ISAÍAS 45

1Tata Diosqa ajinata nin ajllasqan Ciroman, pitachus paña makinmanta jap'erqa ñawpaqempi nacionesta k'umuykachachinampaj, reyesmanta armasninkuta qhechunampaj, ñawpaqempi punkusta kicharinampajtaj, mana wisq'akojta saqespa, chayman. 2Noqa qampa ñawpaqeykita rispa, moqo moqosta khuskachasaj; broncemanta ruwasqa punkusta t'unarasaj, fierro barrastapis p'akirasaj. 3Ima kapuykunachus laqhapi pakasqa kashan, chay imastapis Noqa qopusqayki, qhapaj imas pakasqa kashan, chayta, yachanaykipaj Noqa Israelpa Señornin Tata Dios kasqayta, sutiykimanta wajyasoj kasqaytawan. 4Kamachiy Jacobta munakusqayrayku, ajllakusqay Israelrayku sutiykimanta wajyarqayki; mana rejsishawajtiykipis, jatumpaj qhawana sutita churarqayki. 5Noqamin Tata Dios kani. Noqamanta jawaqa waj dios manapuni kanchu. Qan mana rejsishawajtiykipis, Noqa qantaqa sumajta wakichiyki atipanaykipaj. 6Ajinamanta tukuy yachanqanku inti llojsimuynejmanta inti yaykuynejkama, Noqamanta jawaqa mana waj dios kasqanta. Noqamin Tata Dios kani, manataj waj dios kanchu. 7Noqaqa ruwani k'anchayta, laqhayaytapis. Noqallataj qoni allin kawsayta, llakiy kawsaytapis. Noqa Tata Dioslla chay tukuy imastaqa ruwani. 8Cielo, qanqa patamanta justiciata chhillchimuy; phuyus, qankunapis cheqan kayta paramuychej. Jallp'aqa kicharikuchun, chantá salvación p'utumuchun, justiciataj wiñachun. Noqa Tata Diosmin chaytaqa ruwani. 9Ruwajninwan pichus churanakojqa imanallanqachus. T'urumanta ruwasqakamalla k'aminakuyta atinkumanchu? T'uru mankaqa ruwajninta ninmanchu: Imata ruwashanki? nispa, chayrí ninmantajchu: Ruwasqaykeqa mana allinchu, nispa? 10Manallataj pi runapis tatanta ninmanchu: Imapaj yumawankiri? nispa. Manallataj mamantapis ninmanchu: Imapaj nacechiwarqankiri? nispa. 11Israelitasta Ruwaj Tata Dios, Santo Kaj Diosqa kay jinata nin: Kunanmanta qhepaman imachus kananmanta parlaspa, tapuwankichejmanchu wawasniymanta, chayrí kamachiwankichejmanchu makisniywan imastachus ruwasqaymanta? 12Noqaqa kay pachata ruwarqani, chaymantaj runata ruwaspa churarqani. Cielota makisniywan jatunman aysarqani, kamacherqanitaj chayman ch'askas rikhurimunankuta. 13Noqa sayarichisaj Cirotaqa; cheqan kayniypi may ñantachus purinasninta cheqanchasaj. Paymin llajtaytaqa watejmanta sayarichenqa. Karuman presos apasqa kashanku, chaykunatapis kacharichipuwanqa mana qolqeraykuchu, nitaj imata munasqanraykuchu. Ajinata nin Tukuy Atiyniyoj Tata Diosqa. 14Chantá israelitasman nillantaj Tata Diosqa: Egiptomanta campo runas, Etiopiamanta ranqherospis, Sabá llajtamanta kaj jatuchaj runas ima qanman k'umuykusonqanku, jinataj qampa wata runasniyki kanqanku. Qhepaykita cadenaswan watasqa jamonqanku. Ñawpaqeykiman qonqoriykukuspa, mañakusonqanku: Cheqamanta qampi Diosqa kashan; chay Diosmanta waj dios mana kanchu, nispa. 15Cheqamanta Qanqa pakakoj Dios kanki, israelitasta salvaj Dios. 16Lantista ruwajkunaqa k'umuykachachisqa, p'enqachisqastaj kanqanku; tukuyninku p'enqayta riponqanku. 17Israelitasrí Tata Diosnejta salvasqa kanqanku wiñay salvacionwan. Qankuna israelitas, mana p'enqakunkichejchu, manataj k'umuykachankichejchu jayk'ajpis. 18Cielota ruwaj Tata Diosqa, Paymin Dios. Paymin kay pachatapis ruwarqa, kamacherqataj ama ch'usajlla kanampaj, manachayqa kawsayniyojkuna chaypi tiyakunankupaj. Payqa nin: Noqamin Tata Dios kani; Noqamanta jawaqa waj mana kanchu. 19Noqaqa mana pakaypichu parlani, manataj maynej laqha ukhupichu. Jacobpa mirayninmanqa mana nerqanichu: Maypichus mana ima kanchu, chaypi mask'awaychej, nispa. Noqa Tata Diosmin maychus kajta parlani, cheqantataj imatapis willaykichej. 20Tantakuspa, kayman jamuychej. Tukuy nacionespi wañuymanta llusp'ejkuna qayllamuwaychej. Maderamanta ruwasqa lantisninkuta oqharispa apajkunaqa mana yachankuchu imatachus ruwashasqankuta. Mana salvayta atej diosmanta qhasi manakajllata mañakunku. 21Qankuna allinta parlaychej; ruwasqasninkuta rikuchiychej, khuska parlanakuychej. Pitaj qallariymantapacha chay imasta ruwarqari? Pitaj unaymantapacha chay imasta willanri? Manachu Noqa Tata Dios chay imastaqa willarqaykichej? Noqamanta jawaqa mana waj dios kanchu. Cheqan Diosqa, Salvajtaj Noqalla kani; manapuni ujpis kanchu. 22Noqaman jamuychej salvasqa kanaykichejpaj tukuy kay pachapi tiyakojkuna. Noqamin Diosqa kani, manataj waj kanchu. 23Noqaj kawsayniyrayku jurani, simiytaj cheqanta parlan. Kay nisqayqa junt'akonqapuni. Chaytaj kay jina: Noqaman tukuy runas qonqorikuwanqanku, sutiyraykutaj juranqanku. Noqamanta nenqanku: 24Cheqamanta Tata Diosllapi kashan justiciaqa, atiypis, nispa. Payllaman tukuypis jamonqanku; pikunachus Paypaj phiñasqa kasqanku, chaykunapis may p'enqaypi rikhurenqanku. 25Tata Diospirí Israelpa miraynenqa cheqampaj qhawasqa kanqanku, umankuta oqharispataj, kusikonqanku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\