qan Israel, kamachiy kanki. Noqa qanta ruwarqayki, qantaj kamachiy kanki. Qanmantaqa mana qonqasajchu. 22Noqa juchasniykitaqa uj phuyuta jina chinkarparichini, mana kasukusqaykitataj kamanchakata jina. Noqaman kutirimuy, imaraykuchus Noqamin preciowan kacharicherqayki. 23Cielo, kusiywan takiy, imaraykuchus kaytaqa Tata Diosmin ruwan. Jallp'aj sonqon, kusiywan qhapariy. Qankuna orqos, montes, tukuy sach'as ima kusikuywan takirikuychej, imaraykuchus Tata Diosqa Jacobpa ayllunta preciowan kacharichispa, jatun kayninta rikuchin Israelpi. 24Manaraj naceshajtiyki ruwasoj salvajniyki Tata Diosqa ajinata nin: Noqamin tukuy imata ruwaj Tata Diosqa kani. Noqa sapallay cielota jatunman aysani; kay pachatapis sumajta sayachini ni pejpa yanapasqan. 25Llulla profetaspa señalesninkuta pantachini; layqastapis locoyachini, yachayniyojkunatapis qhepaman kutirichini, yachayninkutapis mana kajman tukuchini. 26Kamachisniypa nisqasninku junt'akunanta ruwani, kachasqasniypa yuyasqankupis. Noqa nini Jerusalenpi runas tiyakunankuta. Nillanitaj Judá suyupi llajtaspis watejmanta ruwasqa kanankuta; kamachini raqaykunapis watejmanta sayarichisqa kanankuta. 27Noqaqa mama qochata ch'akichiyta atini, jinallataj mayusniykitapis. 28Rey Cirotapis nini: Qanqa michejniy kanki, ruwankitaj imatachá munasqayta, nispa. Jerusalentapis nillanitaj: Qanqa watejmanta ruwasqa kanki, nispa. Templotapis nillanitaj: Cimientosniykita churachunku, nispa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\