ISAÍAS 9

1Mana laqhayayllapunichu kanqa, pichus kunan llakiypi kashan chaypajqa, imaynatachus Zabulón suyuman, chantá Neftalí suyuman llakiy chayarqa, ajinata. Aswan qhepamanrí k'anchay rikhurenqa jatun qochaman rej ñannejpi, Jordán Mayu chimpapi, mana judío kajkunaj Galilea jallp'ankupi. 2Laqhapi purej runasqa rikunku jatun k'anchayta, wañuypa laqhayaynimpi tiyakoj runasmantaj k'anchaykamun. 3Qanqa kay nacionmanta runasta miraykuchinki, kusiywantaj junt'achinki. Ñawpaqeykipi tukuy kusikonqanku, cosechapi runas kusikunku, ajinata; maytapuni kusikonqanku, imaynatachus wañuchinaku maqanakupi qhechusqanku qhapaj imasta rak'inakuspa runas kusikunku, ajinata. 4Qanqa paykunata phaskaranki yugonkumanta, lijrasninkupi k'aspismanta, sinch'i llakiypi jarap'asqa kasqankumanta ima. Chayta Qanqa urmachinki, imaynatachus Madianta urmacherqanki, ajinata. 5Soldadospa maqanakupaj churakuna zapatosninku, yawarpuru p'achasninku ima ninapi ruphachisqa kanqanku. 6Uj wawa nacepuwanchejña; Dios uj wawata qowanchej. Paywan kanqa jatun atiy kamachinampaj. Sutisnintaj kaykuna kanqa: Mayta T'ukuna Yuyaychaj, Atiyniyoj Dios, Wiñaypaj Tata, Allin Kawsayta Apamoj Rey ima. 7Kamachisqanta, chantá allin kawsayta qosqampis manapuni tukukonqachu Davidpa reinompi, jinallataj paypa reinompipis. Kamachiynenqa sumaj sayasqa kanqa cheqa kajpi, maychus kajta ruwaypitaj kunanmantapacha wiñaypaj. Chaytaqa Tukuy Atiyniyoj Tata Diosmin sinch'i munayninrayku ruwanqa. 8Señorqa Israelman uj willayta apachimorqa, Jacobpa ayllunman. 9Chaytataj Efrainmanta tukuy runas yachanqanku, Samariapi tukuy tiyakojkunapis. Paykunaqa may kasqankuta yuyakuspa, wapu wapus, ninku: 10Ladrilloschus urmanku chayqa, watejmanta sumaj ch'eqosqa rumiswanñataj ruwasunchej. K'ita higo sach'astachus k'uturanku chayqa, cedro sach'astañataj churasunchej, nispa. 11Tata Diostajrí Rezinpa enemigosninta sayarichin; paykunata wañuchinaku maqanakuman tanqan. 12Sirios inti llojsimuynejmanta jamunku, inti yaykuynejmantataj filisteos. Chaykunataj Israeltaqa simi junt'ata oqoykonqanku. Chaywampis Tata Diospa phiñakuynenqa manarajpuni thasnukunchu; castiganampaj wakichisqallapuni kashan. 13Chay tukuywampis israelitasqa paykunata castigaj Diosman manapuni kutirikorqankuchu; Tukuy Atiyniyoj Tata Diostaqa manapuni mask'arqankuchu. 14Chayrayku Tata Diosqa Israel naciompa umanta, chupantawan qholonqa uywata jina, chantá palma sach'ata jina, soqososta jinataj uj p'unchayllapi k'utonqa. 15Chay uma ninakun kuraj runaswan, sumachaj runawan ima, chupataj ninakun llullata yachachej profetaswan. 16Chay runasta kamachejkunaqa ch'awkiyajkuna kanku, paykunata kasojkunataj chinkapunku. 17Chayrayku Señorqa mana kusikonqachu waynasmanta, manataj khuyanqachu wajcha wawasta, nitaj viudastapis. Tukuyninku sajras kanku, juchasapastaj, tukuyninkutaj millay imasllata parlanku. Chay tukuywampis, Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa manarajpuni thasnukunchu. Payqa castiganampaj makin oqharisqallarajpuni kashan. 18Tukuy sajra kajqa nina jina larwarin, imaynatachus nina q'olaykun khishkasta, qhorasta ima, ajinata, imaynatatajchus sach'asta q'olaykun, q'oshñipis chaymanta manchayta llojsimun, ajinata. 19Tukuy Atiyniyoj Tata Diospa phiñakuyninwan nacionqa larwarishan, runastaj nina enqhanapaj llant'a jina kanku. Runaqa runa masinta mana khuyanqachu. 20Sapa uj paña ladomanta mikhonqa, chaywampis yarqhasqallapuni qhepakonqa. Lloq'e kajmanta mikhonqa, manataj sajsakonqachu. Sapa ujpis kikin makimpa aychanta mikhukaponqa. 21Manasés aylloqa Efraín aylluwan maqanakonqanku, Efraín ayllutaj Manasés aylluwan, iskayninkutaj Judá aylloj contrantañataj sayarenqanku. Chaywampis, Tata Diospa k'ajaj phiñakuynenqa manarajpuni thasnukunchu; makin oqharisqallapuni kashan paykunata castiganampaj.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\