SANTIAGO 3

1Hermanosníy, qankunamanta ama ashkhachu iglesiapi yachachejkuna kaychej, imaraykuchus yachankichej jina, juiciopi aswan juchachasqa kasunchej. 2Tukuyninchej ashkha kutita pantanchej. Pichus parlasqampi mana pantajqa, chaymá Cristopi sumaj wiñasqa runaqa, atillanmantaj tukuy cuerponwan kasuchikuyta. 3Noqanchejqa caballojpa siminman frenota churanchej, chaywan kasuchikunanchejpaj, chay frenollawantaj atinchej caballota mayllamampis q'ewiyta. 4Barcostapis reparallaychejtaj: Chay jina jatuchaj kanankupaj, sinch'i wayraj apaykachasqan kaspapis, uj juch'uy timón nisqa k'aspillawan runaqa chay barcota q'ewin, maymanchus munasqanman purichispa. 5Ajinallataj qallupis juch'uysitu kaspapis, may jatun kasqanta yuyakun. Uj chhikan ninaqa may jatun sach'a montetapis ruphaykuyta atin. 6Qallurí uj nina jina, sajra imaswan junt'asqataj. Qalloqa cuerpojta kaspa, tukuy cuerpota ch'ichichan. Runaj tukuy kawsayninta ninawan jina ruphaykun, chay ninataj ukhu pachaj ninanwan jap'ichisqa kashan. 7Runaqa atin tukuy laya sajra animalesta mansuyachiyta: K'ita animalesta, p'isqosta, pampapi qhatatakoj animalesta, yakupi kawsakoj animalesta ima. 8Runaj qalluntatajrí mana pipis mansuyachiyta atinchu, imaraykuchus chayqa uj sajra mana mansuyachiy atina, wañuchej venenowan junt'a. 9Kay qallunchejwan yupaychanchej Señorninchej Dios Tatata. Chayllawantaj maldecinchej runa masisninchejta, pikunachus Diospa rijch'ayninman jina ruwasqa kanku, chaykunata. 10Uj simillamanta llojsin Diosta yupaychanas, runasta maldecinaspis. Hermanosníy, chayqa mana jinachu kanan tiyan. 11Uj juturillamanta llojsinmanchu misk'i yaku, k'ara yakupis? 12Hermanosníy, atinmanchu higo sach'aqa aceitunasta poqoyta, chayrí uva sach'apis higosta poqoyta? Ajinaqa manallataj atinmanchu uj juturillamanta llojsiyta k'ara yaku, misk'i yakuwan. 13Sichus qankunamanta mayqellampis yachayniyoj kanman chayqa, yachayninta rikuchichun sumaj kawsayninwan, llamp'u sonqo yachaypi ruwasqasninwan ima. 14Chayrí, qhawanakupichus, churanakupichus sonqoykichej kashan chayqa, ama jatunchakuychejchu, nitaj cheqa kajpa contranta llullakuychejchu. 15Chay yachayqa mana Diosmantachu jamun, astawanqa kay pachallamanta, aychaj munayninmanta, Kuraj Supaymanta ima. 16Maypichá qhawanaku tiyan, churanakupis, chaypeqa tukuy imaymana ch'ajwa tiyan, sajra ruwaykunataj. 17Diosmanta jamoj yachayrí kay jina: Llimphu, allin kawsayta apamoj, k'acha, khuyakuywan junt'asqa, sumaj poqoyniyoj, mana wajkunallaman kutisqachu, manataj puraj uyachu. 18Pikunachus runapura allin kawsayta mask'ajkunaqa chay allin kawsayta tarpunku mujuta jina, cheqan kajtataj poqoyta jina tarinku.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\