JEREMÍAS 18

1Tata Diosqa Jeremiasman parlaspa, nerqa: 2Urayk'uy mankata ruwajpa wasinman, chaypitaj nisqasniyta uyarichisqayki, nispa. 3Chantá noqa Jeremías rispa, manka llut'a runata tornopi mankata ruwashajta rikorqani. 4Imatachus ruwasharqa, chay mana allinchu llojsejtenqa, chay kikin t'urullamantataj wajtañataj ruwaj churakorqa, munasqanman jina llojsinankama. 5Chantá Tata Dios niwarqa: 6Manachu Noqapis qankuna israelitaswan ruwayta atini, imaynatachus manka llut'a runaqa t'uruwan ruwarqa, ajinata? Qankunaqa makiypi kankichej chay manka ruwajpa makimpi t'uru jina, nispa nin Tata Diosqa. 7Ima ratollapis munaspaqa atiyman t'irayta, urmachiyta, chayrí phiriyta ima naciontapis, ima reinotapis. 8Chantá sichus chay nación sajramanta t'aqakun chayqa, chay apachimunay karqa, chay jasut'ita manaña apachimusajchu. 9Ichapis waj ratopi niyman chay nacionta wiñachinayta, chayrí sayarichinayta. 10Sichus chay nación sajrata ruwaspa, kamachisqasniyta mana kasun chayqa, ima allin imastachus paypaj wakichiporqani, chaytaqa manaña apachimusajchu. 11Niy ari Judá aylloj runasninman, jinataj Jerusalenpi tiyakojkunaman, Noqa Tata Diosmin kayta paykunaman nishasqayta: Noqa wakichishani qankunaj contraykichejpi uj jatun ñak'ariyta qankunata castiganaypaj. Chayrayku kutirikuychej sajra ñanniykichejmanta; kawsayniykichejta, ruwasqasniykichejtapis allinyachiychej, nispa. 12Jinapis paykuna nisonqanku: Ama tiempoykita usuchiychu. Noqaykoqa munasqaykuman jina kawsakullasqayku, k'ullukuspataj sajra sonqoykoj yuyasqanman jinalla ruwasqayku, nispa. 13Chayrayku Tata Diosqa nin: Naciones ukhupi tapuriychej, ichapis pi kayman rijch'akojta uyarin. Mana qharej chayasqan sipas jina Israelqa manchay millayllatapuni ruwan. 14Libanopi chay alto chhankasninmanta jayk'ajpis rit'eqa chinkapunchu? Chayrí karu jallp'asmanta jamoj yakupis tukukapunmanchu? 15Chaywampis aylluyrí qonqarparipuwan, chay qhasi dioskunamantaj inciensosta q'oshñichin, mayqenkunachus paykunata chay ñawpa cheqan ñanmanta misk'acherqanku, chaykunaman. Paykunata k'ullku ñankunata puricherqanku, manataj jatun ñantachu. 16Ajinamanta israelitaspa jallp'ankoqa ch'in pampaman tukuchisqa kashan, wiñaypaj runaj asikunan kanampaj. Tukuy chayninta purejkunaqa t'ukuspa, umankuta khiwirenqanku. 17Inti llojsimuynejmanta wayra jina Noqaqa Israelta ch'eqerachisaj enemigosnimpa ñawpaqenkupi. Noqa paykunaman wasallayta rikuchisaj, manataj uyaytachu, maypachachus ñak'arinanku p'unchay chayamonqa chaypacha. 18Chantá runasqa nerqanku: Jeremiaspa contrampi wakichikuna; mana jayk'ajpis sacerdotes yachachinawanchejpaj pisiwasunchu, nitaj yachayniyojkunapis umachanawanchejpaj, nillataj profetaspis Diospa nisqanta willanawanchejpaj. Paypa contranta rimakunachej, amataj kasunachejchu ni ima niwasqanchejta, nispa. 19Tata Dios, allinta uyariway. Enemigosniypa nisqasninkuta uyariy. 20Allin kajtaqa sajrawanchu pagapuna? Paykunaqa urmanaypaj t'oqota allanku. Yuyarikuy ñawpaqeykipi sayaspa paykunaj allinninkurayku mañapusqayta, paykunamanta k'ajaj phiñakuyniykita karunchanaykipaj. 21Kunantajrí wawasninkuta yarqhaywan wañuchiy, chayrí espadawan; warmisninku viudas qhepakuchunku, mana wawasniyojtaj. Qosasninkupis wañuchej onqoywan wañuchunku. Wayna wawasninkupis wañuchinaku maqanakupi wañuchisqa kachunku. 22Contrankupi ujllapi ashkha enemigo soldadosta kachaykamojtiyki, manchariywan qhaparqachasqanku uyarikuchun, imaraykuchus urmachinawankupaj t'oqota allanku, purinaymantaj tojllata churamunku. 23Qantajrí Tata Dios, yachanki imastachus contraypi ruwayta yuyashasqankuta noqata wañuchinawankupaj. Chay sajra ruwasqankumantaqa ama paykunata perdonaychu, nitaj juchasninkuta pampachaychu. ñawpaqeykipi urmachisqa kachunku; phiñakunayki tiempopi, ajinata paykunawan ruway.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\