JEREMÍAS 16

1Tata Diosqa noqaman parlaspa, niwarqa: 2Ama casarakuychu, nitaj kay jallp'api wawasniyojchu kay. 3Noqa Tata Dios willasqayki imaschus qhatirinanta kay jallp'api nacekoj wawasta, jinallataj tatasninkutapis. 4Paykunaqa wañonqanku millay onqoykunawan, manataj pipis paykunamanta waqanqachu, nitaj p'ampajkuna kanqachu; pampapi wanu jina wijch'usqa qhepakonqanku. Wañuchinaku maqanaku, yarqhay ima paykunataqa tukuchenqa, ayasninkutataj suwintus, k'ita animaleswan mikhonqanku, nispa. 5Tata Dios nillawarqataj: Ama wañuy wasiman yaykuychu; ama waqaychu, nitaj chay wañusqayojkunata sonqochaychu, imaraykuchus kay aylluymantaqa oqharikapuni bendicionniyta, munakuyniyta, chantá khuyakuyniyta ima, nispa nin Tata Diosqa. 6Kay jallp'apeqa atiyniyoj kajkuna, jinallataj mana kasu ruwana kajkunapis wañuchisqa kanqanku, manataj pipis paykunata p'ampaj kanqachu, nitaj waqanqankuchu. Llakisqa kasqankuta mana rikuchenqankuchu, cuerposninkuta q'allurakuspa, chayrí chujchasninkuta ruthurakuspa. 7Chay wañojpa ayllusninta sonqochaykunampaj mana pipis qorpachusta ruwanqachu, ni tatan wañupojtin, chayrí maman wañupojtimpis. 8Maypichus fiestata ruwashanku, chay wasiman ama yaykuychu paykunawan tiyakuspa mikhunaykipaj, ujyanaykipajtaj. 9Noqa Israelpa Diosnin Tukuy Atiyniyoj Tata Dios kayta nini: Noqaqa ch'inyachisaj kay naciompi fiestaspi takiyninkukunata, jinataj kusikuykunankuta, chantá casamientopi takiyninkukunatapis kay p'unchaykunapi qankunaj rikunaykichejta. 10Aylluyman kay imas jamunanta willajtiyki, paykuna tapusonqanku: Imaraykutaj Tata Dios kay jatun ñak'ariykunata contraykupi jamunanta kamacherqari? Ima sajratataj ruwarqaykuri? Ima juchatataj ruwaykuman karqa Señorniyku Tata Diospa contrampiri? nispa. 11Qantaj paykunaman kutichinki: Tata Dios nin: Kay tukoyqa qhatirisunkichej, imaraykuchus ñawpa tatasniykichej saqerpariwarqanku, waj dioskunajpa qhepankutataj riporqanku chaykunata yupaychanankupaj, sirvinankupajtaj. Noqata saqerpariwaspa, mana junt'arqankuchu kamachisqay leyniyta. 12Qankunatajrí paykunamanta nisqaqa aswan sajra kajta ruwarqankichej, imaraykuchus sapa ujniykichej k'ullukuspa, sonqoykichejpa sajra munayninman jinalla ruwarqankichej, manataj Noqata kasuwarqankichejchu. 13Chayraykumin kay jallp'amanta wijch'usqaykichej, mana tatasniykichej nitaj qankunapis rejsisqaykichej nacionman. Chaypitaj tuta p'unchay mana rejsisqaykichej dioskunata sirvinkichej, imaraykuchus manapuni qankunamanta khuyakusajchu, nispa nin Tata Diosqa. 14Chaywampis tiempo chayamonqa, nispa nin Tata Diosqa. Chay p'unchaypeqa manaña jurankichejchu: Tata Diospa kawsayninrayku jurani, pichus israelitasta Egipto jallp'amanta orqhomorqa, chayrayku, nispa. 15Manachayqa ajinata jurankichej: Tata Diospa kawsayninrayku jurani, pichus israelitasta wichay jallp'amanta orqhomorqa, jinataj chay tukuy maymanchus ch'eqerachisqa karqanku, chay jallp'asmantapis, chaypa sutinrayku, nispa. Ajinata ninkichej, imaraykuchus Noqa kutichimusqaykichej, ñawpa tatasniykichejman qorqani, chay jallp'asman. 16Kunanrí kachamusaj ashkha challwa jap'ejkunata, challwasta jina israelitasta jap'inankupaj. Chantá kachamullasajtaj ashkha k'ita animalesta jap'ejkunata tukuy orqospi, lomaspi, jinataj chhanka k'ajlluspipis israelitasta wañurachinankupaj. 17Tukuy ruwasqasninkuta rikuni, nitaj jucha ruwasqasninkupis ñawisniymanta pakasqachu kashan. 18Ñawpajtaqa uj jinatawanraj tukuy sajra ruwasqasninkumanta, jinataj juchasninkumantapis paykunata castigasaj, imaraykuchus jallp'ayta ch'ichicharqanku chay millay mana kawsayniyoj lantisninkuwan, herenciaytataj junt'acherqanku chay millachikuna ruwasqasninkuwan. 19Tata Dios, Qanmin kallpayqa, waqaychawajniytaj kanki; ñak'ariy ratospi Qanllamin pakakunay kanki. Qanman tukuy naciones jamonqanku kay pachaj kantusninmantapacha, nisonqankutaj: Ñawpa tatasniykoqa qhasi manakaj ni imapaj walej dioskunallata herenciankupaj jap'ikusqanku. 20Runaqa atinmanchu payllapaj dioskunata ruwakuyta? Arí, atinman. Jina chayqa, chaykunaqa manapuni cheqan dioskunachu kanku, nispa nerqa Jeremiasqa. 21Chantá Tata Dios nerqa: Chayrayku kunan kutipeqa atiyniyta, kallpaytawan paykunaman rikuchisaj, ajinamanta yachanankupaj suteyqa Tata Dios kasqanta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\