ISAÍAS 49

1Mama qocha kantupi kaj llajtas, karupi kaj naciones ima, uyariwaychej: Manaraj naceshajtiy, Tata Diosqa wajyawarqa; mamaypa wijsampi kashajtillayraj, Payqa sutichawarqa. 2Payqa simiyta uj filo espadata jina ruwarqa; makimpa llanthuyninwan pakaykuwarqa. Filo puntayoj flechaman tukuchiwarqa, flecha waqaychanan wayaqapitaj waqaychawarqa. 3Chantá niwarqa: Israel, qanmin kamacheyqa kanki. Qampi jatun kayniyta rikuchisaj, nispa. 4Noqatajrí nerqani: Qhasi manakajlla trabajasqayqa, qhasillapaj kallpayta tukuchini. Chaywampis cheqamanta imachus jap'inayqa Tata Diospa makimpi kashan, t'inkaytaj Diosniywan kashan, nispa. 5Tata Diosqa mamaypa wijsanmantapacha kamachin kanaypaj ajllakuwarqa, Jacobpa ayllunta Payman kutirichinampaj, Paywan ujlla kanankupaj, imaraykuchus noqaqa Tata Diospa ñawpaqempi allimpaj qhawasqa kani, kallpaypis Diosnillaytaj kashan. 6Payqa niwarqa: Qanqa kamachiy kanki mana Jacobpa ayllusninta watejmanta sayarichinallaykipajchu, nitaj Israelmanta puchojkunata kutirichimunallaykipajchu. Astawampis waj nacionespa k'anchayninku kanaykipajpis churayki, salvacionniyta apanaykipaj tukuy kay pachaj k'uchusninkama. 7Israelpa Santo Kaj Diosnin, salvaj Tata Diosqa pisipaj qhawasqa kajman, waj llajtaspa chejnikusqankuman, ñak'arichejkunaj kamachinkuman kay jinata nin: Reyes rikususpa, sayarikonqanku, kurajkunataj rikususpa, k'umuykukonqanku, Israelpa Santo Kaj Diosnin Tata Diosrayku, pichus nisqanta junt'ampuni pitajchus ajllakusorqa, chayrayku. 8Tata Diosqa nin: Khuyana p'unchaypi uyarerqayki, salvana p'unchaypitaj yanaparqayki. Noqa waqaychasqayki, qannejtataj uj tratota tukuy runaswan ruwasaj, chay jallp'asta watejmanta mosojyachinaykipaj, saqerpayasqa jallp'astataj watejmanta rak'iranaykipaj. 9Jinallataj wisq'asqa kajkunaman ninki: Qankunaqa llojsimuychej, nispa. Laqhapi kajkunatapis ninki: K'anchaypi rikuchikuychej, nispa. Tukuy ñankunapi uywasninku mikhurakonqanku, jinallataj may orqospipis kallanqapuni mikhunaqa. 10Mana yarqhachikonqankuchu nitaj ch'akichikonqankuchu, manataj ruphaypis paykunata sonqorparenqachu, nitaj intipis paykunata ruphanqachu, imaraykuchus paykunamanta khuyakojqa paykunata pusanqa yaku juturisman. 11Orqosniyta jatun ñankunaman tukuchisaj, chay ñankunataj sumaj pichasqa kanqanku. 12Kaykunaqa karumanta jamonqanku, jaqaykunataj wichaynejmanta jamonqanku, wakintaj inti yaykuynejmanta, wakintaj Asuán jallp'asmanta jamonqanku. 13Cielo, kusiywan takiy ari; kay pacha, mayta kusikuy. Qankunapis orqos, kusiywan qhapariychej, imaraykuchus Tata Diosqa ayllunta sonqochan; ñak'arichisqa kajkunamanta khuyakun. 14Jinapis Sión llajtaqa nerqa: Tata Dios saqerpariwan; Señorqa noqata qonqarpariwan, nispa. 15Uj warmeqa wawitanta qonqarparinmanchu? Wijsanmanta llojsej wawanta manachu munakunman? Pay qonqapunman chaypis, noqaqa ni jayk'aj qonqasqaykichu. 16Makiyman sutiyki qhelqasqata apaykachayki, muyuyniykipi kaj perqasniykitapis qhawashanipuni. 17Llajtaykita watejmanta sayachejkuna usqhayllata chayamonqanku. Chay tukuy imasniykita chinkachejkuna, urmachejkunawanqa riponqanku. 18Umaykita oqharispa, muyuyniykita qhawariy; kaykunaqa tukuynejmanta tantaykukuspa, jamusunku. Tata Diosqa nin: Noqa kawsayniyrayku jurani: Chay tukuyninkuwan qanqa novia p'achaswan jina sumajta p'achallikunki, chaykunawantaj sumaj k'achanchasqa kanki. 19Llajtaykeqa thuñisqa, phirisqa karqa, ch'impacha. Kunantajrí jallp'aykeqa aylluykipaj k'ullku kanqa. Urmachisojkunataj karupi kanqanku. 20Pikunachus nacekorqanku jatun llakiypi kashajtiyki, chay wawasniykeqa nisonqanku: Kay jallp'asqa ancha k'ullku noqaykupajqa; aswan jatunta wakirichipuwayku tiyakunaykupaj, nispa. 21Qantaj sonqoykipi ninki: Pitaj kay wawasta nacechipuwarqari? Noqajtaqa manapuni wawasniy karqachu, nitaj wawayoj kayta aterqanichu. Noqa karuman apachisqa, wijch'usqataj karqani. Pitaj kaykunata uywanman karqari? Noqataqa sapayta saqerpariwarqanku. Kaykunarí maypitaj karqankuri? nispa. 22Ajinata Tukuyta Kamachej Tata Dios nin: Noqa makiyta oqharispa, nacionesta kamachisaj; chay runaspaj uj señata ruwasaj wiphalata oqharispa. Churisniykita marq'ayninkupi apamonqanku, ususisniykitapis q'epinkupi apamonqanku. 23Reyesqa uywaqesniyki kanqanku, reinaspis ñuñuchisojkuna kanqanku. Paykunaqa pampaman umankuta chayachinankukama ñawpaqeykipi k'umuykukonqanku; chakisniykipi jallp'as kajtapis qallunkuwan llajwasonqanku. Ajinapi qanqa yachanki Noqa Tata Dios kasqayta; Noqapi atienekuwajkunaqa mana jayk'ajpis p'enqachisqa kanqankuchu. 24Kallpasapa soldadomanta imatachus qhechusqanta qhechuyta atisunmanchu? Uj jap'isqa runaqa presochajninmanta ayqekuyta atinmanchu? 25Tata Diostajrí nin: Cheqamanta jap'isqa runaqa chay jina kallpayoj soldadoj makinmanta qhechusqa kanqa; uj jap'isqapis sajra sonqo runaj makinmanta qhechusqa kanqa. Qanwan churanakojkunawan Noqa churanakusaj, Noqa kikiytaj wawasniykitaqa salvasaj. 26Chay ñak'arichisojkunaman kikin aychallankutataj qarasaj; yawarnillankuwantaj vinowan jina paykunata machachisaj. Ajinamanta tukuy runas yachanqanku Noqa Tata Dios salvajniyki kasqayta, Jacobta kamachej may atiyniyoj kasqaytataj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\