JEREMÍAS 17

1Judá, uj puntachasqa fierrowan juchaykeqa qhelqasqa kashan, chantá diamantewan puntachasqa fierrowan qhelqasqa kashan sonqoykipi, chay altaresniykej wajrasnimpiwan. 2Wawasniykeqa yuyarikunku altaresninkumanta, Asera nisqa lantita yupaychana k'ullusninkumantataj, mayqenkunachus kashanku thansarara sach'aspa qayllampi, jinataj chay orqo puntaspi, chaykunamanta. 3Campopi kashan, chay orqoyta, qampa qhapaj kayniykita, valorniyoj kapuyniykita ima wajkunaman jaywasaj apakapunankupaj. Lomas patapi yupaychanasniykitapis wajkunaman jaywasaj, tukuy nacionniykipi juchallikusqaykirayku. 4Herenciaykipaj qorqayki, chay jallp'ata qhechusonqanku, qanllataj chaymanta juchayoj kanki. Chantá enemigosniykita sirvichisqayki, mana rejsisqa naciompi, imaraykuchus phiñakuyniyta ninata jina jap'iykuchinkichej, chaytaj wiñaypaj larwanqa. 5Tata Diosqa nin: Maldecisqa kachun pichus runasllapi atienekojqa, pichus runaj yanapayninta mask'ajqa, sonqompitaj Diosmanta karunchakojqa. 6Chay runaqa t'ajra pampapi wiñakoj retama jina kanqa. Allin kawsayta ni rejsillanqapischu. Manachayqa ch'in pampapi rumi loqhos ukhupi kawsanqa, ni pejpa tiyakunan jina q'ara pampapi. 7Pichus Noqapi atienekojtajrí may kusikuyniyojmin, Tata Diospi atienekuspa suyakojqa. 8Payqa mayu patapi sach'a jina kanqa, mayu yakunejman saphichakoj. Mana manchachikonqachu q'oñi tiempo jamojtin, laqhesnintaj q'omerllapuni kanqa. Ch'aki wata jamojtimpis, mana qawenqachu, manachayqa poqollanqapuni. 9Tukuy imamanta nisqaqa runaj sonqonmin aswan ch'awka, nitaj chaypaj jampi kanchu. Pitaj chayta entiendeyta atinmanri? 10Noqa Tata Diosmin runaj sonqonta watuni, yuyaynintataj allinta qhawani, sapa ujman imaynatachus kawsasqanman jina, ruwasqanman jinataj qopunaypaj. 11Pichus sajrata ruwaspa qhapajyajqa rijch'akun chay mana paypa runtusnillanta ojllakapoj yuthuman. Chay runa waynallaraj kashajtin, chay qhapaj kapuynenqa payta saqerparenqa, qhepamantaj tukuy yachanqanku wampulla kasqanta. 12Diosninchejpa Templonqa Paypa may sumaj kamachina tiyananmin, qallariymantapacha may pataman oqharisqataj. 13Tata Dios, Qanmin Israelpa suyakuynenqa kanki. Pichus Qanta saqesojqa p'enqachisqa rikhurenqa. Qanmanta tukuy karunchakojkunaqa chinkarenqanku, jallp'api uj suti qhelqasqa jina, imaraykuchus saqerparerqanku Tata Diosta, pichus kawsaj yaku juturi jina kajta. 14Qan sanoyachiway Tata Dios, sanoyachisqataj kasaj. Qan salvaway, salvasqataj kasaj, imaraykuchus Qanllamin Tata Dios jatunchanayqa kanki. 15Runasqa nillawankupuni: Maytaj Tata Diospa nisqan junt'akusqanri? Kunampacha junt'akuchun ari, nispa. 16Chaywampis, michejniyki kanamantaqa mana ayqekorqanichu, nitaj mañarqanichu ñak'ariy p'unchay jamunanta. Simiymanta tukuy llojsejtaqa ñawpaqeykipipuni parlarqani. 17Ama ari Qanqa mancharichiwaychu, imaraykuchus Qanmin ñak'ariy p'unchaypi pakaykukunay kanki. 18Chejnikuywan qhatiykachawajkunaqa p'enqaypi rikhurichunku, amataj noqaqa. Paykunalla mancharikuchunku, amataj noqaqa. Paykunaj patankuman ñak'ariykunata apachimuy; tukuyninkuta kutin kutinta phirirpariy. 19Tata Diosqa niwarqa: Llajtaj punkun nisqaman rispa, sayaykamuy, Judamanta reyes maynintachus yaykunku, llojsinkutaj, chayman. Chantá kikillantataj ruwamuy Jerusalenpa waj punkusnimpipis. 20Chantá runasman niy: Judamanta tukuy runas, reyes kajkuna, jinallataj Jerusalenpi tiyakuspa pikunachus kay punkusnejta yaykojkuna, Tata Diospa nisqanta uyariychej. 21Tata Diosqa nin: Allinta qhawakuychej: Ama samarikuna p'unchaypi cargasta apaychejchu, nitaj Jerusalenpa punkusninnejta apaykuychejchu. 22Amallataj samarikuna p'unchaypeqa wasisniykichejmanta cargasta orqhoychejchu, nillataj ima trabajollatapis chay p'unchaypeqa ruwaychejchu. Manachayqa samarikuna p'unchaytaqa Noqapaj t'aqapuwaychej, imaynatachus ñawpa tatasniykichejman kamacherqani, ajinata. 23Paykunatajrí mana uyariwarqankuchu, manachayqa k'ullukuspa, mana kasuwayta munarqankuchu, nitaj castigasqaywan wanarqankuchu. 24Tata Dios nillantaj: Cheqamanta kasuwaychej, amapunitaj samarikuna p'unchaypeqa kay llajta punkusnejta cargasta apaychejchu. Chay p'unchaytaqa Noqapaj t'aqapuwaychej, amataj ima trabajotapis ruwaychejchu. 25Ajinatachus ruwankichej chayqa, Davidpa kamachina tiyanampi tiyaykojkuna reyesqa carretaspi, chayrí caballospi kay llajtaman punkusninta yaykullanqankupuni kurajkunawan, Judamanta runaswan, chantá Jerusalenmanta runaswan ima. Jinamanta runasqa Jerusalenpi tiyakullanqankupuni wiñaypaj. 26Chantá runas jamonqanku Judá llajtasmanta, chay Jerusalén qayllapi llajtasmanta, Benjamín suyumanta, mama qocha kantupi pampasmanta, orqosninmanta, chantá Neguevmantapis. Diospa Templonmantaj apamonqanku uywa wañuchisqa q'olachinasta, waj uywa wañuchisqa jaywanasta, poqoykunamanta jaywanasta, inciensota, agradecekuna jaywanastapis. 27Sichus mana kasukuspa samarikuna p'unchayta mana Noqapaj t'aqapuwankichejchu, manachayqa samarikuna p'unchaypi cargasta Jerusalenman apaykullankichejpuni chayqa, Noqaqa llajtaj punkusninman ninata jap'iykuchisaj, chay ninataj Jerusalenpa kamachina wasisninta tukuchinankama ruphaykonqa, manataj pipis thasnuyta atenqachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\